Sorodne objave

 

Na varnostno razdaljo smo vozniki žal vse premalo pozorni. Vožnja na prekratki varnostni razdalji, največkrat povezana še s preveliko hitrostjo, je zato med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč na slovenskih cestah.

VarnostnaRazdalja

Večje so hitrosti, bolj je neustrezna varnostna razdalja nevarna!

Zakaj je zadostna varnostna razdalja tako pomembna?

Če voznik, ki vozi pred nami, zmanjša hitrost ali se ustavi, nam le zadostna varnostna razdalja omogoča, da lahko tudi sami pravočasno zmanjšamo hitrost ali varno ustavimo in tako preprečimo trčenje!

Na varnostno razdaljo je treba med vožnjo po avtocesti ali hitri cesti še bolj paziti, saj vozimo hitreje kot na drugih cestah.

Varnostna razdalja poleg tega omogoča, da se voznik, ki nas je prehitel, pred našim vozilom varno vrne na vozni pas.

Pravilo dveh sekund

Varnostna razdalja kot obveza voznikov je predpisana v Zakonu o varnosti cestnega prometa, kjer je določeno:

  • Voznik, ki vozi za drugim vozilom po istem prometnem pasu, mora voziti za njim na varnostni razdalji. Ta ne sme biti manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah.
Pri hitrosti 100 km/h je varnostna razdalja tako vsaj 56 metrov,
pri hitrosti 130 km/h pa znaša minimalno 72 metrov.

 

  • Kadar se ob dobrih prometnih razmerah oblikuje počasnejša kolona vozil, se lahko varnostna razdalja tudi zmanjša, vendar ne sme biti manjša od razdalje, ki jo vozilo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v eni sekundi. 

Kako lahko preverim, ali vozim na zadostni varnostni razdalji?

Sekundno metodo ali pravilo dveh sekund uporabljamo tako, da ob robu vozišča izberemo nek predmet oz. orientacijsko točko (npr. prometni znak ali cestni smernik).

Ko pred nami vozeče vozilo z zadnjim delom vozila prevozi to točko, začnemo šteti v sekundnem taktu: "Enaindvajset, dvaindvajset." Če isto mesto s sprednjim delom vozila prevozimo ob izteku štetja dveh sekund, imamo ustrezno varnostno razdaljo. Če ga prevozimo prej, je naša varnostna razdalja premajhna.

Kje so testna polja za varnostno razdaljo?

V dogovoru med Ministrstvom za promet, DARS-om in Ministrstvom za notranje zadeve je bilo na slovenskih avtocestah postavljenih več testnih polj za samokontrolo varnostne razdalje. Njihov glavni namen je vplivati na vozne navade slovenskih voznikov in posledično izboljšati cestnoprometno varnost oz. zmanjšati število prometnih nesreč in njihovih posledic. S t. i. dvosekundnim samokontrolnim testom lahko vozniki na slovenskih avtocestah tako že preizkusimo, ali vozimo na zadostni varnostni razdalji. VarnostnaRazdalja oznake

Testna polja za samokontrolo varnostne razdalje so postavljena na naslednjih lokacijah (nanje voznike opozorijo tudi obvestila ob cesti):

  • A 1, odsek 0656 Razdrto - Postojna na stacionaži 6+700
  • A 1, odsek 0642 Vransko - Šentrupert na stacionaži 3+400
  • A 2, odsek 0628 Čatež - Drnovo na stacionaži 6+100
  • A 2, odsek 006 Podtabor - Kranj zahod na stacionaži 4+400
  • A 1, odsek 0671 priključek Maribor vzhod - razcep Dragučova na stacionaži 0+400

Nadzor nad upoštevanjem predpisane varnostne razdalje

Varnostno razdaljo policisti ugotavljajo s pomočjo videonadzornega sistema Provida, izračuna pa se na podlagi časa in poti, ki jo neko vozilo prevozi.

Policisti posnamejo domnevno kršitev (zajeti morata biti obe vozili), vozilo Provida pa mora voziti z enako hitrostjo kot kršitelj (če sta hitrosti različne, upoštevamo nižjo hitrost, ki je ugodnejša za kršitelja). Za izračun potrebujemo določene fiksne točke na vozišču oziroma razne črte, sence ipd., ki jih na slikah označimo s črtami.

V primerih, ko je neprimerna varnostna razdalja nedvoumno razvidna že iz samega posnetka, policisti kršitelju na kraju izdajo plačilni nalog. V nasprotnem primeru policisti posnetek najprej obdelajo v enoti, kršitelju pa nato po pošti vročijo plačilni nalog in fotografije.

Predpisane globe za neupoštevanje varnostne razdalje

V skladu s 44. členom Zakona o pravilih cestnega prometa se:

  • z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja in ne upošteva varnostne razdalje,
  • z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ne vozi na ustrezni varnostni razdalji,
  • z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ne vozi na varnostni razdalji, določeni s prometnim znakom. Vozniku se izrečejo tudi 3 kazenske točke.

razdalja

Na fotografiji: prekratka varnostna razdalja med voziloma (11,3 metra namesto 46 metrov) 


Več informacij o varnostni razdalji in dvosekundnem testu smo predstavili na medresorski novinarski konferenci: Enaindvajset, dvaindvajset: Ali vozim na zadostni varnostni razdalji? (sporočilo za javnost, 10. 9. 2009)

Za lažjo predstavo, kako se izvede samokontrola varnostne razdalje, pa je DARS, d. d., na svoji spletni strani pripravil tudi videoposnetek .

 

DARS UpostevajVarnostnoRazdaljo