Sorodne objave

 

Vlada je včeraj, 17. maja 2020, izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, s čimer so bile odpravljene nekatere nejasnosti, zlasti glede odrejanja karantene in izjem.

Spremenjeni odlok v 1. odstavku 9. člena namreč omogoča prehajanje državne meje brez omejitev (in karantene), a je v nadaljevanju določeno, da se ta določba za v njej navedene osebe uveljavlja postopoma, razen za državljane Slovenije in tujce s stalnim prebivališčem v Sloveniji, za katere pa že velja.

Spremenjeni odlok daje državi tudi diskrecijsko pravico, da tuje državljane na meji zavrnemo, če v Sloveniji nimajo začasnega ali stalnega bivališča in izkazujejo izrecne znake okužbe ali obolenja.

Medtem pa za osebe, ki prihajajo iz tretjih držav, karantena še vedno velja, in sicer za obdobje 14 dni, razen za določene izjeme. Včeraj sprejete dopolnitve odloka k tem izjemam pri osebah iz tretjih držav, ki se jim ob vstopu v Slovenijo ne odredi 14-dnevna karantena, dodajajo še osebe, ki so napotene na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega, in osebe, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu.

Odpiranje mej bo potekalo postopoma, vlada pa bo določila seznam držav, iz katerih lahko osebe vstopajo v Slovenijo brez omejitev

V skladu z novim odlokom bo odpiranje mej, razen za državljane Slovenije in tujce s stalnim bivališčem v Sloveniji, potekalo postopoma. Vlada bo sproti posodabljala seznam držav, iz katerih bo dovoljen vstop v Slovenijo brez omejitev, in sicer na podlagi ocene Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o epidemiološkem stanju v sosednjih državah in na podlagi  tehničnih dogovorov Ministrstva za notranje zadeve s sosednjimi državami, državami članicami Evropske unije in državami schengenskega območja ali sprejetega splošnega dogovora na ravni EU.

Potnikom, ki jim ne bo treba v karanteno, bodo policisti ob vstopu v Slovenijo vročili navodila NIJZ

Kot določa 1. odstavek 9. člena odloka, bo osebi, ki bo vstopila v Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah Evropske unije ali drugih državah schengenskega območja in ni zapustila EU oziroma schengenskega območja za več kot 14 dni, policija zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom vročila navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19 . Če se bodo tej osebi kadar koli v času bivanja v Sloveniji pojavili morebitni bolezenski znaki, bo morala takoj obvestiti svojega izbranega osebnega zdravnika, lečečega zdravnika ali službo nujne medicinske pomoči.

Če bo oseba ob vstopu na meji navedla, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali pa da ima za okužbo s tem virusom značilne bolezenske znake (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje), ji bodo policisti dali navodilo za takojšnjo obvezno vzpostavitev telefonskega stika z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujne medicinske pomoči.

V državo ne bodo smeli vstopiti tuji državljani, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in bodo ob prehodu meje povedali, da so pozitivni na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali bodo izkazovali očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z novim koronavirusom SARS-CoV-2.

Po navodilu epidemiološke službe NIJZ bo zdravstvena služba ob vstopu v državo občasno preverjala zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

Osebe, ki prihajajo iz tretjih držav, razen določenih izjem,* bodo morale ob vstopu v Slovenijo še vedno v 14-dnevno karanteno

Osebi, ki prihaja iz tretje države, se odredi karantena za obdobje 14 dni. Če ta oseba v Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega razloga ne more prebivati na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo oseba nastanjena. Stroške karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Osebi iz prejšnjega odstavka, ki namerava v Sloveniji opravljati delo, se karantena odredi na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katerim se oseba izkaže ob vstopu v državo in ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje. Delodajalec mora zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, prehrano in varovanje v času odrejene karantene; nastanitev mora biti skladna s priporočili NIJZ.

Za potrebe priprave odločbe o karanteni bodo policisti osebi ob vstopu v Slovenijo odvzeli podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo v Sloveniji nastanjena), ki jih bodo posredovali NIJZ. Osebi pa bodo izročili informacije NIJZ o karanteni in postopku odreditve karantene .

* Izjeme

Iz ukrepa obvezne 14-dnevne karantene so izvzete naslednje skupine oseb, ki prihajajo iz tretjih držav:

  • osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,
  • osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Slovenijo ali iz nje v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev osebe s strani delodajalca,
  • osebe z diplomatskim potnim listom,
  • osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,
  • pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog,
  • osebe, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu,
  • osebe iz prvega odstavka 9. člena odloka (potniki, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državah članicah EU ali drugih državah schengenskega območja in niso bili izven EU oziroma schengenskega območja za več kot 14 dni).

Povezane vsebine

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Ur. l. št. 71/2020, 17. 5. 2020)

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Ur. l. št. 68/2020, 14. 5. 2020)

Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa