Sorodne objave

 

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji izdala Odlok o spremembi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z odlokom, ki začne veljati 19. junija 2020, se določajo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Slovenije ob vstopu v Slovenijo.

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede prehajanja meje

 Spremenjene izjeme pri vstopu v Slovenijo (10. člen)

Oseba, ki vstopa v Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državi, ki ni na seznamu epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav, ali prihaja iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopi brez karantene, če sodi v eno izmed izjem v 10. členu odloka.

Glede na predlog in strokovno oceno Nacionalnega inštituta za javno zdravje se črtata dve izjemi, in sicer:
- točka 13 (izjema za bližnjega sorodnika državljana Slovenije ali tujca s stalnim bivališčem v Sloveniji oziroma živi z njim v skupnem gospodinjstvu in ima stalno ali začasno bivališče v državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja) in
- točka 14 (izjema za osebo, ki ima v Sloveniji v lastništvu nepremičnino ali registrirano zračno ali vodno plovilo skupaj z ožjimi družinskimi člani).

Število vstopov v Slovenijo brez karantene je bilo namreč previsoko. Poleg tega zadnji ugotovljeni primeri širjenja okužb izhajajo iz okužb posameznikov, ki so se vračali v Slovenijo, pri tem pa jim karantena ni bila odrejena. Z epidemiološkega vidika to predstavlja potencialno preobremenitev zdravstvenega sistema.

Prav tako se preoblikujeta točka 4, pri čemer mora oseba, ki izvaja prevoz blaga Slovenijo zapustiti v 12 urah po vstopu, in točka 5, ki po novem krajša čas tranzita prek Slovenije na 12 ur (doslej 24 ur).

Dodatno se spremeni 1. točka 10. člena in doda točka 1.a (čezmejni delovni in tedenski migranti, za katere ob vstopu ne bo odrejena karantena):
- točka 1: »čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant«;

- točka 1a: »čezmejnega tedenskega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migrant«.

Nekatere osebe, ki bodo lahko v Slovenijo izjemoma vstopale brez omejitev in karantene (točke 1a, 7, 8, 9, 10, 11 in 14 v 10. členu, to so na primer čezmejni tedenski delovni migranti, osebe, ki zagotavljajo storitve z dokazilom pristojnega ministrstva, osebe z načrtovanim zdravniškim pregledom, osebe, vključene v vzgojno-izobraževalni program, osebe, ki se udeležujejo pogreba bližnjega sorodnika, dvolastniki ali najemniki zemljišč itd.) bodo morale ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni in je bil opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja.

Vstop brez omejitve

Še naprej bodo lahko brez omejitev in karantene v Slovenijo vstopali državljani Slovenije ali tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, izjema so države s poslabšano epidemiološko sliko iz priloženega seznama držav.

Vlada na seznam s poslabšano epidemiološko sliko dodala Bosno in Hercegovino, Srbijo in Kosovo, spremenila je tudi seznam epidemiološko varnih držav

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila z Oceno epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja, Balkana ter italijanskih regijah, ki jo je
pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Seznam epidemiološko varnih držav

Odločila je, da se na seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije z 19. junijem 2020 uvrstijo naslednje države:
- Danska,
- Francija,
- Irska,
- Luksemburg,
- Malta in
- Španija.

Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v državi na seznamu epidemiološko varnih držav in prihajajo iz teh držav, lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene.

S seznama epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav pa se z 19. junijem 2020 črta Bolgarija.

Seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko

Vlada se je seznanila z oceno Nacionalnega inštituta za javno zdravje o epidemiološki situaciji v nekaterih državah, ki niso članice Evropske unije ali schengenskega območja. Zaradi resnega poslabšanja epidemiološke situacije je odločila, da se z 19. junijem 2020 na seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko uvrstijo:
- Srbija,
- Bosna in Hercegovina in
- Kosovo.

Ne glede na državljanstvo ali bivališče se odredi 14-dnevna karantena vsem osebam, ki prihajajo v Republiko Slovenijo iz držav s poslabšano epidemiološko situacijo, in osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo ter imajo v teh državah stalno ali začasno prebivališče.

Izjeme veljajo le za:
- osebe v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni (2. točka 10. člena);
- osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazujejo s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec (3. točka 10. člena);
- osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu (4. točka 10. člena);
- osebe, ki potujejo v tranzitu čez Republiko Slovenijo v drugo državo v 12 urah po vstopu (5. točka 10. člena);
- osebe z diplomatskim potnim listom (6. točka 10. člena) in
- osebe, ki zagotavljajo storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode (7. točka 10. člena). Dodatno za izjeme iz te točke velja, da morajo ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni in je bil opravljen v državah članicah Evropske unije ali schengenskega območja.

Seznam epidemiološko varnih držav z 19. junijem 2020 (objavljen na spletni strani NIJZ)

1. Hrvaška
2. Madžarska
3. Avstrija
4. Ciper
5. Češka
6. Estonija
7. Finska
8. Nemčija
9. Grčija
10. Islandija
11. Latvija
12. Litva
13. Lihtenštajn
14. Norveška
15. Slovaška
16. Švica
17. Italija
18. Črna gora
19. Danska
20. Francija
21. Irska
22. Luksemburg
23. Malta
24. Španija

Seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko

1. Katar
2. Bahrajn
3. Čile
4. Kuvajt
5. Peru
6. Armenija
7. Džibuti
8. Oman
9. Brazilija
10. Panama
11. Belorusija
12. Andora
13. Singapur
14. Švedska
15. Maldivi
16. Sao Tome in Principe
17. Združeni arabski emirati
18. Združene države Amerike
19. Saudova Arabija
20. Rusija
21. Moldavija
22. Gibraltar
23. Bolivija
24. Portoriko
25. Gabon
26. Kajmanski otoki
27. Dominikanska republika
28. Republika Južna Afrika
29. Iran
30. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
31. Severna Makedonija
32. Bosna in Hercegovina
33. Srbija
34. Kosovo

Povezane vsebine

Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/20, 86/20 in 88/20) - neuradno prečiščeno besedilo