Sorodne objave

 

V slovenski policiji želimo kupiti (vsaj) štiri konje, ki jih bomo uporabljali pri policijskem delu, zato zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe. Ponudbe zbiramo do 27. oktobra 2016.

V skladu s Pravilnikom o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s službenimi živalmi v Policiji (št. 024-162/2015/6 (21-04) z dne 7. 4. 2016, v nadaljevanju Pravilnik), Policija objavlja poziv k oddaji ponudbe za nakup konj za operativno delo.


1. Predmet naročila:

Štirje (4) konji za operativno delo v policiji (če bodo sredstva glede na ponudbe to dopuščala bo kupljenih več konj), in sicer za potrebe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, Policije (v nadaljevanju nakup konja) v skladu s pozivom k oddaji ponudbe.

Naročnik ni zavezan kupiti celotne količine konj.

Ponudnik lahko ponudi enega ali več konj.

Konj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • starost: od 4 do 9 let,
 • spol: moški – kastrat,
 • tip: polkrvni ali toplokrvni jahalni konj,
 • velikost: višina vihra najmanj 168 cm (merjeno s palico),
 • stopnja izšolanosti: osnovno ujahan.

Rodovnik ni pogoj za njegov nakup.

Naročnik bo izvedel preizkus konja v skladu s Pravilnikom.

2. Preizkus konja, pogajanja in sklenitev pogodbe o nakupu na poskušnjo:

Preizkus konja bo opravljen na Postaji konjeniške policije, Stožice 28, 1000 Ljubljana, in/ali na Postaji vodnikov službenih psov in konj, Dajnkova 4, 2000 Maribor.

O datumu in uri preizkusa bodo ponudniki obveščeni naknadno.   

Ponudnik konja mora ob prvem preizkusu predložiti na vpogled originalni identifikacijski dokument, originalni rodovnik, če ga konj ima, dokazilo, da je ponujeni konj negativen na test IAK, in drugo veljavno originalno dokumentacijo v skladu z veterinarskimi predpisi.

Veterinarski pregled se izvede po pravilih stroke. Stroške veterinarskega pregleda krije Policija. Če se pri pregledu ugotovi, da konj ni primeren za delo v Policiji, konj ni sprejet v nadaljnje preizkušanje.

S ponudniki, katerih konj je uspešno opravil prvi preizkus, bo komisija izvedla ustna pogajanja o ceni, ki bodo potekala z vsakim ponudnikom posebej, po vrstnem redu prispetja ponudb, na lokaciji preizkusa, kar se ustrezno zabeleži.

Po zaključenih pogajanjih se bo na podlagi sprejetega sklepa komisije s ponudnikom sklenila pogodba o nakupu konja/konj na poskušnjo ter prevzelo konja/konje na največ 28-dnevni preizkus, ki ga bo izvedla enota konjeniške policije. V do 28-dnevnem preizkušanju lahko konja preizkusijo vsi policisti konjeniki. Med preizkušanjem se lahko konji uporabljajo za opravljanje policijskih nalog le v obsegu, potrebnem za preverjanje njihovih delovnih sposobnosti. Ob sklenitvi pogodbe se bo ponudnika seznanilo s postopkom preizkušanja in pogoji za opravljanje drugega preizkusa.

Konja se ocenjuje po merilih, določenih v Pravilniku. Po prvem preizkusu konja prevzame in zanj skrbi enota konjeniške policije. Če kupec do datuma, dogovorjenega s  pogodbo za nakup konja na poskušnjo, ne vrne, preide lastninska pravica na kupca.

3. Lokacija prevzema ter preizkusa konja:

 • Postaja konjeniške policije Ljubljana, Stožice 28, 1000 Ljubljana,
 • Postaja vodnikov službenih psov in konj Maribor, Dajnkova 4, 2000 Maribor.

4. Navodila za izdelavo ponudbe:

Ponudba mora vsebovati zlasti naslednje elemente:

 • firmo oz. ime ponudnika,
 • kontaktne podatke lastnika ali od njega pooblaščene osebe,
 • lastnosti konja,
 • fotokopijo identifikacijskega dokumenta,
 • fotokopijo rodovnika, če ga konj ima,
 • fotokopijo dokazila, da je konj negativen na test IAK in
 • fotokopijo druge dokumentacije v skladu z veterinarskimi predpisi,
 • prodajno ceno:
 • ponudniki z registrirano dejavnostjo podajo ceno brez  z DDV s posebej navedenim DDV,
 • ponudniki brez registrirane dejavnosti podajo  bruto ali neto ceno.

V skladu s pojasnilom Finančne uprave RS se dohodek, dosežen s prodajo konj vzreditelja, ki ne opravlja registrirane dejavnosti (ni samostojni podjetnik), v skladu z 38. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) obravnava kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, od katerega je potrebno obračunati vse predpisane dajatve.

5. Pogoji za udeležbo:

Ponudnik mora poleg same ponudbe za javno naročilo predložiti še naslednje dokumente:

 • izpolnjen obrazec Lastnosti konja (Priloga št. 1), 
 • izpolnjen obrazec Ponudbeni pogoji (Priloga št. 2), 
 • izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga št. 3), 
 • izpolnjeno Izjavo (Priloga št. 4- izpolni jo ponudnik brez registrirane dejavnosti, ki je rezident Republike Slovenije.

V primeru, da je ponudnik brez registrirane dejavnosti nerezident - tujec, potem namesto te izjave predloži obrazec A1: Potrdilo o predpisih o socialni varnosti ali drugo ustrezno potrdilo, ki ga izda pristojen organ oziroma nosilec zavarovanja druge države članice EU.

6. Merilo za izbiro ponudnika:

Merilo za izbor ponudbe je cena konja, ki bo ob upoštevanju vseh strokovno tehničnih zahtev in pogojev iz poziva k oddaji ponudbe ter uspešno opravljenem prvem preizkusu ocenjen kot primeren za nakup za policijske potrebe. 

7. Dodatne informacije v zvezi s postopkom nakupa konj:

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi z nakupom konj lahko pošljete vprašanja po elektronski pošti na UUP GPU (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), po telefonu je za informacije kontaktna oseba Boštjan Cugmas iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi (Štefanova 2, Ljubljana), telefon 01 428 53 26 ali telefon 01 428 47 51.

8. Zbiranje ponudb in predvideni rok izbora:

Zbiranje ponudb traja od dne objave poziva do 27. oktobra 2016, in sicer so roki za oddajo ponudb:

 • do 10. oktobra 2016, najkasneje do 15. ure,
 • do 27. oktobra 2016, najkasneje do 15. ure.

Naročnik si pridržuje pravico kadar koli ustaviti postopek zbiranja ponudb ali zavrniti ponudbe ali odstopiti od izvedbe nakupa konjev vse do sklenitve pravnega posla. 

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika:

RS Ministrstvo za notranje zadeve - Policija,
Uprava uniformirane policije, 
Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana,

v zaprti kuverti z označbo: NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP KONJA, ŠT. 430-250/2016/3 (2112-04).


Poziv k oddaji ponudbe za nakup konj v angleškem jeziku:

English


Poziv k oddaji ponudbe za nakup konj v nemškem jeziku:

Deutsch