Sorodne objave

 

Uspešno se je zaključil projekt Evropske komisije, pri katerem je od marca lani sodelovala tudi slovenska policija. Projekt št. 101035547-2020-SI-MIGRATION, ki ga je vodil Statistični urad RS (SURS), je bil namenjen predvsem izboljšanju upravljanja statistike o nedovoljenih migracijah, od pridobivanja statističnih podatkov do njihovega posredovanja končnim prejemnikom.

Uredba (EU) 2020/851 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 o statistiki Skupnosti o migracijah in mednarodni zaščiti je prinesla nove zahteve glede zagotavljanja statističnih podatkov za statistiko preprečevanja nezakonitega vstopa in bivanja v državo in statistik vračanja.

SURS kot vodja projekta in Policija (MNZ) kot podizvajalec sta sodelovala v projektu Evropske komisije za nepovratna evropska sredstva za razvoj in implementacijo novih zbirk podatkov, vključno z nadgradnjo podatkovnih virov in IT sistemov za revidirano statistiko migracij.

Za Policijo kot posredovalca administrativnih podatkov SURS-u o statistiki preprečevanja nezakonitega vstopa in bivanja v državo in statistik vračanja to predstavlja nove zahteve, ki so povzročile potrebe po razvoju in implementaciji novih podatkovnih zbirk in razvoju novih metodologij za nove statistične zahteve, vključno z nadgradnjo podatkovnih virov in informacijskih sistemov.

Namen in cilj projekta je bil doseči ustrezen nivo kvalitete statističnih podatkov, ki jih Policija preko SURS-a posreduje na EUROSTAT. Cilj je bil izboljšati nacionalno infrastrukturo in programsko opremo za doseganje zanesljivosti, ažurnosti in skladnosti pridobivanja statističnih podatkov, njihovega urejanja, hrambe in posredovanja.

Načrtovane aktivnosti v okviru projekta so bile razdeljene v dva delovna paketa:

  • vodenje in usklajevanje projekta
  • nabava, namestitev in testiranje programske in strojne opreme za izboljšano nacionalno infrastrukturo na področju statistike nezakonitih migracij in statistike vračanj ter izvajanje procesov z uporabo nadgrajene tehnologije za izboljšanje nacionalne infrastrukture za področje statistik nezakonitih migracij.

Od začetka trajanja projekta (29. marec 2021) je SURS kot vodja projekta učinkovito vodil in koordiniral vse aktivnosti v zvezi s projektom. Koordinacija je potekala z rednimi mesečnimi sestanki med SURS-om in Policijo.

Na podlagi dogovora o sodelovanju pri izvajanju evropskega projekta je bila ustanovljena projektna skupina med SURS-om in Policijo kot podizvajalcem. Sporazum je določal medsebojne pravice in obveznosti za čas trajanja projekta ter časovni razpored posredovanja podatkov na EUROSTAT.

Septembra 2021 smo na EUROSTAT posredovali vmesno poročilo o stanju in poteku dela na projektu.

Aktivnosti glede nabave programske in strojne opreme, potrebne za nacionalno infrastrukturo za statistiko nezakonitih migracij in statistiko vračanj, so bile identificirane in razvrščene v različne sklope.

Nabava za nakup opreme je potekala v skladu s postopki, določenimi v nacionalni zakonodaji. V maju 2021 je Policija pripravila vse potrebno za izvedbo naročila za nakup strojne in programske opreme. Pripravljeno je bilo tudi naročilo za razvojno namizno aplikacijo in mobilno aplikacijo za delo policistov na terenu ter licence za geografski sistem GIS. Realiziran je bil nakup programske opreme Microsoft SQL in Power BI v okviru splošnega dogovora med vlado in Microsoftom.

Strojna in programska oprema je bila nabavljena v skladu z načrtom in v okviru projekta. Strojna in programska oprema je bila nameščena in preizkušena. S tem, ko je bila dana v produkcijo, so bili izpolnjeni pogoji za visok standard upravljanja statističnih podatkov, od njihovega pridobivanja do posredovanja prejemnikom. Izvedena so bila usposabljanja uporabnikov, da bodo znali izkoristiti nameščeno strojno in programsko opremo v optimalni meri. Prav tako so bila realizirana prva mesečna in letno poročanje v skladu z zahtevami iz zgoraj navedene uredbe.

Projekt, v katerem smo pridobili sredstva sofinanciranja EUROSTAT iz naslova prilagoditvi zahtevam nove uredbe, je bil uspešno zaključen.

Povezane vsebine

Aktivnosti slovenske policije v zvezi z migracijami

Nedovoljene migracije na območju Republike Slovenije - statistični podatki

Statistični urad RS

Logo 101035547 2020 SI MIGRATION