S 1. januarjem 2008 se je v Republiki Hrvaški pričel uporabljati nov Zakon o tujcih (Narodne novine štev. 79/2007), ki v 8. členu določa, da mora imeti mladoletni tujec, ki vstopa ali izstopa iz Republike Hrvaške brez spremstva zakonitega zastopnika, overjeno soglasje zakonitega zastopnika.

Republika Hrvaška pravilnika, ki bo natančneje določal pogoje za pridobitev zahtevanega soglasja, še ni sprejela. Zato je hrvaško Ravnateljstvo policije izdalo usmeritve, ki veljajo do sprejema pravilnika.

V skladu s temi usmeritvami hrvaški organi mejne kontrole v skladu z 8. členom Zakona o tujcih zahtevajo od mladoletnih tujcev, ki potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika soglasje, ki mora vsebovati naslednje:

  • osebne podatke o zakonitem zastopniku mladoletnega tujca,
  • osebne podatke o polnoletni osebi, s katero mladoletni tujec potuje,
  • izjavo o soglasju dovolitve potovanja,
  • namen bivanja,
  • čas bivanja,
  • čas veljave soglasja in
  • podpis zakonitega zastopnika.


Soglasje mora biti overjeno pri notarju ali drugem organu, ki je v državi mladoletnika pooblaščen za overitev ter prevedeno v hrvaški jezik. Če gre za mladoletnika državljana Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice, prevod soglasja v hrvaški jezik ni potreben, vendar mora soglasje vsebovati vse prej naštete zahtevane podatke in mora biti overjeno pri notarju ali drugem organu, ki je v državi mladoletnika pooblaščen za overitev .

Soglasje je lahko napisano tudi v hrvaškem jeziku in overjeno na Diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Hrvaške v tujini oz. državi iz katere mladoletnik prihaja.

Polnoletna oseba, v spremstvu katere potuje mladoletni tujec, je ob vstopu ali izstopu hrvaškemu organu mejne kontrole dolžna dati na vpogled originalno soglasje ali overjeno kopijo soglasja. Hrvaški policist bo v postopku mejne kontrole predloženo soglasje kopiral ter žigosal potno listino.

Izjema je soglasje za mladoletnega tujca, dnevnega migranta, ki v Republiko Hrvaško hodi v šolo. V tem primeru je veljavnost soglasja vezana na trajanje šolskega leta in velja samo za delovne dni v tednu.

Mladoletni tujec za vstop ali izstop iz Republike Hrvaške v spremstvu enega od staršev ne potrebuje soglasja drugega starša, razen, če drugi starš (zakoniti zastopnik) temu pisno nasprotuje.

Glede na specifičnosti posameznih vrst prometa in mednarodne standarde glede potovanja mladoletnikov zraven že naštetih pogojev za vstop ali izstop mladoletnih tujcev iz Republike Hrvaške brez spremstva zakonitih zastopnikov, overjeno soglasje ni potrebno:

  • če potuje s spremnim listom za potovanje mladoletne osebe izdanega s strani letalskega prevoznika skladno z standardi Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) in priporočeno praksa,
  • če potuje v organizirani skupini v okviru šolskega izleta (ekskurzije) v spremstvu učitelja, ki ima popis vseh udeležencev izleta s podpisom odgovorne osebe šole in pečatom šole,
  • če potuje v drugi organizirani skupini, za katero je pravna oseba, ki organizira prihod mladoletnih oseb v Republiko Hrvaško pripravila popis, z garancijo odgovorne osebe pravne osebe, da bo njihove bivanje na ozemlju Republike Hrvaške skladno z namenom vstopa.


Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati mladoletni tujci brez spremstva zakonitih zastopnikov za vstop, izstop ali tranzitiranje Republike Hrvaške, bodo podrobneje določeni s pravilnikom o izvajanju Zakona o tujcih, ki bo sprejet predvidoma do konca marca 2008. Do sprejema pravilnika hrvaški organi mejne kontrole upoštevajo navodila Ravnateljstva policije.