Sorodne objave

 

V Policijski akademiji v Tacnu je danes, 26. 3. 2008, potekal slovesen zaključek osnovnega strokovnega usposabljanja prve skupine občinskih redarjev.

priznanje redarju


Govor mag. Zvonka Zinrajha 


Potrdila o opravljenem usposabljanju je 34 redarjem podelil državni sekretar z Ministrstva za notranje zadeve mag. Zvonko Zinrajh. Slovesnosti so se udeležili še vodstvo slovenske policije in župani iz občin, ki so redarje napotile na to usposabljanje.

vodstvo mnz policija

Od leve proti desni: Danijel Žibret, direktor Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi, mag. Srečko Jarc, generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge in mag. Zvonko Zinrajh, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve

sefi

Govor Iztoka Bežana 


Policija izvaja program osnovnega strokovnega usposabljanja za občinske redarje na podlagi Zakona o občinskem redarstvu in Pravilnika o strokovnem usposabljanju.

Usposabljanje prve skupine se je začelo 26. novembra lani v Policijski akademiji v Tacnu. Za prvo skupino udeležencev usposabljanja je Ministrstvo za notranje zadeve sklenilo pogodbe s 16 občinami, za drugo skupino pa je bilo sklenjenih dodatnih 7 pogodb. Z usposabljanjem je 10. marca 2008 že začela tudi nova skupina občinskih redarjev, ki šteje 43 kandidatov.

redarji v klopi

Program osnovnega strokovnega usposabljanja za občinske redarje, ki ga izvajajo strokovnjaki na Policijski akademiji, obsega 370 ur izobraževanja oziroma usposabljanja, in sicer z naslednjih strokovnih področij:

 • organizacija, delovanje in oprema občinskega redarstva,
 • postopki o prekrških in javni red,
 • varnost cestnega prometa,
 • kazniva dejanja in dogodki,
 • pooblastila, praktični postopki in veščine,
 • informatika in telekomunikacije,
 • socialne veščine,
 • praktično usposabljanje
 • integrirane vaje.

r gleda priznanje

Prva skupina kandidatov za Občinske redarje je uspešno opravila pisni in praktični del preizkusa znanja


Preizkus znanja redarjev je potekal pred različnimi komisijami, ki so bile sestavljene iz delavcev policije, ministrstev, lokalne samouprave in različnih združenj. Ob tem je sam preizkus znanja neodvisen od usposabljanja.

Z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu in Zakona o varstvu javnega reda in miru občinski redarji ne bodo več delovali samo na področju urejanja mirujočega cestnega prometa, ampak se je obseg njihovih nalog povečal.


Zakon o občinskem redarstvu v 3. členu določa, da občinski redarji:

 • nadzorujejo varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varujejo ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbijo za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varujejo javno premoženje, naravno in kulturno dediščino ter
 • vzdržujejo javni red in mir.


Delovna področja oziroma pristojnosti občinskih redarjev so določene tudi v Zakonu o varstvu javnega reda in miru. Občinsko redarstvo lahko skladno z določbami ZJRM-1 v prekrškovnem postopku odloča o naslednjih kršitvah oziroma prekrških iz tega zakona:

 • nedostojno vedenje,
 • beračenje na javnem kraju,
 • uporaba nevarnih predmetov,
 • poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe,
 • pisanje po objektih,
 • vandalizem,
 • nedovoljeno kampiranje,
 • uporaba živali in
 • neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb.


Delovno področje oziroma pooblastila občinskih redarjev določa tudi Zakon o varnosti cestnega prometa, in sicer občinski redarji:

 • izvajajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju,
 • izvajajo nadzor nad ravnanjem udeležencev cestnega prometa v območju umirjenega prometa in območju za pešce,
 • ugotavljajo kršitve iz 113. člena ZVCP o varstvu cest in okolja v naselju in občinskih cest zunaj naselja.


Uveljavitev Zakona o občinskem redarstvu ne pomeni tudi prenosa določenih nalog javne varnosti s strani policije na občinsko redarstvo, zato bo policija še naprej opravljala vse naloge v skladu z zakoni. Dejstvo pa je, da na primer Zakon o varstvu javnega reda in miru za nadzor posameznih določb navedenega zakona pooblašča tudi občinsko redarstvo.

skupna

Zakon o občinskem redarstvu zaradi zagotavljanja javne varnosti ter varstva javnega reda in miru v lokalni skupnosti določa tudi obveznosti Ministrstva za notranje zadeve in Policije pri zagotavljanju strokovne pomoči lokalnim skupnostim pri pripravi in izvajanju občinskega programa varnosti.

Policija zakonske obveznosti uresničuje že od julija 2007, tako da občinam zagotavlja ustrezno strokovno pomoč pri pripravah varnostnih ocen in občinskih programov varnosti. Sodelovanje poteka tudi na vseh drugih področjih, kjer je to potrebno za uveljavitev Zakona o občinskem redarstvu.

 

Foto: Monika Golob