Sorodne objave

 

Policijska psička in dva policijska konja iščejo nov dom. Svoje ponudbe lahko pošljete najkasneje do 15. januarja 2018.

Resized PART 1514387521757 4407Fortuna 20171227 125612-zmSantino 0007 20171227 125212-zmFavory Monteaura XIX


Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja javno zbiranje ponudb.

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

 • službena psička Fortuna, "Od Slo Policije 1949", poležena: 13. 4. 2016, pasme nemški kratkodlaki ptičar, številka mikročipa: 705100000071161.
 • službeni konj Santino 0007, pasme westfalec, kastrat, temni rjavec, skoten 16. 1. 1998, številka ID dokumenta 410936198. Konj je zaradi zdravstvenih težav primeren za jezdenje v hodu 2-3 x tedensko za čas ene ure. Konj je lahko družba ljudem in drugim konjem na paši.
 • službeni konj Favory Monteaura XIX, pasme lipicanec, kastrat, osivkasti vranec, skoten 13. 4. 2008, številka ID dokumenta: 705002081000582. Konj je zaradi zdravstvenih razlogov primeren za sprehode pod sedlom 3 x na teden v trajanju 30 minut.

Lastnik živali je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja živali po metodi javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila kupnine:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

5. Izhodiščna cena in varščina:

Izhodiščne cene znašajo:

 • za psičko Fortuno: 600 evrov
 • za konja Santina 0007: 150 evrov
 • za konja Favory Monteaura XIX: 200 evrov

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini za psičko oz. konja. Varščino plačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklice v zneskih:

 • za psičko Fortuno: 60 evrov, sklic št. 28 17140-2990008-39900118,
 • za konja Santina 0007: 50 evrov, sklic št. 28 17140-2990008-39900218,
 • za konja Favory Monteaura XIX: 50 evrov, sklic št. 28 17140-2990008-39900318.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

6. Dodatne informacije in ogled predmeta javnega zbiranja ponudb:

Psičko si lahko ogledate na Oddelku za šolanje službenih psov na naslovu Gmajnice 34, Ljubljana, po predhodnem dogovoru z:

 • Markom Medveškom, tel. št. (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 51 ali
 • Andrejem Muhvičem, tel. št. (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 52.

Konja si lahko ogledate na Postaji konjeniške policije Ljubljana, Stožice 28, Ljubljana, po predhodnem dogovoru z:

 • Janezom Podobnikom ali Rokom Kolaričem, in sicer: od ponedeljka do petka, med 7. in 15. uro, tel. št. (01) 563 44 52 ali (01) 563 44 50.

7. Oblika ponudbe:

Ponujene cene za živali morajo biti izražene v evrih.

Na sprednji strani kuverte mora biti poleg naziva in naslova prodajalca navedeno tudi:

 • Za psičko Fortuno:

Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENE PSIČKE »FORTUNA«, JZP"
Številka zadeve:  478-193/2017 (1525-04)
Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"
Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

 • Za konja Santina 0007:

Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENEGA KONJA »SANTINO 0007«, JZP"
Številka zadeve:  478-193/2017 (1525-04)
Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"
Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

 • Za konja Favory Monteaura XIX:

Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENEGA KONJA »FAVORY MONTEAURA XIX«, JZP"
Številka zadeve:  478-193/2017 (1525-04)
Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"
Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

Ponudba mora biti lastnoročno podpisana in mora vsebovati tudi naslednje dokumente:

 • ponujena cena za psičko oz. konja,
 • mnenje policije, da je ponudnik primeren za nakup psičke oz. konja policije (Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa Policije iz 13. alineje 11. točke tega razpisa oz. Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega konja Policije iz 14. alineje 11. točke tega razpisa, ki sta prilogi tega razpisa),
 • podpisano izjavo ponudnika, da bo s psičko oz. s konjem ravnal v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), ki sta prilogi tega razpisa,
 • potrdilo o plačani varščini za psičko oz. konja,
 • podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
 • podjetje in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
 • EMŠO/matično številko ter davčno številko oz. ID številko za DDV,
 • številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina v primeru neuspele ponudbe.

8. Merilo za izbor:

Merilo za izbor je višina ponujene cene za psičko oz. konja. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup psičke oz. konja, vendar najmanj v višini izhodiščne cene za psičko oz. konja.

9. Rok za oddajo ponudbe:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 15. januarja 2018 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:

Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 16. marca 2018.

11. Drugi pogoji:

 • Psička oz. konja so naprodaj po načelu "videno-kupljeno", zato morebitne reklamacije po končanem javnem odpiranju ponudb ne bodo upoštevane.
 • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene za psičko oz. konja.
 • Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od javnega odpiranja ponudb.
 • Uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
 • Če uspeli ponudnik ne sklene prodajne pogodbe (odkloni sklenitev prodajne pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino.
 • Če uspeli ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, plačana varščina bo zadržana.
 • Kupec mora psičko prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe psičke v višini 12,93 evra z DDV za vsak dan zamude.
 • Kupec mora konja prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe konja v višini 10,80 evra z DDV za vsak dan zamude.
 • Ne glede na dejanski prevzem preidejo vsi stroški in riziki v zvezi s psičko oz. konjem na kupca s prvim dnem po tem, ko bi kupec moral psičko oz. konja prevzeti.
 • Vsi stroški v zvezi s prodajo psičke oz. konja bremenijo kupca.
 • Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV.
 • Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka, opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
 • Ponudnik mora izpolnjen in podpisan Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa Policije prinesti na Oddelek za šolanje službenih psov, Gmajnice 34, Ljubljana. Na podlagi vprašalnika in osebnega stika ponudnika s psičko bo ocenjena njegova primernost za nakup. Pridobitev pozitivnega mnenja o primernosti ponudnika za nakup psičke je pogoj za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb.
 • Ponudnik mora izpolnjen in podpisan Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega konja Policije prinesti na Postajo konjeniške policije Ljubljana, Stožice 28, Ljubljana. Na podlagi vprašalnika in osebnega stika ponudnika s konjem bo ocenjena njegova primernost za nakup. Pridobitev pozitivnega mnenja o primernosti ponudnika za nakup konja je pogoj za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb.
 • Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev (ponudba mora biti lastnoročno podpisana, vsebovati mora ponujeno ceno in vse zahtevane dokumente) iz tega razpisa, bodo izločene.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 16. januarja 2018 ob 9. uri, na naslovu:*

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 36. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Ponudniki - fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

13. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščina brez obresti.

14. Kontaktna oseba za izvedbo postopka ponovnega javnega zbiranja ponudb:

 • Mojca Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali
 • Jasmina Strgaršek, tel. št. (01) 428 44 52.