Sorodne objave

 

Zainteresirane upokojene policistke in policiste, ki želite ponovno delati v policiji, vabimo, da pošljete vloge za ponovno sklenitev delovnega razmerja!

20. junija 2009 je namreč začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 42/09), ki med drugim omogoča ponovno sklenitev delovnega razmerja za določen čas z upokojenimi policisti.

67.c člen Zakona o policiji določa, da lahko policija sklene z upokojenim policistom, ki izpolnjuje pogoje iz 67. člena tega zakona, delovno razmerje za določen čas. Delovno razmerje se sklene za dobo dveh let, z možnostjo enkratnega podaljšanja. Nadalje je določeno, da se ne glede na določbe predpisov, ki urejajo sistem plač javnih uslužbencev v javnem sektorju, plača določi tako, da se prizna na delovnem mestu, za katero se sklene delovno razmerje, število plačilnih razredov oziroma napredovanj, ki jih je upokojeni policist dosegel pred upokojitvijo.

Upokojeni policist mora ob sklenitvi delovnega razmerja, poleg pogojev, določenih v 86. do 88. členu Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/2007-UPB3 s spremembami in dopolnitvami), izpolnjevati naslednje pogoje:

  • ustrezna stopnja strokovne izobrazbe;
  • državljanstvo Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
  • ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
  • nima dvojnega državljanstva;
  • ni uveljavljal pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti (moški);
  • ima veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije.
  • da je bil varnostno preverjen in da zanj ne obstaja varnostni zadržek;
  • ustrezne psihofizične sposobnosti.

Policija bo praviloma na ta način popolnjevala delovna mesta, na katerih se opravlja notranje delo (zlasti policijske postaje), ni pa izključena niti ponovna sklenitev delovnega razmerja tudi za druga dela in naloge (npr. varovanje objektov). Upokojeni policisti bodo imeli tudi možnost kandidature za delovna mesta varnostnikov na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.

Upokojeni policisti, ki bodo kandidirali za zasedbo teh delovnih mest, bodo morali izpolnjevati vse pogoje za sklenitev delovnega razmerja iz 67. člena Zakona o policiji. Vsi kandidati, za katere bomo zainteresirani, bodo opravili celoten selekcijski postopek, ki je predviden za sklenitev delovnega razmerja, pri preverjanju psihofizičnih in zdravstvenih zmožnosti pa bomo upoštevali starost kandidatov in pa vsebino nalog, za opravljanje katerih bodo ponovno sklenili delovno razmerje. Psihofizične zmogljivosti kandidatov se bodo praviloma ugotavljale na zdravniškem pregledu.

Že zakon določa, na kakšen način bo upokojenemu policistu, ki bo ponovno sklenil delovno razmerje, določena plača, in sicer se mu bo na delovnem mestu, za katerega bo sklenil delovno razmerje za določen čas, k izhodiščnemu plačnemu razredu delovnega mesta prištelo število napredovanj v plačne razrede, ki jih je dosegel pred upokojitvijo. Prav tako se mu bo upoštevalo napredovanja v višji uradniški naziv, ki jih je že dosegel. Potrebno je še poudariti, da se bodo vsa napredovanja lahko upoštevala le v okvirih, ki so za konkretno delovno mesto določeni v Aktu o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji.

Opozarjamo še, da gre v tem primeru za redno delovno razmerje, ki se sklepa za določen čas in se izključuje s statusom upokojenca. 178. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZPIZ-1) izrecno določa, da se uživalcu pokojnine, ki pridobi lastnost zavarovanca, pokojnina ne izplačuje v času ponovnega vstopa v zavarovanje.

Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 58/03 s spremembami in dopolnitvami) v 46. členu med drugim določa, da se pri posameznih delovnih v sistemizaciji navede, ali se delo opravlja s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa. Glede na to, da v veljavnem Aktu o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji ni sistemiziranih delovnih mest za krajši delovni čas od polnega delovnega časa, bodo lahko upokojeni policisti sklenili le delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom. V 178. členu ZPIZ-1 je res med drugim določeno, da se upravičencu izplačuje polovica pokojnine, če je zaposlen z največ polovico polnega delovnega časa, vendar pa pri zaposlitvi upokojenih policistov, kot je bilo navedeno, ta zakonska možnost žal ne bo uporabna.

Poudarjamo še, da so upokojeni policisti, ki bodo sklenili delovno razmerje za določen čas v skladu z določbo 67.c Zakona o policiji, glede svojega statusa povsem izenačeni z vsemi ostalimi policisti (tudi glede na določilo 4. odstavka 30. člena Zakona o policiji), saj bodo v rednem delovnem razmerju.

Policisti, ki se upokojujejo in bodo podali vlogo za sklenitev delovnega razmerja upokojenega policista, v skladu z zgoraj navedenimi določili v času od upokojitve do sklenitve delovnega razmerja zadržijo dodeljene dele policijske uniforme, vrniti pa morajo osebno oborožitev in prisilna sredstva. Ta bodo do sklenitve delovnega razmerja deponirana v skladišču oborožitve Urada za logistiko na Vodovodni 93/a v Ljubljani in bodo upokojenemu policistu ponovno dodeljena po sklenitvi delovnega razmerja. Z zadržanimi deli policijske uniforme morajo od upokojitve do sklenitve delovnega razmerja ravnati v skladu z določili 7. člena Pravil o dodeljevanju policijske uniforme. Dopolnitev policijske uniforme z deli, ki bodo upokojenemu policistu pripadali glede na delovno mesto, na katerega bo razporejen, oz. vračilo delov, ki mu glede na delovno mesto ne bodo pripadali, pa bo opravljena po sklenitvi delovnega razmerja.

Službene izkaznice policistov, ki se upokojujejo in bodo podali vlogo za ponovno zaposlitev, se zadržijo pri vodji organizacijske enote upokojenega policista v celoti do morebitne sklenitve delovnega razmerja. Po zaključenem postopku za ponovno zaposlitev bo Urad za upravljanje s človeškimi viri obvestil vodje glede nadaljnjega ravnanja s službeno izkaznico.

Zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo svoje vloge, v katerih naj navedejo, za katero delovno mesto oziroma za katera delovna mesta so zainteresirani in v kateri policijski upravi oziroma NOE GPU.

Vloge za ponovno sklenitev delovnega razmerja naj naslovijo na:

Ministrstvo za notranje zadeve,
Sekretariat
Urad za upravljanje s človeškimi viri
Štefanova 2
1501 Ljubljana.

Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki: 01/ 428 43 10 ali 01/ 428 40 68.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.