Sorodne objave

 

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Celje so v teh dneh zaključili z obsežno kriminalistično preiskavo sumov korupcijskih kaznivih dejanj pri izvajanju javne gospodarske dejavnosti v dveh občinah na Celjskem. Preiskavo, s katero so dokazali visoko oškodovanje občinskih in državnih proračunskih sredstev, so podrobneje predstavili na današnji skupni novinarski konferenci PU Celje in Generalne policijske uprave.

ErvinStojnsek in DamijanKnavs2

Ervin Stojnšek, vodja Oddelka za gospodarsko kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije PU Celje, je povzel rezultate preiskave, o preiskovanju korupcijskih kaznivih dejanj na območju celotne Slovenije pa je spregovoril višji kriminalistični inšpektor z Oddelka za korupcijo v Sektorju za gospodarsko kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije GPU Damijan Knavs.

14 fizičnih in 6 pravnih oseb kazensko ovadenih zaradi suma storitve 22 kaznivih dejanj jemanja oz. dajanja podkupnine

Kot je pojasnil Ervin Stojnšek, so celjski kriminalisti zaključili s preiskavo sumov storitev več kaznivih dejanj s področja korupcije, kazensko pravno kvalificiranih kot jemanje podkupnine po 261. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) in dajanje podkupnine po 262. členu KZ-1. Na Specializirano državno tožilstvo so zoper štirinajst fizičnih in šest pravnih oseb podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve dvaindvajsetih kaznivih dejanj s področja korupcije.

Med osumljenci tudi štirje javni uslužbenci, ki naj bi z zlorabo svojega položaja pri javnem naročanju prirejali razpisno dokumentacijo ter sprejemali podkupnino 

S preiskovanjem omenjenih kaznivih dejanj so kriminalisti začeli že leta 2019, pri tem pa izvedli več kot sto posameznih preiskovalnih dejanj. Pri zbiranju dokazov, kjer so poleg klasičnih preiskovalnih metod uporabili tudi prikrite preiskovalne ukrepe, so zbrali zadostno število dokazov zoper štiri javne uslužbence, zaposlene na dveh občinah na celjskem območju, ki so od leta 2015 dalje zlorabljali svoj položaj in so v postopkih izvedbe javnega naročanja od ponudnikov gradbenih storitev zahtevali oz. sprejemali denarne nagrade, darila ter druge koristi.

Privilegirane ponudnike naj bi seznanjali s konkurenčnimi ponudbami ter posegali v že prejete ponudbe

Uslužbenci so z zlorabo zaupanega položaja, v okviru katerega so pripravljali razpisno dokumentacijo oz. vodili postopke javnega naročanja, vplivali na izbiro ponudnika v postopkih javnega naročanja na način, da so prilagodili razpisne pogoje, tako da so ustrezali samo točno določenemu ponudniku, ali da so namerno razveljavili postopek javnega naročanja ter nato ob njegovi ponovni izvedbi privilegiranega ponudnika seznanili s konkurenčnimi ponudbami ter ga tako postavili v privilegiran položaj, saj so mu omogočili, da je oddal ponudbo, ki je bila ugodnejša od konkurenčnih ponudnikov.

Javni uslužbenci so se v postopkih evidenčnega javnega naročanja s ponudniki tudi dogovorili, da so jim ti posredovali več različnih ponudb, pri čemer so nato po prejetju vseh ponudb posegli v že prejete ponudbe, in sicer tako, da so nadomestili ponudbo točno določenega ponudnika s ponudniku bolj ugodno ponudbo, s čimer so mu omogočili pridobitev posla in najvišji možen dobiček glede na konkurenčne ponudbe.

Pridobivali naj bi tudi fiktivne kontraponudbe in postopek javnega naročanja izvajali zgolj formalno

V postopkih javnega naročanja s presojo prispelih ponudb, kjer ni treba izvesti objave javnega naročila na portalu, so javni uslužbenci izbrali svoje favorizirane ponudnike s pomočjo t. i konkurenčnih ponudb, kar pomeni, da se je postopek javnega naročanja izvedel zgolj formalno, pri čemer so favorizirani ponudniki osumljenim vnaprej posredovali imena ostalih fiktivnih ponudnikov, ki so jim nato osumljeni javni uslužbenci poslali povpraševanje, nato pa so izmed fiktivnih kontraponudb z dogovorjeno vsebino izbrali "najugodnejšo" ponudbo že vnaprej izbranega ponudnika.

Kriminalisti so v sklopu preiskave tudi ugotovili, da so se za prejem kontraponudb dogovarjali ponudniki, ki so si "usluge" vračali, s čimer so drug drugemu omogočali, da so lahko pridobivali posle in tako izrivali konkurenco. Tako so bila v postopkih izvedbe javnega naročanja kršena načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki ter načelo enakopravne obravnave ponudnikov.

Osumljeni ponudniki gradbenih storitev naj bi z medsebojnim dogovarjanjem in dajanjem nezakonitih nagrad izrivali konkurenco na trgu 

Ponudniki storitev so z izmenjavo konkurenčnih ponudb in dajanjem nezakonitih nagrad ter daril izpodrivali zdravo in za normalno funkcioniranje trga nujno potrebno konkurenco. Na takšen način so ustvarjali monopol na določenem območju, pri čemer so neupravičeno ustvarjali t. i ekstra dobiček, saj jim je to omogočalo, da so podajali ponudbe, ki so bistveno presegale realne vrednosti na trgu.

Ponudniki namerno višali ceno svojih storitev in si tako pridobivali protipravno premoženjsko korist

Pri tem ne gre spregledati, da ponudniki storitev niso stremeli k temu, da bi kot najugodnejši ponudnik na trgu pridobili posel v vrednosti, ki bi upravičevala porabljena sredstva in opravljeno storitev, ampak so namerno višali ceno, saj so se zavedali, da bodo dogovorjene konkurenčne ponudbe kljub temu presegale vrednost njihovih ponudb, s čimer so si na nezakonit način pridobivali protipravno premoženjsko korist.

Glede na samo razširjenost podajanja tovrstnih ponudb je mogoče trditi, da so ponudniki storitev s tem tudi dodatno pomagali k dvigu vrednosti takšnih storitev na trgu, kar je prispevalo k pridobivanju višjih dobičkov, posledično pa tudi k višji porabi javnih sredstev za izvajanje gradbenih storitev.

Do zlorab položaja javnih uslužbencev prihajalo tako pri projektiranju in izgradnji kot pri nadzoru

Do zlorab položajev s strani javnih uslužbencev in posledično do pridobitve posla favoriziranim ponudnikom gradbenih storitev je prihajalo tako rekoč pri vseh fazah gradnje in sicer projektiranju, izgradnji in nadzoru. Prav tako je na podlagi ugotovitev preiskave mogoče trditi, da so bili izvajalci med vsemi fazami med seboj povezani oz. so imeli prijateljski odnos, zaradi česar se utemeljeno poraja vprašanje o ustrezni izvedbi nadzora nad izvedenim delom, pa tudi o kakovosti izvedenih del.

Opisana kazniva dejanja povzročila veliko premoženjsko škodo tako občinskim blagajnam kot državnemu proračunu

Ponudniki storitev naj bi si med seboj izmenjali več kot sto konkurenčnih ponudb. Z omenjenimi korupcijskimi kaznivimi dejanji so osumljenci zase ali za druge osebe pridobivali protipravno premoženjsko korist in posledično tudi povzročali veliko premoženjsko škodo občinskim blagajnam in državnemu proračunu oz. porabnikom javnih sredstev, vendar pa je realno vrednost zelo težko oceniti, saj je z omenjenim dejanji nastajala škoda tudi posredno, ko se je dvigala realna vrednost za opravljanje gradbenih storitev.

Prav tako ne gre spregledati, da se je s takšnim načinom tudi onemogočalo delovanje oz. sklepanje poslov s porabniki javnih sredstev konkurenčnim družbam, ki se niso posluževale nezakonitih načinov pridobivanja poslov.

Preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj je ena od temeljnih prioritet policijskega dela

Preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj je ena od temeljnih prioritet policijskega dela. Stalen izziv za policijo je učinkovitost pri identifikaciji pojavnih oblik in področij korupcijske kriminalitete tako v javnem kot zasebnem sektorju ter njeno preiskovanje, saj običajno po storitvi korupcijskih kaznivih dejanj ni materialnih dokazov ali pa so zelo redki.

V primeru korupcijskih kaznivih dejanj so kazensko odgovorni tako dajalci kot prejemniki podkupnin, kazniva dejanja pa se dogajajo v zelo ozkih in zaprtih krogih oseb, ki zaradi lastnih interesov nimajo interesa po razkritju teh dejanj pred organi pregona. Zato je bila policija pri utemeljevanju sumov storitve teh kaznivih dejanj v preteklem obdobju praviloma najbolj uspešna, kadar je pri preiskovanju uporabila prikrite preiskovalne ukrepe, ki so najkvalitetnejši dokazni vir pri korupcijskih kaznivih dejanjih.

Področje javnega naročanja je področje z velikim tveganjem za korupcijo

Eno od področij, kjer so korupcijska tveganja velika, je področje javnega naročanja. Tu se korupcijska tveganja lahko pojavljajo v vseh fazah javnega naročila, od priprave razpisne dokumentacije do faze sprejemanja ponudb in njihove izbire, pa tudi kasneje v fazi izvajanja pogodbe.

Pomembno tudi preiskovanje korupcije v zdravstvu, bančništvu, športu

Policija svoje aktivnosti na področju odkrivanja in preiskovanja korupcije usmerja tudi na druga bolj izpostavljena področja, kot so uradna dolžnost in javna pooblastila, zdravstvo, bančništvo in zaščita finančnih interesov Republike Slovenije in Evropske unije. Prav tako med korupcijska tveganja uvrščamo korupcijo v športu. Slovenije je sopodpisnica Konvencije Sveta Evrope o prirejanju rezultatov športnih tekmovanj, od leta 2021 je v veljavi tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika, ki v 212. členu opredeljuje nedovoljeno prirejanje rezultatov športnih tekmovanj.

Delo slovenske policije na področju preiskovanja korupcije – statistični podatki

Število obravnavanih korupcijskih kaznivih dejanj v letu 2021 je bilo nad desetletnim povprečjem (tj., 130), saj je policija vložila kazenske ovadbe in poročila v njihovo dopolnitev za 178 kaznivih dejanj korupcijske kriminalitete. V zadnjih petih letih so med korupcijskimi kaznivimi dejanji prevladovala kazniva dejanja zoper uradno dolžnost in javna pooblastila.

Letos je policija do sedaj na področju odkrivanja in preiskovanja korupcijskih kaznivih dejanj obravnavala in na državna tožilstva poslala kazenske ovadbe za 67 korupcijskih kaznivih dejanj, za katera so bile osumljene 104 fizične osebe. V teku pa je še vedno več drugih predkazenskih postopkov za različna korupcijska kazniva dejanja, ki jih obravnavajo policisti.

Poleg tega je v letošnjem letu policija na državna tožilstva poslala tudi 24 poročil za zaznana korupcijska kazniva dejanja, pri katerih po zaključku predkazenskega postopka ni bilo podlage za kazensko ovadbo.

Dobro sodelovanje z drugimi pristojnimi institucijami v državi

Policija je aktivna tudi na področju medinstitucionalnega sodelovanja, saj v okviru izobraževanja, posvetovanj, izmenjave podatkov sodeluje s Komisijo za preprečevanje korupcije, Finančno upravo RS in drugimi državnimi organi. V pripravi je tudi nov Sporazum o sodelovanju na področju preprečevanja korupcije med Policijo in Komisijo za preprečevanje korupcije, ki bo podpisan predvidoma konec septembra.

Povezane vsebine

Anonimna e-prijava korupcije