Na vsaki od policijskih uprav je kot področna policijska postaja organizirana tudi postaja prometne policije.

Naloge, ki jih opravlja postaja prometne policije

  • Varuje življenje, osebno varnost in premoženje ljudi,
  • nadzoruje in ureja promet na javnih in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet, ter ukrepa zoper kršitelje cestnoprometnih predpisov in izvaja druge predpisane ukrepe,
  • preprečuje in odkriva kazniva ravnanja ter odkriva in prijema storilce,
  • preiskuje prometne nesreče in izvaja predpisane ukrepe,
  • opozarja pristojne organe in organizacije na odpravo pomanjkljivosti ob ugotovljenih neustreznih vozno-tehničnih razmerah, neustreznem stanju cestne opreme in signalizacije ter ukrepa v skladu s predpisi,
  • sodeluje pri zavarovanju izrednih in posebnih prevozov ter izvaja predpisane naloge pri športnih in drugih prireditvah na cestah,
  • zagotavlja pravilno pisarniško poslovanje, pravilni vnos podatkov v centralno vodene računalniške evidence in za osveževanje evidenc na postaji,
  • na svojem delovnem področju sodeluje z drugimi organi in organizacijami s področja varnosti cestnega prometa,
  • opravlja naloge prekrškovnega organa v skladu s predpisi,
  • opravlja druge naloge s svojega delovnega področja, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi.


Povezane vsebine

Urejanje in nadzor cestnega prometa