Sorodne objave

 

Službeni pes Eros išče novega lastnika. Prodaja po metodi neposredne pogodbe s pogajanji o ceni bo potekala v četrtek, 26. oktobra, ob 9. uri, na Ministrstvu za notranje zadeve.

eros slika

Obveščamo vas, da bomo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) izvedli prodajo službenega psa po metodi neposredne pogodbe s pogajanji o ceni, in sicer službenega psa Erosa.

Službeni pes Eros, "Od Slo Policije 1949", poležen: 5. 4. 2016, pasme nemški ovčar, številka mikročipa: 705100000071169.

Pes pozna osnove poslušnosti (vaja sedi, prostor, odpoklic, hoja ob nogi, glas itd.).

Prodajo bo izvedla Komisija za izvedbo postopkov prodaje in oddaje stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: komisija) v četrtek, 26. 10. 2017* ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Kupci - fizične osebe, ki se bodo udeležili prodaje, morajo pred pričetkom prodaje komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ, predstavniki pravnih oseb pa tudi pisna pooblastila za udeležbo pri prodaji. V kolikor se kupec - fizična oseba udeleži prodaje v imenu druge osebe in za njegov račun, mora predložiti pisno pooblastilo te osebe.

Prodajna cena za psa znaša 1.000 evrov.

Kupec poravna kupnino po sklenitvi pogodbe na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Če bo za psa zainteresiranih več kupcev, bo komisija izvedla pogajanja o ceni.

Kupci morajo za sodelovanje pri prodaji najkasneje do 25. 10. 2017 do 12. ure plačati varščino v višini 100 evrov, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 in sklic št. 28 17116-2990008-39908017.

Varščina bo uspelemu kupcu vračunana v kupnino, kupcem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku prodaje.

Vsi kupci morajo pred pričetkom prodaje komisiji izročiti:

Po končani prodaji morajo neuspeli kupci komisiji predložiti celotno številko TRR in naziv banke oz. pošte za potrebe vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV in telefonsko številko, uspeli kupec pa predloži komisiji EMŠO/matično številko, davčno/ID št. za DDV in telefonsko številko.

Psa si lahko ogledate na Oddelku za šolanje službenih psov na naslovu Gmajnice 34, Ljubljana, po predhodnem dogovoru z:

 • Markom Medveškom, tel. št. (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 51 ali
 • Andrejem Muhvičem, tel. št. (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 52.

Drugi pogoji:

 • Pes je naprodaj po načelu "videno-kupljeno", zato morebitne reklamacije po končani prodaji ne bodo upoštevane.
 • Uspeli kupec je dolžan v 15 dneh po končani prodaji skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
 • Če uspeli kupec ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
 • Kupcem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k prodaji, se varščina vrne.
 • Kupec mora psa prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe psa v višini 12,93 EUR z DDV za vsak dan zamude.
 • Ne glede na dejanski prevzem preidejo vsi stroški in riziki v zvezi s psom na kupca s prvim dnem po tem, ko bi kupec moral psa prevzeti.
 • Vsi stroški v zvezi s prodajo psa bremenijo kupca.
 • Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV.
 • Kupec mora izpolnjen in podpisan »Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa Policije» prinesti na Oddelek za šolanje službenih psov, Gmajnice 34, Ljubljana. Na podlagi vprašalnika in osebnega stika kupca s psom bo ocenjena njegova primernost za nakup. Pridobitev pozitivnega mnenja o primernosti kupca za nakup psa je pogoj za sodelovanje pri prodaji.
 • Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se kupcem vrne varščino brez obresti.

Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..