Sorodne objave

 

V slovenski policiji želimo kupiti konja, ki ju bomo uporabljali pri policijskem delu, zato zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe. Ponudbe zbiramo do 24. maja 2017 (roki za oddajo ponudb so 29. marec, 24. april in 24. maj 2017).

POZIV K ODDAJI PONUDBE

V skladu s Pravilnikom o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s službenimi živalmi v Policiji, št. 024-162/2015/6 (21-04) z dne 7. 4. 2016 (v nadaljevanju Pravilnik), Policija objavlja poziv k oddaji ponudbe za nakup konj za operativno delo.


1. Predmet naročila

Predmet naročila sta dva (2) konja za operativno delo v policiji (če bodo sredstva glede na ponudbe to dopuščala, bo kupljenih več konj), in sicer za potrebe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, Policije (v nadaljevanju nakup konja) v skladu s pozivom k oddaji ponudbe.

Naročnik ni zavezan kupiti celotne količine konj.

Ponudnik lahko ponudi enega (1) ali več konjev.

Konj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • starost: od 4 do 9 let,
 • spol: moški - kastrat,
 • tip: polkrvni ali toplokrvni jahalni konj,
 • velikost: višina vihra najmanj 168 cm (merjeno s palico),
 • stopnja izšolanosti: osnovno ujahan.

Rodovnik ni pogoj za njegov nakup.

Naročnik bo izvedel preizkus konja v skladu s Pravilnikom.

2. Preizkus konja, pogajanja in sklenitev pogodbe o nakupu na poskušnjo

Preizkus konja bo opravljen na Postaji konjeniške policije, Stožice 28, 1000 Ljubljana, in/ali na Postaji vodnikov službenih psov in konj, Dajnkova 4, 2000 Maribor. O datumu in uri preizkusa bodo ponudniki obveščeni naknadno.   

Ponudnik konja mora ob prvem preizkusu predložiti na vpogled originalni identifikacijski dokument, originalni rodovnik, če ga konj ima, dokazilo, da je ponujeni konj negativen na test IAK, in drugo veljavno originalno dokumentacijo v skladu z veterinarskimi predpisi.

Veterinarski pregled se izvede po pravilih stroke. Stroške veterinarskega pregleda krije Policija. Če se pri pregledu ugotovi, da konj ni primeren za delo v Policiji, konj ni sprejet v nadaljnje preizkušanje.

S ponudniki, katerih konji bodo uspešno opravili prvi preizkus, bo komisija izvedla ustna pogajanja o ceni, ki bodo potekala z vsakim ponudnikom posebej, po vrstnem redu prispetja ponudb, na lokaciji preizkusa, kar se ustrezno zabeleži.

Po zaključenih pogajanjih se bo na podlagi sprejetega sklepa komisije s ponudnikom sklenila pogodba o nakupu konja/konj na poskušnjo ter prevzelo konja/konje na največ 28-dnevni preizkus, ki ga bo izvedla enota konjeniške policije. V do 28-dnevnem preizkušanju lahko konja preizkusijo vsi policisti konjeniki. Med preizkušanjem se lahko konji uporabljajo za opravljanje policijskih nalog le v obsegu, potrebnem za preverjanje njihovih delovnih sposobnosti. Ob sklenitvi pogodbe se bo ponudnika seznanilo s postopkom preizkušanja in pogoji za opravljanje drugega preizkusa.

Konja se ocenjuje po merilih, določenih v Pravilniku. Po prvem preizkusu konja prevzame in zanj skrbi enota konjeniške policije.

Če kupec do datuma, dogovorjenega s pogodbo za nakup konja na poskušnjo, ne vrne, preide lastninska pravica na kupca.

3. Lokaciji za prevzem in preizkus konja

 • Postaja konjeniške policije Ljubljana, Stožice 28, 1000 Ljubljana
 • Postaja vodnikov službenih psov in konj Maribor, Dajnkova 4, 2000 Maribor

4. Navodila za izdelavo ponudbe

Ponudba mora vsebovati zlasti naslednje elemente:

 • firmo oz. ime ponudnika,
 • kontaktne podatke lastnika ali od njega pooblaščene osebe,
 • lastnosti konja,
 • fotokopijo identifikacijskega dokumenta,
 • fotokopijo rodovnika, če ga konj ima,
 • fotokopijo dokazila, da je konj negativen na test IAK, in
 • fotokopijo druge dokumentacije v skladu z veterinarskimi predpisi,
 • prodajno ceno:
 • ponudniki z registrirano dejavnostjo podajo ceno brez DDV in še ceno s posebej navedenim DDV,
 • ponudniki brez registrirane dejavnosti podajo bruto ali neto ceno.

V skladu s pojasnilom Finančne uprave RS se dohodek, dosežen s prodajo konj vzreditelja, ki ne opravlja registrirane dejavnosti (ni samostojni podjetnik), v skladu z 38. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) obravnava kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, od katerega je treba obračunati vse predpisane dajatve.

5. Pogoji za udeležbo

Ponudnik mora poleg same ponudbe za javno naročilo predložiti še naslednje dokumente:

 • izpolnjen obrazec Lastnosti konja (Priloga 1
 • izpolnjen obrazec Ponudbeni pogoji (Priloga 2
 • izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 3
 • izpolnjeno izjavo (Priloga 4) - izpolni jo ponudnik brez registrirane dejavnosti, ki je rezident Slovenije. Če je ponudnik brez registrirane dejavnosti nerezident - tujec, potem namesto te izjave predloži obrazec A1: Potrdilo o predpisih o socialni varnosti ali drugo ustrezno potrdilo, ki ga izda pristojni organ oziroma nosilec zavarovanja druge države članice EU.

V skladu z 22. členom pravilnika v postopku nakupa živali kot ponudniki in lastniki živali ne morejo sodelovati uslužbenci Policije.  

6. Merilo za izbiro ponudnika

Merilo za izbor ponudbe je cena konja, ki bo ob upoštevanju vseh strokovno tehničnih zahtev in pogojev iz poziva k oddaji ponudbe ter uspešno opravljenem prvem preizkusu ocenjen kot primeren za nakup za policijske potrebe. 

7. Dodatne informacije v zvezi postopka nakupa konj

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi nakupa konj lahko pošljete vprašanja po elektronski pošti na Upravo uniformirane policije GPU (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), po telefonu je za informacije kontaktna oseba Boštjan Cugmas iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi (Štefanova 2, Ljubljana), telefon 01 428 53 26 ali telefon 01 428 47 51.

8. Zbiranje ponudb in predvideni rok izbora

Zbiranje ponudb traja od dne objave poziva do 24. 5. 2017, in sicer so roki za oddajo ponudb:

 • do 29. 3. 2017, najkasneje do 24. ure,
 • do 24. 4. 2017, najkasneje do 24. ure,
 • do 24. 5. 2017, najkasneje do 24. ure.

Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli ustaviti postopek zbiranja ponudb ali zavrniti ponudbe ali odstopiti od izvedbe nakupa konjev vse do sklenitve pravnega posla. 

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika:

RS Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
Uprava uniformirane policije,
Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana,

v zaprti kuverti z označbo NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP KONJA, ŠT. 430-53/2017/5  (2112-04).

Poziv k oddaji ponudbe za nakup konj v angleškem jeziku:

English

Poziv k oddaji ponudbe za nakup konj v nemškem jeziku:

Deutsch