Sorodne objave

 

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja javno dražbo dveh službenih konj policije.

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.


2. Opis predmeta prodaje:

 1. Službeni konj z imenom Poker, rojen 1. 5. 2000, kastrat, pasme toplokrvni križanec, barve temni lisjak, ID 705 001000100814.
 2. Službeni konj z imenom L535 Favory Trompeta XXXVIII, rojen 8. 4. 2006, kastrat, sivec lipicanske pasme, ID 705002061000535.

 Lastnik konj je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.


3. Vrsta pravnega posla:
Prodaja konj po metodi javne dražbe.


4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Izklicna cena za konja znaša:

 1. za službenega konja z imenom Poker 900 evrov
 2. za službenega konja z imenom L535 Favory Trompeta XXXVIII 543 evrov

Najnižji znesek višanja 100 evrov.


5. Način in rok plačila kupnine:
Pogodba se sklene v roku 15 dni po končani javni dražbi. Kupec poravna kupnino po sklenitvi pogodbe na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.


6. Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo 8. 1. 2014, ob 9. uri, na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki dražiteljev - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi.

Dražitelji - fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, EMŠO oz. matično številko in telefonsko številko.


7. Višina varščine:
Dražitelji morajo najkasneje do 7. 1. 2014, do 12. ure, plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za posamezni sklop. Datum pomeni, ko bo varščina ta dan na računu Ministrstva za notranje zadeve.

8. Varščina

 1. za službenega konja z imenom Poker je 90 evrov
 2. za službenega konja z imenom L535 Favory Trompeta XXXVIII pa je 54,30 evra.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic, in sicer:

 1. za službenega konja z imenom Poker: 28 17116-2990008-39919213
 2. za službenega konja z imenom L535 Favory Trompeta XXXVIII: 28 17116-2990008-39924513

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe.
    
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za konja. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Dražitelj, ki na dražbi uspe, pa ne sklene pogodbe (odkloni sklenitev pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od dražbe, izgubi varščino.


9. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe:
Konja si lahko ogledate na Postaji konjeniške policije Ljubljana, Stožice 28, Ljubljana, po predhodnem dogovoru s Cvetkom Možino (tel. št. 01/563 44 50 ali 041/704 445, e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah (tel. št. 01/428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali pri Jasmini Strgaršek (tel. št.
01/428 44 52, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).


10. Ustavitev postopka:
Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez obresti.


11. Drugi pogoji:

 • konja sta naprodaj po načelu 'videno-kupljeno', zato morebitne reklamacije po končani javni dražbi ne bodo upoštevane;
 • izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
 • če uspeli dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana;
 • če uspeli dražitelj ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino;
 • dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži;
 • kupec mora prevzeti konja v 3 dneh po plačilu celotne kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in mora plačati stroške oskrbe konja v skladu z Osnovami za izdelavo kalkulacij – stroškovnikom, ki bodo veljale na dan podpisa pogodbe, za vsak dan zamude;
 • vsi stroški, ki bi nastali v zvezi s prodajo konj, bremenijo kupca.