Sorodne objave

 

Na varnostno razdaljo smo vozniki žal premalo pozorni. Vožnja na prekratki varnostni razdalji, največkrat povezana še s preveliko hitrostjo, je zato med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč na slovenskih cestah.

slika posnetka videa DARS-a Upostevaj varnostno razdaljo

Večja kot je hitrost, nevarnejša je neustrezna varnostna razdalja!

Zakaj je zadostna varnostna razdalja tako pomembna?

Če voznik, ki vozi pred nami, zmanjša hitrost ali se ustavi, nam le zadostna varnostna razdalja omogoča, da lahko tudi sami pravočasno zmanjšamo hitrost ali varno ustavimo in tako preprečimo trčenje!

Na varnostno razdaljo je treba med vožnjo po avtocesti ali hitri cesti še bolj paziti, saj vozimo hitreje kot na drugih cestah.

Varnostna razdalja poleg tega omogoča, da se voznik, ki nas je prehitel, pred našim vozilom varno vrne na vozni pas.

slika posnetka videa DARS-a Pravilo dveh sekund

Pravilo dveh sekund

Varnostna razdalja kot obveza voznikov je predpisana v Zakonu o varnosti cestnega prometa, kjer je določeno:

  • Voznik, ki vozi za drugim vozilom po istem prometnem pasu, mora voziti na ustrezni varnostni razdalji. Ta ne sme biti krajša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah.
Pri hitrosti 100 km/h je varnostna razdalja vsaj 56 metrov,
pri hitrosti 130 km/h pa znaša minimalno 72 metrov.

 

  • Kadar se ob dobrih prometnih razmerah oblikuje počasnejša kolona vozil, se lahko varnostna razdalja tudi skrajša, vendar ne sme biti krajša od razdalje, ki jo vozilo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v eni sekundi. 

slika napisa DARS-a Upostevaj varnostno razdaljoKako lahko preverim, ali vozim na zadostni varnostni razdalji?

Sekundno metodo ali pravilo dveh sekund uporabljamo tako, da ob robu vozišča izberemo nek predmet oziroma orientacijsko točko (na primer prometni znak ali cestni smernik).

Ko pred nami vozeče vozilo z zadnjim delom vozila prevozi to točko, začnemo šteti v sekundnem taktu: "Enaindvajset, dvaindvajset." Če isto mesto s sprednjim delom vozila prevozimo ob izteku štetja dveh sekund, imamo ustrezno varnostno razdaljo. Če ga prevozimo prej, je naša varnostna razdalja prekratka.

Nadzor nad upoštevanjem predpisane varnostne razdalje

Varnostno razdaljo policisti ugotavljajo z videonadzornim sistemom Provida, izračuna pa se na podlagi časa in poti, ki jo neko vozilo prevozi.

Policisti posnamejo domnevno kršitev (zajeti morata biti obe vozili), vozilo Provida pa mora voziti z enako hitrostjo kot kršitelj (če sta hitrosti različni, upoštevamo nižjo hitrost, ki je ugodnejša za kršitelja). Za izračun potrebujemo določene fiksne točke na vozišču oziroma razne črte, sence in podobno, ki jih na slikah označimo s črtami.

V primerih, ko je neprimerna varnostna razdalja nedvoumno razvidna že s samega posnetka, policisti kršitelju na kraju izdajo plačilni nalog, sicer pa posnetek najprej obdelajo v enoti, kršitelju pa nato po pošti vročijo plačilni nalog in fotografije.

slika dveh tovornih vozil, ki imata prekratko medsebojno varnostno razdaljo

Na fotografiji je voznik tovornega vozila, ki ima precej prekratko varnostno razdaljo.

Predpisane globe za neupoštevanje varnostne razdalje

V skladu s 44. členom Zakona o pravilih cestnega prometa:

  • z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja in ne upošteva varnostne razdalje,
  • z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ne vozi na ustrezni varnostni razdalji,
  • z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ne vozi na varnostni razdalji, določeni s prometnim znakom. Vozniku se izrečejo tudi 3 kazenske točke.

slika vozil s prekratko varnostno razdaljo

Na fotografiji: prekratka varnostna razdalja med voziloma (11,3 metra namesto 46 metrov) 

Povezane vsebine

Več informacij o varnostni razdalji in dvosekundnem testu smo predstavili na medresorski novinarski konferenci: Enaindvajset, dvaindvajset: Ali vozim na zadostni varnostni razdalji? (sporočilo za javnost, 10. 9. 2009).
DARS, d. d., je na svoji spletni strani objavil tudi videoposnetek .
Prometna varnost