Sorodne objave

 

Predstavljamo splošna priporočila policije, zavarovalnic, Slovenskega zavarovalnega združenja in diplomatsko konzularnih predstavništev za pravilno ravnanje ob prometni nesreči v Sloveniji. Objavljamo tudi napotke za ravnanje ob prometnih nesrečah, ki jih v Sloveniji povzročijo tujci, in ob prometnih nesrečah v tujini, kadar so v njih udeleženi slovenski državljani. Poleg priporočil in napotkov o ukrepih na kraju prometne nesreče seznanjamo udeležence prometnih nesreč tudi s postopki za uveljavljanje povračila škode iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Če ste udeleženi v prometni nesreči v Sloveniji:

 • svoje vozilo ustavite;
 • čimprej v skladu z možnostmi omogočite normalno prevoznost ceste;
 • kraj prometne nesreče glede na okoliščine prometne nesreče ustrezno zavarujete in označite z varnostnim trikotnikom, v nočnem času uporabite ob varnostnem trikotniku tudi rumeno utripajočo luč, baklo ali drug primeren način osvetlitve;
 • ob vsaki zaustavitvi na vozišču ali ob njem (ko lahko predstavljate nevarnost drugim udeležencem v prometu) prižgite varnostne utripalke ter vozilo nato ustrezno označite in zavarujete;
 • ob zavarovanju kraja prometne nesreče ali vozila v okvari je treba upoštevati predvsem specifičnost kraja, kjer se je prometna nesreča zgodila oz. kjer je vozilo obstalo zaradi okvare. Na avtocestah in hitrih cestah, kjer ob desnem robu vozišča poteka odstavni pas, vozilo odstranite na odstavni pas in ga označite na primerni razdalji z varnostnim trikotnikom in prižganimi varnostnimi utripalkami, odvisno od poteka ceste. V vsakem primeru vam svetujemo, da vozilo odstranite na primerno mesto (na primer na počivališče) in tam počakate na pomoč (obvestite vlečno službo, mehanično delavnico ipd.);
 • če ste udeleženi v prometni nesreči na avtocesti, iz vozila ne izstopajte brezglavo, prepričajte se najprej, v kakšnem položaju je vozilo, kje se nahajate, kakšna je frekvenca prometa in predvsem, ali je varno izstopiti iz vozila. Ob izstopu ne hodite po nepotrebnem okoli vozila in ne ocenjujte nastale škode, temveč poskrbite predvsem za lastno varnost, varnost ostalih udeležencev v prometni nesreči in opozarjajte prihajajoče voznike na nastalo situacijo. Kraj prometne nesreče nato ustrezno zavarujte na primerni razdalji, nekdo od udeležencev naj prihajajoča vozila opozarja na nevarnost in čimprej obvesti policijsko postajo, ki bo poskrbela za ustrezno zavarovanje. V primeru, da v prometni nesreči hujših posledic ni bilo (telesne poškodbe), vozilo čimprej odstranite z vozišča na odstavni pas oziroma k desnemu robu vozišča. Če se je vozilo ustavilo na viaduktu, se pred naštetim tudi prepričajte, kam boste iz vozila izstopili (ne preskakujte varovalnih ograj ipd.);
 • ob prometni nesreči v predoru vozilo zapustite v smeri najbližjega izhoda in medtem ostale udeležence opozarjajte na nastalo nevarnost. Na vozilu ne ugašajte luči, če delujejo. Kraj prometne nesreče v takšnih primerih označite pred predorom, na dobro vidnem mestu in o prometni nesreči čimprej obvestite policijsko enoto;
 • ob okvarah vozil na različnih vrstah cest ravnajte enako kot pri prometnih nesrečah, predvsem z vidika lastne varnosti, varnosti potnikov in varnosti ostalih udeležencev v cestnem prometu. Vozilo poskušajte čimprej odstraniti z vozišča, kraj zaustavitve vozila primerno označite s potrebno opremo (varnostni trikotnik - pred ovinkom mora biti razdalja do ustavljenega vozila daljša, s prižganimi smernimi kazalci ipd.), na kraj pokličite ustrezno pomoč (avtomoto društvo, asistenčni center, če imate sklenjeno zavarovanje avtomobilske asistence);
 • na kraju prometne nesreče nudite osnovno prvo pomoč poškodovanim, če ste za to ustrezno usposobljeni;
 • o prometni nesreči obvestite najbližjega policista ali policijsko postajo ali koga drugega, ki lahko obvesti policijsko postajo;
 • če je nastala manjša materialna škoda, prisotnost policije ni potrebna, vsekakor pa si s soudeleženimi v prometni nesreči ali oškodovanimi izmenjajte potrebne podatke za uveljavljanje povračila škode na zavarovalnici, izpolnite evropsko poročilo, pridobite kopijo zelene karte o zavarovanju vozila, če je povzročitelj prometne nesreče voznik vozila, registriranega v tujini in ima zeleno karto s sabo;
 • če ni nujno, ne zapuščajte kraja prometne nesreče, razen v primeru nudenja pomoči poškodovanim - prevoz v bolnišnico, obveščanja policijske postaje ipd. Če ste kraj prometne nesreče zapustili zaradi naštetih razlogov, se čimprej vrnite na kraj prometne nesreče;
 • če ste očividec prometne nesreče, počakajte na kraju prometne nesreče ter policistom in udeležencem nudite potrebne informacije;
 • kraja prometne nesreče praviloma ne spreminjajte, razen v primerih, ko je to potrebno zaradi reševanja udeležencev v prometni nesreči ali preprečitve ogrožanja ostalih udeležencev v prometu;
 • če vam je škodo povzročilo nezavarovano vozilo, se oglasite pri svoji zavarovalnici, da bo opravila ogled škode in vam svetovala o nadaljnjem postopku uveljavljanja povračila škode pri Slovenskem zavarovalnem združenju;
 • če ste utrpeli telesne poškodbe v nesreči z neznanim vozilom, se boste obrnili na policijo, glede uveljavljanja morebitne odškodnine pa na Slovensko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana;
 • do konca ogleda udeleženci v prometni nesreč ne smete uživati alkoholnih pijač, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo sposobnost za udeležbo v prometu.

Če ste udeleženi v prometni nesreči s tujcem

V primeru prometne nesreče v Sloveniji, ki jo povzroči voznik vozila s tujo registrsko oznako, je posebej pomembno, da oškodovanec pravilno zapiše vse bistvene podatke o tujem vozniku in motornem vozilu (predvsem ime in priimek voznika, registrska oznaka vozila, tip in znamka vozila, ime zavarovalnice in številka zavarovalne police oziroma zelene karte), ki je udeleženo v prometni nesreči. Priporočljivo je, da se izpolni Evropsko poročilo o prometni nesreči, četudi je bila na kraju prometne nesreče policija.

Oškodovanec mora tudi odvzeti kopijo zelene karte, predvsem v primerih, če gre za vozilo, registrirano v državi, ki ni članica Evropske unije oz. Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švica. Če prometno nesrečo povzroči vlečno vozilo s prikolico, je nujno izpisati podatke o zavarovanju za vlečno vozilo oziroma odvzeti kopijo zelene karte tega vozila, saj se škoda večinoma krije iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti vlečnega vozila.

Oškodovanec vloži odškodninski zahtevek pri Slovenskem zavarovalnem združenju oziroma katerikoli slovenski zavarovalnici, ki - glede na sklenjene korespondenčne pogodbe s tujimi zavarovalnicami - njegov odškodninski zahtevek ustrezno obravnava oziroma oškodovanca napoti na pristojno zavarovalnico.

Oškodovanci lahko dobijo informacije o sklenjenih korespondenčnih pogodbah na Slovenskem zavarovalnem združenju tudi na spletni strani http://www.zav-zdruzenje.si in na vseh slovenskih zavarovalnicah, ki izvajajo zavarovalne posle zavarovanja avtomobilske odgovornosti (Zavarovalnica Triglav, Zavarovalnica Maribor, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, Zavarovalnica Tilia in Generali Zavarovalnica, Grawe Zavarovalnica in Ergo Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji).

Kako ravnati ob prometni nesreči v tujini?

Ko se zgodi prometna nesreča v tujini:

 • splošne dolžnosti udeleženca v prometni nesreči so podobne v večini držav, pri nas pa so opredeljene v 110. členu Zakona o pravilih cestnega prometa;
 • če je nastala manjša materialna škoda, si z ostalimi udeleženimi izmenjajte podatke in izpolnite v celoti evropsko poročilo o prometni nesreči; podatke, ki jih potrebujete, lahko prepišete z zavarovalne police in prometnega dovoljenja;
 • zaradi lažje izvedbe nadaljnjih postopkov priporočamo, da v vseh primerih na kraj pokličete policijo, ki bo opravila ogled (ponekod, na primer v Avstriji, vam za ogled kraja prometne nesreče z manjšo materialno škodo lahko izstavijo račun) ter vam izdala potrdilo o poškodbi vozila tuje registracije, ki omogoča neoviran prehod državne meje in vrnitev v domovino;
 • če od soudeleženih v nesreči ne morete pridobiti podatkov o osebah, vozilu in zavarovanju, zaprosite za podatke policijo (že na kraju, ker so naknadne poizvedbe časovno daljše). Če imate možnost, zabeležite tudi podatke prič in fotografirajte kraj dogodka in poškodovana vozila (koristne so predvsem pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov);
 • v primeru suma, da ste prometno nesrečo povzročili vi, vas lahko tuji varnostni organi oziroma policija "zadržijo" v državi, dokler se ne konča postopek za plačilo kazni oziroma postopek pri sodniku.

Nekaj nasvetov o možni pomoči Ministrstva za zunanje zadeve oziroma diplomatsko konzularnih predstavništev v tujini si lahko ogledate tudi na njihovi spletni strani: http://www.mzz.gov.si/.

Priporočamo vam, da si veljavno zakonodajo oziroma cestnoprometne predpise, ki veljajo v sosednjih državah in v tujini, ogledate na spletni strani AMZS: https://www.amzs.si/.

Še nekaj splošnih priporočil zavarovalnic za primer, ko imate vozilo kasko zavarovano:

 • če ste odgovorni za nastanek škode deloma ali v celoti ter nameravate povračilo škode uveljavljati pri svoji zavarovalnici, morate tudi ustrezno dokumentirati dokaze o nesreči - škodni dogodek prijavite policiji, zapišite podatke, izjave prič, če je možno, fotografije kraj škodnega dogodka;
 • v primeru, da vozilo ni vozno ali ne veste, kako ravnati, pokličete zavarovalnico, pri kateri imate sklenjeno zavarovanje avtomobilskega kaska, za dogovor o nadaljnjih postopkih.


Mednarodno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in sistem zelene karte

Slovensko zavarovalno združenje dobiva vsako leto z začetkom turistične sezone večje število vprašanj glede veljavnosti zavarovanja avtomobilske odgovornosti v tujini in prošenj za natančnejša pojasnila, kako ravnati v primeru prometne nesreče bodisi v Sloveniji, v kateri je udeležen tujec, ali pa nesreče v tujini, v kateri je udeležen slovenski voznik.

V poletnih mesecih se namreč občutno poveča promet po cestah, še posebej tudi mednarodni promet vozil, saj gre za čas, ko se ljudje v večjem številu odpravljajo na počitnice z avtomobilom v svoji državi, pa tudi na daljša potovanja v tujino.

Ker opažamo, da posamezniki velikokrat ne vedo, kako ravnati ob sami prometni nesreči in kasneje ob uveljavljanju odškodninskih zahtevkov za nastalo škodo, širšo javnost opozarjamo na nujne postopke, ki jih morajo udeleženci prometnih nesreč (bodisi v vlogi povzročitelja bodisi v vlogi oškodovanca) izvesti na kraju prometne nesreče in tako s pravilnim ukrepanjem prispevati k hitremu in učinkovitemu reševanju odškodninskih zahtevkov iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti.


Mednarodni sistem zavarovanja avtomobilske odgovornosti (sistem zelene karte)

Slovensko zavarovalno združenje kot nacionalni biro zelene karte in član Sveta birojev1 jamči za plačilo škod, ki jih v Sloveniji povzročijo vozniki vozil s tujo registrsko oznako. Za obravnavanje tovrstnih škod, znanih kot mednarodnih škod, Slovensko zavarovalno združenje pooblašča svoje članice - zavarovalnice, ki izvajajo zavarovalne posle zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Razmere znotraj sistema zelene karte, ki obsega kar 46 evropskih in sredozemskih držav, se iz leta v leto spreminjajo, prav tako se tudi spreminja zakonodaja s področja zavarovanja avtomobilske odgovornosti v posameznih državah.

Nacionalni biroji zelene karte, tudi Slovensko zavarovalno združenje, s svojim delom sledijo tem spremembam in si prizadevajo za dobro sodelovanje z drugimi biroji, kar pripomore k hitrejšemu in učinkovitemu obravnavanju odškodninskih zahtevkov iz prometnih nesreč, ki jih v Sloveniji povzročijo vozniki iz držav sistema zelene karte.


Evropsko poročilo o prometni nesreči

Zavarovalnice po vsej Evropi izdajajo ta obrazec (seveda v različnih jezikih) svojim zavarovalcem ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Zaradi poenotene vsebine in oštevilčenih rubrik je uporaben za različne vrste prometnih nesreč tudi v primerih, ko sta udeleženca prometne nesreče iz različnih držav: posamezne rubrike si namreč lahko prevajata po svoji jezikovni različici. Nenazadnje k uporabi Evropskega poročila napotuje tudi slovenska zakonodaja s področja varnosti cestnega prometa, predvsem ob prometnih nesrečah, v katerih je nastala le materialna škoda, podobno kot to velja v drugih evropskih državah.

Evropsko poročilo pomeni za zavarovalnico pomemben vir informacij o udeležencih in poteku prometne nesreče, še posebej, če na kraju prometne nesreče ni bilo policije, ki bi opravila ogled in kasneje izdelala zapisnik o prometni nesreči.


Potovanje z avtomobilom v tujino

Ker je Slovenija članica Evropske unije, morajo vsi vozniki motornih vozil s slovenskimi registrskimi tablicami imeti veljavno zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vse države članice. Veljavnost mednarodnega zavarovanja avtomobilske odgovornosti se v tujini najlažje dokazuje z zeleno karto, ki jo izda slovenska zavarovalnica zavarovalcu na podlagi zavarovalne pogodbe zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je veljavno in priznano v naslednjih državah članicah sistema zelene karte: Albanija (AL), Bosna in Hercegovina (BIH), Belorusija (BY), Iran (IR), Izrael (IL), Maroko (MA), Moldavija (MD), Črna gora (MNE), Rusija (RUS), Tunizija (TN), Turčija (TR), Ukrajina (UA); vozniki morajo ob vstopu v navedene države obvezno predložiti zeleno karto.

Slovensko zavarovalno združenje je konec leta 1997 pristopilo k Multilateralnemu garancijskemu sporazumu, na podlagi katerega nacionalni biroji zelene karte prevzemajo obveznost plačila škod, ki jih v državah podpisnicah povzročijo vozila z registrskimi oznakami njegove države. Gre za naslednje države članice sistema zelene karte: Avstrija (A), Andora (AND), Belgija (B), Bolgarija (BG), Švica (CH), Češka (CZ), Ciper (CY), Nemčija (D), Danska (DK), Estonija (EST), Francija (F), Finska (FIN), Grčija (GR), Madžarska (H), Hrvaška (HR), Italija (I), Irska (IRL), Islandija (IS), Luksemburg (L), Latvija (LV), Litva (LT), Malta (M), Norveška (N), Nizozemska (NL), Portugalska (P), Poljska (PL), Romunija (RO), Španija (E), Švedska (S), Slovaška (SK), Srbija (SRB) in Velika Britanija (GB); slovenskim voznikom ob vstopu v navedene države ne kontrolirajo zelene karte, je pa priporočljivo, da jo imajo pri sebi. Enak režim velja tudi za Makedonijo (MK), ker je z makedonskim birojem sklenjen enostranski sporazum o odpravi kontrole slovenskih zelenih kart ob vstopu v Makedonijo.

Zelena karta je namreč zaradi poenotene oblike v vseh državah sistema zelene karte pomemben dokument, s katerim se udeleženci prometnih nesreč identificirajo, ker so na njej navedeni vsi podatki, ki jih udeleženec nesreče potrebuje za uveljavljanje odškodninskega zahtevka na pristojni zavarovalnici. Prav tako so na zeleni karti navedeni naslovi in telefonske številke nacionalnih birojev, kjer lahko dobijo udeleženci prometnih nesreč potrebne informacije v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz prometnih nesreč v tujini.

V državah, katerih mednarodne oznake niso navedene na zeleni karti oziroma so njihove oznake prečrtane in tako niso v sistemu zelene karte, pa nekatere slovenske zavarovalnice po splošnih zavarovalnih pogojih zavarovanja avtomobilske odgovornosti prevzemajo obveznost do oškodovanca do višine najnižjih zavarovalnih vsot, predpisanih v Sloveniji, in v okviru predpisov o odškodninskem in zavarovalnem pravu Republike Slovenije.


Kako ravna slovenski oškodovanec v primeru prometne nesreče v tujini, ki jo je povzročil voznik vozila, registriranega v eni od držav članic EU oz. EGP ali Švici?

Slovensko zavarovalno združenje in tiste njegove članice – zavarovalnice, ki v Republiki Sloveniji opravljajo zavarovalne posle zavarovanja avtomobilske odgovornosti, že od dneva polnopravnega članstva Slovenije v Evropski uniji obravnavajo kot pooblaščenci tujih odgovornostnih zavarovalnic odškodninske zahtevke slovenskih oškodovancev, ki so utrpeli prometno nesrečo v eni od držav članic sistema zelene karte [2), ob pogoju, da je povzročitelj nesreče voznik motornega vozila, ki je registrirano v eni od držav članic Evropskega gospodarskega prostora ali Švici.

Če slovenski oškodovanec ob prometni nesreči v eni od držav sistema zelene karte slučajno ne bi pridobil podatkov o zavarovanju tujega vozila, registriranega v eni od držav Evropskega gospodarskega prostora ali Švici (ker sta z nasprotnim udeležencem pomanjkljivo izpolnila evropsko poročilo ali ga sploh nista izpolnila), lahko pri Slovenskem zavarovalnem združenju – informacijskem centru poizve o zavarovanju tujega vozila. Obrazec “Poizvedba o zavarovanju vozila s tujo registrsko tablico” se lahko dobi na zavarovalnici ali na Slovenskem zavarovalnem združenju (tudi na www.zav-zdruzenje.si v rubrikah Prometna nesreča s tujcem in Poizvedba o zavarovanju vozila s tujo registrsko tablico). 

Prav tako mu informacijski center posreduje tudi podatek o imenu in naslovu pooblaščenca tuje odgovornostne zavarovalnice v Sloveniji, kjer bo lahko vložil odškodninski zahtevek ter opravil druge postopke glede ocene škode in njene povrnitve. Imenovani pooblaščenci v Sloveniji obravnavajo odškodninske zahtevke v slovenskem jeziku in imajo vsa potrebna pooblastila za zastopanje tuje odgovornostne zavarovalnice v postopku poravnave: sprejemajo odškodninske zahtevke slovenskih oškodovancev ter jih obravnavajo v sodelovanju s tujo odgovornostno zavarovalnico in praviloma skladno s pravom države, v kateri se je zgodila prometna nesreča. Za primer sodnega spora je izključno odgovorna le tuja odgovornostna zavarovalnica. Pooblaščenec tuje odgovornostne zavarovalnice mora v roku treh mesecev od dneva vložitve odškodninskega zahtevka dati oškodovancu utemeljeno ponudbo za poravnavo (če odgovornost ni sporna in je bila škoda v celoti ocenjena) oziroma utemeljen odgovor (če je odgovornost sporna ali ni bila natančno ugotovljena oziroma škoda ni bila v celoti ocenjena). 

Informacijski center pri Združenju pridobi podatke o zavarovanju motornih vozil, registriranih v drugih državah, in podatke o imenovanih pooblaščencih za obravnavanje odškodninskih zahtevkov v Sloveniji iz evidenc tujih informacijskih centrov, po drugi strani pa na zahtevo tujih informacijskih centrov nudi podatke o zavarovanju avtomobilske odgovornosti motornih vozil, registriranih v Sloveniji (dostop do podatkov tudi preko spletne strani: www.zav-zdruzenje.si, ob vnosu registrske številke vozila in datuma nesreče) ter podatke o imenovanih pooblaščencih slovenskih zavarovalnic v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora in Švici. 

Če se ugotovi, da tuja odgovornostna zavarovalnica v Sloveniji ni imenovala svojega pooblaščenca za obravnavanje odškodninskih zahtevkov, mora Slovensko zavarovalno združenje samo prevzeti obravnavanje odškodninskega zahtevka kot odškodninski urad. Prav tako se lahko slovenski oškodovanec s svojim odškodninskim zahtevkom obrne na odškodninski urad v primeru kršitve trimesečnega roka: odškodninski urad bo nemudoma navezal stik s pristojno tujo odgovornostno zavarovalnico oziroma njenim pooblaščencem ter pristojnim tujim odškodninskim uradom in jih pozval k takojšnji izpolnitvi obveznosti.


Koristni naslovi

Slovensko zavarovalno združenje

Železna cesta 14
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 43 77 098
faks: 01/47 35 692
e- pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

www.zav-zdruzenje.si

Zavarovalnica TILIA, d. d.

Oddelek mednarodnih škod
Seidlova 5
8000 Novo mesto
telefon: 07/ 39 17 241
faks: 07/39 17 306
e- pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

www.zav-tilia.si

GENERALI Zavarovalnica, d. d.  

Oddelek mednarodnih škod
Kržičeva 3
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 47 57 169
faks: 01/ 47 57 116
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

www.generali.si

Zavarovalnica TRIGLAV, d. d.

Oddelek mednarodnih škod
Verovškova 60b
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 58 82 391
faks: 01/ 58 82 375
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

www.triglav.si

asistenčni center od 00-24: 080 2864

Zavarovalnica MARIBOR, d. d.

Oddelek mednarodnih škod
Cankarjeva 3
2507 Maribor
telefon: 02/23 32 653, 23 32 652
faks: 02/23 32 656
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

www.zav-mb.si

GRAWE Zavarovalnica, d. d. 

Oddelek mednarodnih škod
Gregorčičeva 39
2000 Maribor
telefon: 02/22 85 538
faks: 02/22 85 526
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

www.grawe.si

ASSISTANCE CORIS, d. o. o.

Ul. Bratov Babnik 10
1000 Ljubljana
telefon: 01/ 51 33 547
faks: 01/ 51 91 698
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

www.coris.si

ERGO Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji

Šlandrova ulica 4
1231 Ljubljana-Črnuče
telefon: 01/600 58 10
faks: 01/600 58 19
 
www.ergo.si

 

 

1 Svet birojev (an. Council of Bureaux) je mednarodna organizacija s sedežem v Bruslju, v katero morajo biti včlanjeni vsi nacionalni biroji zelene karte (trenutno 46 birojev zelene karte) in ki je odgovorna za upravljanje in vodenje mednarodnega sistema zavarovanja avtomobilske odgovornosti, znanega kot sistema zelene karte.

2 Države članice sistema zelene karte: Avstrija (A), Belgija (B), Bolgarija (BG), Češka (CZ), Ciper (CY), Nemčija (D), Danska (DK), Španija (E), Estonija (EST), Francija (F), Finska (FIN), Grčija (GR), Madžarska (H), Hrvaška (HR), Italija (I), Irska (IRL), Luksemburg (L), Latvija (LV), Litva (LT), Malta (M), Nizozemska (NL), Portugalska (P), Poljska (PL), Romunija (RO), Švedska (S), Slovaška (SK), Slovenija (SLO), Velika Britanija (GB) ter Islandija (IS), Norveška (N), kot države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švica (CH); sledijo še: Albanija (AL), Andora (AND), Bosna in Hercegovina (BIH), Belorusija (BY), Iran (IR), Izrael (IL), Makedonija (MK), Maroko (MA), Moldavija (MD), Črna gora (MNE), Rusija (RUS), Srbija (SRB), Tunizija (TN), Turčija (TR), Ukrajina (UA), skupno torej 46 držav.