Sorodne objave

 

Policija kupuje šest psov za operativno delo v policiji. Svoje ponudbe lahko oddate v več terminih vse do 24. maja 2017. Prvi termin za oddajo ponudb je 29. marec.

 English: An invitation to tender for the purchase of dogs for operational work  

Deutsch: Aufforderung zur Abgabe von Angeboten für den Kauf von Hunden für die Einsatzverwendung in der Polizei 


V skladu s Pravilnikom o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s službenimi živalmi v Policiji, št. 024-162/2015/6 (21-04) z dne 7. 04. 2016 (v nadaljevanju Pravilnik), Policija objavlja poziv k oddaji ponudbe za nakup psov za operativno delo.


1. Predmet naročila:

Šest psov (6) za operativno delo v policiji (če bodo sredstva glede na ponudbe to dopuščala, bo kupljenih več psov), in sicer za potrebe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, Policije (v nadaljevanju nakup psa) v skladu s pozivom k oddaji ponudbe.

Naročnik ni zavezan kupiti celotne količine psov.

Ponudnik lahko ponudi enega (1) ali več psov.

1.1 Zahtevane karakteristike psov:

Pes mora po zunanjosti ustrezati pasemskemu tipu delovnih službenih psov pasme Nemški ovčar, Belgijski ovčar in Rottweiler.

Rodovnik ni pogoj za njegov nakup.

Pes ne sme biti mlajši od 10 mesecev in ne starejši od 36 mesecev.

Skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva živali, mora biti pes cepljen proti steklini in mikročipiran tako, da omogoča preverjanje čipa. Od dneva cepljenja proti steklini do dneva prvega preizkusa mora preteči več kot mesec dni.

Pes, ki je ugriznil ali kako drugače poškodoval človeka, ne sme opravljati prvega praktičnega preizkusa, če od ugriza oziroma poškodbe še ni minilo obdobje, določeno s predpisi o varstvu živali.  

Naročnik bo izvedel preizkus psa v skladu s Pravilnikom.

2. Preizkus psa, pogajanja in sklenitev pogodbe o nakupu na poskušnjo:

Preizkus psa bo opravljen v Oddelku za šolanje službenih psov policije, Gmajnice 34, Ljubljana. O datumu in uri preizkusa bodo ponudniki obveščeni naknadno.    

Ponudnik psa mora ob prvem preizkusu predložiti na vpogled originalni potni list za hišne živali in originalni rodovnik, če ga pes ima, pisno izjavo, ki je datirana na dan preizkusa in iz katere je razvidno, da pes v zadnjih desetih dneh ni ugriznil ali kako drugače poškodoval človeka ali žival.

Pri prvem preizkusu vodi psa ponudnik ali od njega pooblaščena oseba.

Skladno s pravili stroke in Pravilnikom veterinar opravi veterinarski pregled. Stroške veterinarskega pregleda krije policija.

S ponudniki, katerih psi so uspešno opravili prvi preizkus, bo komisija izvedla ustna pogajanja o ceni, ki bodo potekala z vsakim ponudnikom posebej, po vrstnem redu prispetja ponudb, na lokaciji preizkusa, kar se ustrezno zabeleži.

Po zaključenih pogajanjih se bo na podlagi sprejetega sklepa komisije s ponudnikom sklenila pogodba o nakupu psa/psov na poskušnjo ter prevzelo psa/pse na do 28-dnevni preizkus. Ob sklenitvi pogodbe se bo ponudnika seznanilo s postopkom preizkušanja in pogoji za opravljanje drugega preizkusa.

Psa se ocenjuje po merilih, določenih v Pravilniku. Po prvem preizkusu psa prevzame in zanj skrbi eden izmed inštruktorjev šole.

Če kupec do datuma, dogovorjenega s pogodbo za nakup psa na poskušnjo, psa ne vrne, preide lastninska pravica na kupca.

3. Lokacija prevzema ter preizkus psa:

Policijska akademija, Oddelek za šolanje službenih psov, Gmajnice 34, Ljubljana.

4. Navodila za izdelavo ponudbe:

Ponudba mora vsebovati zlasti naslednje elemente:

 • firmo oz. ime ponudnika;
 • kontaktne podatke lastnika ali od njega pooblaščene osebe;
 • lastnosti psa;
 • fotokopijo potnega lista za hišne živali, kjer so razvidna vsa cepljenja psa;
 • fotokopijo številke mikročipa;
 • fotokopijo rodovnika, če ga pes ima;
 • prodajno ceno:
  • ponudniki z registrirano dejavnostjo podajo ceno brez DDV in še ceno s posebej navedenim DDV,
  • ponudniki brez registrirane dejavnosti podajo  bruto ali neto ceno.

V skladu s pojasnilom Finančne uprave RS se dohodek dosežen s prodajo psov vzreditelja, ki ne opravlja registrirane dejavnosti (ni samostojni podjetnik), v  skladu z 38. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) obravnava kot dohodek iz  drugega pogodbenega razmerja, od katerega je potrebno obračunati vse predpisane dajatve.

5. Pogoji za udeležbo:

Ponudnik mora poleg same ponudbe za javno naročilo predložiti še vsaj sledeče dokumente:

V skladu z 22. členom pravilnika v postopku nakupa živali kot ponudniki in lastniki živali ne morejo sodelovati uslužbenci Policije.  

6. Merilo za izbiro ponudnika:

Merilo za izbor ponudbe je cena psa, ki bo ob upoštevanju vseh strokovno tehničnih zahtev in pogojev iz poziva k oddaji ponudbe ter uspešno opravljenem prvem preizkusu ocenjen kot primeren za nakup za policijske potrebe.  

7. Kontaktna oseba Policijske akademije v zvezi s prevzemom psa in izvedbo preizkusa živali:

Marko Medvešek, vodja Oddelka za šolanje službenih psov, telefon (01) 200 22 51, za klice iz tujine: +386 1 200 22 51.

8. Zbiranje ponudb in predvideni rok izbora:

Zbiranje ponudb traja od dne objave poziva do 24. 5. 2017, in sicer so roki za oddajo ponudb:

 • do 29. 3. 2017, najkasneje do 24. ure,
 • do 24. 4. 2017, najkasneje do 24. ure,
 • do 24. 5. 2017, najkasneje do 24.ure.

Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli ustaviti postopek zbiranja ponudb ali zavrniti ponudbe ali odstopiti od izvedbe nakupa psov vse do sklenitve pravnega posla.

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika:

RS Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
Uprava uniformirane policije
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana

v zaprti kuverti z označbo NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP PSA, ŠT. 430-55/2017/5 (2112-04).