Sorodne objave

 

Otroci so v cestnem prometu med najbolj ogroženimi udeleženci. Po številu smrtnih žrtev so še posebno ogroženi takrat, kadar se vozijo kot potniki v motornih vozilih. Vozila za prevoz skupin otrok, denimo v šolo in iz nje, na šolske izlete, ekskurzije, treninge in drugo, morajo zato izpolnjevati več posebnih pogojev. Stroga pravila veljajo tudi za voznike, ki prevažajo skupine otrok oziroma upravljajo vozila za njihov prevoz.

Skupina otrok je po določbah Zakona o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju ZPrCP) skupina najmanj petih predšolskih otrok ali otrok, ki obiskujejo osnovno šolo in ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu. Skupina petih ali več otrok družine in sorodnikov v ravni črti in v stranski črti do vštetega tretjega kolena in skupina petih ali več otrok, ki se prevaža v javnem linijskem prevozu potnikov, se ne šteje za skupino otrok.

Posebni pogoji za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok, so natančneje predpisani v Pravilniku o delih in opremi vozil (v nadaljevanju pravilnik).

Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu prevaža skupina otrok, mora imeti:

  • napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles,
  • električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem (napravo za upravljanje vozila),
  • varnostne pasove na vseh sedežih,
  • naslonjala za glavo na vseh sedežih in
  • zapisovalno opremo v cestnih prevozih (tahograf), če je vozilo zasnovano in izdelano za prevoz več kot osmih potnikov poleg voznika.

Določbi tretje in četrte alinee se ne uporabljata za avtobuse, s katerimi se prevažajo skupine otrok. Avtobusi morajo imeti varnostne pasove in naslonjala za glavo vgrajene v skladu s predpisi o homologaciji.

Otroci morajo med vožnjo z avtobusom, razen med vožnjo z mestnim avtobusom v naselju, sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Na sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža ali predpisane varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi.

V 65. členu pravilnika je predpisano, da se pri prevozu skupine otrok v občasnem in posebnem linijskem prevozu v naselju in razdalji največ deset kilometrov iz naselja, v katerem se je prevoz začel, sme uporabljati tudi avtobus razreda 1 oziroma razreda A (mestni avtobus). Avtobusi morajo pri prevozu skupine otrok v občasnem prevozu potnikov v cestnem prometu na razdaljah, daljših od 50 kilometrov, ali pri vožnji skupine otrok po avtocesti in hitri cesti, ne glede na določbe drugega odstavka 65. člena pravilnika (vgradnja varnostnih pasov), obvezno imeti vgrajene varnostne pasove na vseh sedežih.

Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom mora biti otrok, manjši od 140 cm ali lažji od 36 kg, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren fizičnim lastnostim otroka.

V motornem vozilu, ki ni opremljeno z zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od treh let, otroci starejši od treh let in manjši od 140 cm pa se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži. Otrok ni dovoljeno prevažati v nazaj obrnjenem zadrževalnem sistemu v sedežu za potnike, zaščitenem s prednjo zračno blazino, razen če je zračna blazina deaktivirana mehanično.

Vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok, morajo biti označena s predpisanim znakom, kot je opredeljeno v Prilogi V pravilnika. Predpisano označeno mora biti tudi vozilo, s katerim se opravlja posebni linijski prevoz šoloobveznih otrok, in sicer ves čas prevoza in ne glede na število otrok v vozilu.

slika vozila za prevoz otrok

slika prometnega znaka Prevozi otrokMotorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu vozi skupina otrok, mora biti označeno s predpisanim znakom, ki mora biti nameščen na levi polovici sprednje in zadnje strani vozila tako, da je dobro viden in da ga je mogoče zlahka odstraniti z vozila. Znak za označitev vozila, s katerim se prevaža skupina otrok, je kvadratne oblike, velikosti 400 mm × 400 mm. Ne glede na to določbo se sme za označitev sprednje strani osebnega avtomobila ali avtobusa, ki nima več kot 22 sedežev in na katerem ni dovolj prostora za namestitev večjega znaka, uporabiti znak velikosti 250 mm x 250 mm. Spodnji rob znaka mora biti od površine vozišča oddaljen najmanj 300 mm. Gornji rob znaka spredaj ne sme biti višji od spodnjega roba vetrobranskega stekla in zadaj ne višji od spodnjega roba zadnjega stekla, oziroma je lahko oddaljen največ 1.300 mm od površine vozišča.

Namesto znaka je na prednji strani vozila lahko tudi elektronsko upravljani svetleči znak z enakim simbolom, ki je najmanj velikosti iz prejšnjega odstavka, ki ima lahko dodan napis "otroci" ali "prevoz otrok". Predpisan znak sme biti nameščen na vozilu samo takrat, ko se z vozilom prevaža skupina otrok. Če znak ni snemljiv, mora biti v primeru, ko se z vozilom ne prevaža skupina otrok, prekrit oziroma označen kot neveljaven. Svetleči znak sme biti prižgan samo takrat, ko se z vozilom prevaža skupina otrok.

Skupino otrok sme z osebnim avtomobilom prevažati voznik, ki ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila kategorije B.

Z avtobusom sme skupino otrok prevažati voznik, ki najmanj eno leto poklicno vozi avtobus ustrezne kategorije (D1 ali D). Voznik, ki poklicno vozi motorna vozila kategorije D manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije C. Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D1 manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, ki nima več kot 16 sedežev, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije B.

Poklicne vozniške izkušnje dokazuje voznik s potrdilom, ki ga mora imeti med vožnjo pri sebi in ga na zahtevo policista tudi izročiti na vpogled. Obrazec potrdila o vozniških izkušnjah, ki ga izda pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem je voznik zaposlen oziroma pri katerem je pridobil predpisane vozniške izkušnje, je sestavni del Pravilnika o spremljevalcih pri prevozu skupine otrok (Uradni list RS št. 83/2011) in je objavljen skupaj z njim.

Voznik mora biti ves čas v takšnem psihofizičnem stanju, da lahko varno upravlja vozilo. Če naročnik prevoza ali njegov predstavnik sumi, da voznik ni zmožen varne vožnje (alkohol ali druge psihoaktivne snovi, utrujenost, poškodbe, ki onemogočajo varno vožnjo, in drugo), sme policiji predlagati, da se pred začetkom ali nadaljevanjem vožnje preveri voznikovo psihofizično stanje.

Voznikovo psihofizično stanje se v skladu z ZPrCP preveri po postopku, ki ga v skladu s pooblastili izvede policist. Če se izkaže, da je voznik v takšnem psihofizičnem stanju, da ni zmožen varne vožnje, mora prevoznik zagotoviti drugega voznika.

Voznik v delovnem dnevu, v katerem prevaža skupino otrok, ne sme opravljati drugega dela, ki bi lahko vplivalo na njegovo zmožnost varnega upravljanja vozila (denimo vodenje ali sodelovanje pri vodenju izleta, izvedba ali sodelovanje pri športni vadbi).

Seveda mora biti vozilo, s katerim se vozi skupina otrok, tehnično brezhibno in urejeno, kar mora biti skrb prevoznika in voznika, otroci pa morajo med vožnjo sedeti vsak na svojem sedežu, za kar skrbijo t. i. pedagoški spremljevalci (učitelji, vzgojitelji, trenerji in drugi.), ki jih spremljajo. Podrobneje so pogoji in naloge pedagoških spremljevalcev predpisani v prej omenjenem Pravilniku o spremljevalcih pri prevozu skupine otrok.

Povezane vsebine

Prometna varnost