Sorodne objave

 

Pozivamo k oddaji ponudb za nakup psov za operativno delo policije. Ponudbe zbiramo do zaključenega izbora oz. najkasneje do 31. decembra 2014.

V skladu s Pravilnikom o nakupu in razpolaganju s službenimi živalmi Policije (št. 220-50/2011/24 z dne 4. 6. 2012, in sprememba št. 220-50/2011/30 z dne 27. 11. 2012) objavljamo poziv k oddaji ponudbe za nakup psov za operativno delo.


1. Predmet naročila:

Nakup osmih psov za operativno delo (za splošno uporabo), in sicer za potrebe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, Policije (v nadaljevanju nakup psa) v skladu s pozivom k oddaji ponudbe.

Naročnik ni zavezan kupiti celotne količine psov.

Ponudnik lahko ponudi 1 ali več psov.

Pes mora po zunanjosti ustrezati pasemskemu tipu delovnih službenih psov pasme nemški ovčar, rottweiler, belgijski ovčar (malinois) ali nizozemski ovčar. Rodovnik ni pogoj za njegov nakup.

Pes ne sme biti mlajši od 10 mesecev in ne starejši od 30 mesecev. Izjemoma je pes lahko mlajši ali starejši, če na preizkusu pokaže nadpovprečne značajske lastnosti ali sposobnosti, kljub temu pa ne sme biti mlajši od 8 mesecev ali starejši od 36 mesecev.

Pes mora biti cepljen proti steklini. Od dneva cepljenja proti steklini do dneva prvega praktičnega preizkusa mora preteči več kot en mesec, vendar ne več kot 12 mesecev.

Pes, ki je ugriznil ali kako drugače poškodoval človeka, pa od ugriza oziroma poškodbe še ni minil zakonsko določen rok, ne more biti predmet ponudbe.

Naročnik bo izvedel testiranje v skladu s Pravilnikom o nakupu in razpolaganju s službenimi živalmi Policije.


2. Preizkus psa:

Preizkus psov bo opravljen v Oddelku za šolanje službenih psov policije na Gmajnicah 34 v Ljubljani. O datumu in uri preizkusa bodo ponudniki obveščeni naknadno.  

Ponudnik psa mora ob prvem preizkusu predložiti na vpogled originalni potni list za hišne živali in originalni rodovnik, če ga pes ima, ter podati ustno izjavo o zdravstvenem stanju psa in izjavo, ali je pes v zadnjih desetih dneh ugriznil ali kako drugače poškodoval človeka ali žival.

Pri prvem preizkusu vodi psa ponudnik ali od njega pooblaščena oseba. Če je pes pri prvem praktičnem preizkusu uspešen, veterinar opravi veterinarski pregled po pravilih stroke. Stroške veterinarskega pregleda krije policija.

Če je pes uspešno opravil prvi preizkus in je veterinar ocenil, da je pes primeren, ga šola sprejme v 28-dnevni preizkus. Psa prevzame in zanj skrbi eden izmed inštruktorjev šole.

Ponudniku psa se izda pisno potrdilo, s katerim šola potrjuje prevzem psa v nadaljnji preizkus in oskrbo. Hkrati se ponudniku pojasni postopek preizkusa v šoli, pogoje, ki jih mora pes izpolnjevati v tem času in pogoje za pristop k drugemu praktičnemu preizkusu. Če se ponudnik s temi pogoji ne strinja, mu je pes takoj vrnjen.

V primeru uspešno opravljenega prvega preizkusa ter veterinarskega pregleda se psa sprejme v 28-dnevni preizkus. Po opravljenem preizkusu pa se opravi zaključni preizkus. Psa se ocenjuje po merilih, določenih v zgoraj navedenem pravilniku.

Po zaključnem preizkusu bo Oddelek za šolanje službenih psov obvestil ponudnika o uspehu psa na tem preizkusu (ali je pes preizkus uspešno opravil, če je, število doseženih točk) in o nadaljnjih postopkih.


3. Lokacija prevzema in testiranja psa:

Policijska akademija, Oddelek za šolanje službenih psov, Gmajnice 34, 1000 Ljubljana.


4. Navodila za izdelavo ponudbe:

Ponudba mora vsebovati:

  • firmo oz. ime ponudnika;
  • kontaktne podatke lastnika ali od njega pooblaščene osebe;
  • lastnosti psa;
  • fotokopijo potnega lista za hišne živali, kjer so razvidna vsa cepljenja psa;
  • fotokopijo številke mikročipa;
  • fotokopijo rodovnika (če ga pes ima).


5. Pogoji za udeležbo:

Ponudnik mora poleg same ponudbe za javno naročilo predložiti še vsaj sledeče dokumente:


6. Merilo za izbiro ponudnika:

Naročnik bo, ob upoštevanju vseh strokovno-tehničnih zahtev in pogojev iz poziva k oddaji ponudbe, izbral pse, ki bodo na zaključnem preizkusu ocenjeni kot primerni za nakup za policijske potrebe, in sicer po vrstnem redu prejema ponudbe. Javni poziv se zaključi, ko bodo porabljena rezervirana finančna sredstva za nakup.

Delovna skupina naročnika oceni psa na podlagi meril za ocenjevanje psov.


7. Kontaktna oseba Policijske akademije v zvezi s prevzemom psa in izvedbo testiranja živali:

Marko Medvešek, vodja Oddelka za šolanje službenih psov (telefon: (01) 200 22 51, za klice iz tujine: +386 1 200 2251)


8. Zbiranje ponudb in predvideni rok izbora:

Zbiranje ponudb traja od dne objave poziva k oddaji ponudbe in vse do porabe finančnih sredstev za nakup psov, primernih za delo v policiji, oziroma najdalj do 31. 12. 2014. Predviden rok izbora je v 40 dneh od dneva prejema ponudbe.

Pogodbo o nakupu bosta naročnik in ponudnik sklenila po izboru psa, primernega za policijske potrebe.


9. Predložitev ponudbe:

Ponudniki morajo predložiti pisno ponudbo. Ponudba mora biti podana v pisni obliki na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve - Policija
Uprava uniformirane policije
Štefanova 2
1501 Ljubljana

s pripisom: javna objava - nakup psov.