Sorodne objave

 

Policija prodaja policijski psički (mladički), Ito in Jacky. Zainteresirani kupci ponudbe pošljite do vključno 19. februarja 2018.

ITA 20180125 101540Ita JACKY 20180125 102131Jacky


Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja javno zbiranje ponudb.


1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

 • sužbena psička Ita, "Od Slo Policije 1949", poležena: 28. 5. 2017, pasme nemški kratkodlaki ptičar, številka mikročipa: 705100000081927, številka potnega lista: SI 01 0029956, številka rodovnika: SLRNkp-003384.
 • službena psička Jacky, "Od Slo Policije 1949", poležena: 13. 6. 2017, pasme nemški ovčar, številka mikročipa: 705100000082696, številka potnega lista: SI 01 0041231, številka rodovnika: SLRNO-017931.  

Lastnik psičk je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3.  Vrsta pravnega posla:

Prodaja psičk po metodi javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila kupnine:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

5. Izhodiščni ceni in varščina:

Izhodiščni ceni znašata:

 • za službeno psičko Ito: 500 evrov,
 • za službeno psičko Jacky: 500 evrov.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini za posamezno psičko. Varščino plačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklica v zneskih:

 • za službeno psičko Ito: 50 evrov, sklic  28 17140-2990008-39901818
 • za službeno psičko Jacky: 50 evrov, sklic  28 17140-2990008-39901918.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

6. Dodatne informacije in ogled predmeta javnega zbiranja ponudb:

Psički si lahko ogledate na Oddelku za šolanje službenih psov na naslovu Gmajnice 34, Ljubljana, po predhodnem dogovoru z:

 • Markom Medveškom, tel. št. (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 51 ali
 • Andrejem Muhvičem, tel. št. (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 52.

7. Oblika ponudbe:

Ponujena cena za psički mora biti izražena v evrih.

Na sprednji strani kuverte mora biti poleg naziva in naslova prodajalca navedeno tudi:

 • za službeno psičko Ito:  

Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENE PSIČKE »ITA«, JZP"
Številka zadeve:  478-10/2018 (1525-04)
Oznaka: "NE ODPIRAJ - PONUDBA!"
Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

 • za službeno psičko Jacky:

Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENE PSIČKE »JACKY«, JZP"
Številka zadeve:  478-10/2018 (1525-04)
Oznaka: "NE ODPIRAJ - PONUDBA!"
Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

Ponudba mora biti lastnoročno podpisana in mora vsebovati tudi naslednje dokumente:

 • ponujena cena za psičko,
 • mnenje policije, da je ponudnik primeren za nakup psičke policije (Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa Policije  iz 11. alineje 11. točke tega razpisa, ki je priloga tega razpisa),
 • podpisano izjavo ponudnika, da bo s psičko ravnal v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), ki je priloga tega razpisa,
 • potrdilo o plačani varščini za psičko,
 • podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
 • firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
 • matično številko ter davčno številko oz. ID številko za DDV,
 • številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika in naziv banke, na katerega se vrne plačana varščina v primeru neuspele ponudbe.

8. Merilo za izbor:

Merilo za izbor je višina ponujene cene za posamezno psičko. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup posamezne psičke, vendar najmanj v višini izhodiščne cene za posamezno psičko.

9. Rok za oddajo ponudbe:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 19. februarja 2018 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:

Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 20. aprila 2018.

11. Drugi pogoji:

 • Psički sta naprodaj po načelu "videno-kupljeno", zato morebitne reklamacije po končanem javnem odpiranju ponudb ne bodo upoštevane.
 • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene za psičko.
 • Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od javnega odpiranja ponudb.
 • Uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
 • Če uspeli ponudnik ne sklene prodajne pogodbe (odkloni sklenitev prodajne pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino.
 • Če uspeli ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, plačana varščina bo zadržana.
 • Kupec mora psičko prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe psičke v višini 12,93 evra z DDV za vsak dan zamude.  
 • Ne glede na dejanski prevzem preidejo vsi stroški in riziki v zvezi s psičko na kupca s prvim dnem po tem, ko bi kupec moral psičko prevzeti.
 • Vsi stroški v zvezi s prodajo psičk bremenijo kupca.
 • Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV.
 • Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka, opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
 • Ponudnik mora izpolnjen in podpisan Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa Policije prinesti na Oddelek za šolanje službenih psov, Gmajnice 34, Ljubljana. Na podlagi vprašalnika in osebnega stika ponudnika s psičko bo ocenjena njegova primernost za nakup. Pridobitev pozitivnega mnenja o primernosti ponudnika za nakup psičke je pogoj za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb.
 • Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev (ponudba mora biti lastnoročno podpisana, vsebovati mora ponujeno ceno in vse zahtevane dokumente) iz tega razpisa, bodo izločene.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 20. februarja 2018 ob 9. uri, na naslovu: *
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 36. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Ponudniki - fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

13. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščina brez obresti.

14. Kontaktni osebi za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb:

 • Mojca Pleško Grah, tel. št. (01)  428 47 23, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali
 • Jasmina Strgaršek, tel. št. (01)  428 44 52.

 

 

Javne dražbe, nakup in prodaja službenih živali in (ne)premičnin