Sorodne objave

 

Policija zbira ponudbe za prodajo službenega psa Billyja. Rok za oddajo ponudbe je 23. april 2018 do 12. ure, javno odpiranje ponudb pa bo 24. aprila 2018 ob 9. uri na  Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu s Pravilnikom o pridobivanju in upravljanju službenih živali v Policiji ter razpolaganju z njimi št. 024-162/2015/6 (21-04) z dne 7. 4. 2016 objavlja javno zbiranje ponudb.


1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

Službeni pes z imenom Billy, poležen: 17. 5. 2007, pasme belgijski ovčar malinois, številka mikročipa: 705060002092978, številka potnega lista: SI11051064.   

Lastnik psa je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 

3. Vrsta pravnega posla:
Prodaja psa po metodi javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila kupnine:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

5. Izhodiščna cena in varščina:

Izhodiščna cena za psa znaša 100 evrov.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 50 evrov.  Varščino plačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic št. 28 17140-2990008-39905318.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

6. Dodatne informacije in ogled predmeta javnega zbiranja ponudb:

Psa si lahko ogledate na Policijski postaji vodnikov službenih psov Celje, Lokrovec 1, Celje, v dopoldanskem času po predhodnem dogovoru z  Nikolajem Zorcem, mob. tel. št. (051) 659 760.

7.Oblika ponudbe:

Ponujena cena za psa mora biti izražena v evrih.

Na sprednji strani kuverte mora biti poleg naziva in naslova prodajalca navedeno tudi:

Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENEGA PSA "BILLY", JZP"
Številka zadeve: 478-49/2018 (1525-04)
Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"
Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

Ponudba mora biti lastnoročno podpisana in mora vsebovati tudi naslednje dokumente:

 • ponujena cena za psa,
 • mnenje policije, da je ponudnik primeren za nakup psa policije (Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa Policije  iz 14. alineje 11. točke tega razpisa, ki je priloga tega razpisa),
 • podpisano izjavo  ponudnika, da bo s psom ravnal v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), ki je priloga tega razpisa,
 • potrdilo o plačani varščini za psa,
 • podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
 • firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
 • matično številko ter davčno številko oz. ID številko za DDV,
 • številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika in naziv banke, na katerega se vrne plačana varščina v primeru neuspele ponudbe. 

Prodajalec bo UPOŠTEVAL LE ponudbe:

 • ki bodo pripravljene v skladu s temi navodili,
 • v katerih bodo priloženi vsi zahtevani dokumenti,
 • ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje,
 • ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene.

V nasprotnem primeru bo ponudba izločena.

8. Merilo za izbor:

Merilo za izbor je višina ponujene cene za psa. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup psa, vendar najmanj v višini izhodiščne cene za psa.

9. Rok za oddajo ponudbe:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 23. 4. 2018 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:

Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 24. 6. 2018.

11. Drugi pogoji:

 • Pes je naprodaj po načelu "videno-kupljeno", zato morebitne reklamacije po končanem javnem odpiranju ponudb ne bodo upoštevane.
 • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene za psa.
 • Prodajalec lahko po prejemu ponudb opravi dodatna pogajanja.
 • Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od javnega odpiranja ponudb.
 • Uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
 • Če uspeli ponudnik ne podpiše pogodbe v roku iz prejšnje alineje, mu upravljavec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino.
 • Če najugodnejši ponudnik po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino.
 • Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati člani komisije ter z njimi povezane osebe. Za povezano osebo se štejejo:
 • fizična oseba, ki je s članom komisije v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije.
 • Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba iz prejšnje alineje te točke.
 • Kupec mora psa prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe psa v višini 12,93 evra z DDV za vsak dan zamude.  
 • Ne glede na dejanski prevzem preidejo vsi stroški in riziki v zvezi s psom na kupca s prvim dnem po tem, ko bi kupec moral psa prevzeti.
 • Vsi stroški v zvezi s prodajo psa bremenijo kupca.
 • Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV.
 • Ponudnik mora izpolnjen in podpisan Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa Policije prinesti na Policijsko postajo vodnikov službenih psov Celje, Lokrovec 1, Celje. Na podlagi vprašalnika in osebnega stika ponudnika s psom bo ocenjena njegova primernost za nakup. Pridobitev pozitivnega mnenja o primernosti ponudnika za nakup psa je pogoj za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb.
 • Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev (ponudba mora biti lastnoročno podpisana, vsebovati mora ponujeno ceno in vse zahtevane dokumente) iz tega razpisa, bodo izločene.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Javno odpiranje ponudb bo 24. 4. 2018 ob 9. uri, na naslovu: *
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Ponudniki - fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

12. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščina brez obresti.

13. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb:

 • Mojca Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali
 • Jasmina Strgaršek, tel. št. (01) 428 44 52.