Sorodne objave

 

V policiji kupujemo novega konja za opravljanje policijskih nalog. Ponudbe zbiramo do vključno petka, 9. avgusta 2013.

V skladu s Pravilnikom o nakupu in razpolaganju s službenimi živalmi v Policiji (št. 220-50/2011/24, 4.6.2011), in Pravilnikom o spremembah pravilnika o nakupu in razpolaganju s službenimi živalmi v policiji (št. 220-50/2011/30, 27.11.2011), objavljamo poziv za nakup konjev.


1. Predmet naročila

Nakup konja za potrebe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija (v nadaljevanju: naročnik) v skladu s pozivom k oddaji ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli ustaviti postopek zbiranja ponudb, ali zavrniti vse ponudbe ali odstopiti od izvedbe nakupa konja vse do sklenitve pravnega posla.

Ponudnik lahko naročniku ponudi na izbiro več konjev.

Naročnik bo izvedel testiranje v skladu s Pravilnikom o nakupu in razpolaganju s službenimi živalmi v Policiji (kratek opis je pod točko 5.


2. Navodila za izdelavo ponudbe

Ponudba za nakup konj mora vsebovati sledeče izpolnjene obrazce oziroma dokumente:

 1. Lastnosti konja (v prilogi);
 2. Ponudbene pogoje (v prilogi); 
 3. Podatki o ponudniku (v prilogi); 
 4. Izjavo ponudnika - lastnika, da se strinja, da se konj preizkusi skladno z določili Pravilnika o nakupu in razpolaganju s službenimi živalmi v Policiji,

Ponudnik izpolni prilogo št. 2 praviloma s podatki lastnika. V kolikor ponudnik ni lastnik konja, naročniku poleg zgornjih dokumentov priloži še pooblastilo lastnika za zastopanje v postopku nakupa.


3. Pogoji za udeležbo

Osnovna merila, ki jih mora izpolnjevati konj, so:

 • starost: od 4 do 8 let,
 • spol: moški, kastrat,
 • tip: slovenski toplokrvni konj ali podoben tip,
 • barva: rjavec, vranec, lisjak ali sivec,
 • velikost: višina vihra najmanj 170 cm (merjeno s palico),
 • stopnja izšolanosti: osnovno ujahan


4. Dodatni pogoji

Konj, ki se po videzu bistveno razlikuje od pasemskega standarda ali ima napake v funkcionalni telesni zgradbi, ni primeren za službeno uporabo.

Rodovnik ni pogoj za nakup konja.

Izjemoma je lahko v postopek nakupa sprejet tudi starejši ali mlajši konj, če kaže nadpovprečne značajske lastnosti in sposobnosti, o čemer odloči komisija.

Veljavnost ponudbe je do 30.11.2013


5. Postopek

Vodja konjeniške enote se bo s ponudniki, po roku za oddajo ponudb in če bo le ta vsebovala vse podatke iz poziva, dogovoril za datum predogleda konja in prvega preizkusa. Delovna skupina konja oceni na podlagi splošnega videza, vtisa, vedenja v boksu/hlevu, pri čiščenju, pri sedlanju, pri transportu (natovarjanje, prevoz, raztovarjanje), v stiku z drugimi konji, odziva na dim, na hrup, nenadne zvoke, na strel, pok, dovzetnosti za učenje, popravke, za sprejemanje novih ljudi, ocene pri zajahanju in vaji »stoj«, fizične kondicije, stopnje izšolanosti – »dresura«, splošne izšolanosti – »preskakovanje«, ocene vedenja pri premagovanju naravnih ovir, pri gibanju na terenu, vedenja v prometu in stanju kopit.

Konj, ki ga Komisija za nakup in prodajo službenih živali s sklepom potrdi, da je primeren za nadaljnji preizkus, mora opraviti veterinarski pregled, ki ga plača ponudnik, opravi pa ga veterinarska fakulteta – klinika za kopitarje. Če konj uspešno opravi veterinarski pregled in je ocenjen kot primeren za delo v policiji, se ga za do 30 dni napoti na preizkus značajskih lastnosti in delovnih sposobnosti v eno od policijskih konjeniških enot. Ponudniku je izdano pisno potrdilo o prevzemu konja. Od preizkusa do sklenitve pogodbe o nakupu mora biti konj zavarovan za pogin, zdravljenje in odgovornost za povračilo škode, povzročene tretji osebi, na stroške ponudnika. Po preizkusu sledi končni preizkus, kjer delovna skupina oceni primernost konja za delo v policiji in za najprimernejše poda predlog za nakup.

Nakupna cena konja se izračuna tako, da se število točk, ki jih je konj dosegel pri zaključnem praktičnem preizkusu, pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost ene točke je 65 EUR, maksimalno število točk je 100.>

Če se ponudnik s tako oblikovano ceno kljub morebitnim pogajanjem ne strinja, konj ni kupljen in je takoj vrnjen ponudniku.


6. Kontaktna oseba konjeniške enote v zvezi s pozivom

Za dodatne informacije se lahko obrnete na:

 • PKP Ljubljana, Stožice 28, 1000 Ljubljana – g. Cvetko Možina, komandir postaje, 01-563-44-54
 • Sanjo Potušek, Uprava uniformirane policije, tel. 01/428-4379 ali GSM 031-704-920.


7. Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo predložiti pisno ponudbo do vključno petka, 9. 8. 2013 (velja poštni žig).

Ponudba mora biti podana v pisni obliki na naslov:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
Uprava uniformirane policije,
Litostrojska 54,
1000 Ljubljana,

s pripisom – »javna objava – nakup konjev«.


Delo s službenimi konji