Sorodne objave

 

Policijski pes Eros in policijski konj Rytmus iščeta novega lastnika. Svoje ponudbe lahko oddate do 31. julija 2017.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja javno zbiranje ponudb.

eros slika Rytmus slika

Klikni na sliko za povečavo


1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Službeni pes Eros, "Od Slo Policije 1949", poležen: 5. 4. 2016, pasme nemški ovčar, številka mikročipa: 705100000071169.
 2. Službeni konj Rytmus, češke toplokrvne pasme, skoten 14. 3. 2002, št. ID dokumenta: 203009226782502.

Zaradi zdravstvenih težav je konj Rytmus primeren le za družbo ljudem ali konjem na paši. Ni primeren za kakršno koli delo pod sedlom ali brez sedla.

Lastnik psa in konja je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.
 
3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja psa in konja po metodi javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila kupnine:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

5. Izhodiščni ceni in varščini:

Izhodiščni ceni znašata:

 1. za službenega psa Erosa: 1.300 evrov
 2. za službenega konja Rytmusa: 100 evrov

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini za psa oz. konja. Varščino plačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklica v zneskih:

 1. za službenega psa Erosa: 130 evrov, sklic 28 17140-2990008-39908017
 2. za službenega konja Rytmusa: 50 evrov, sklic 28 17140-2990008-39908117.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

6. Dodatne informacije in ogled predmeta javnega zbiranja ponudb:

Psa si lahko ogledate na Oddelku za šolanje službenih psov na naslovu Gmajnice 34, Ljubljana, po predhodnem dogovoru z:

 • Markom Medveškom, telefonska številka (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 51 ali
 • Andrejem Muhvičem, telefonska številka (01) 200 22 50 ali (01) 200 22 52.

Konja si lahko ogledate na Postaji konjeniške policije Ljubljana, Stožice 28, Ljubljana, po predhodnem dogovoru z:

 • Janezom Podobnikom ali Rokom Kolaričem, in sicer od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro, telefonska številka (01) 563 44 52 ali (01) 563 44 50.

7. Oblika ponudbe:

Ponujeni ceni za psa in konja morata biti izraženi v evrih.

Na sprednji strani kuverte mora biti poleg naziva in naslova prodajalca navedeno tudi:

 1. za službenega psa Erosa:


  Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENEGA PSA 'EROS', JZP"
  Številka zadeve: 478-94/2017 (1525-06)
  Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"

  Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.

 1. za službenega konja Rytmusa:


  Predmet: "PONUDBA ZA NAKUP SLUŽBENEGA KONJA 'RYTMUS', JZP"
  Številka zadeve: 478-94/2017 (1525-06)
  Oznaka: "NE ODPIRAJ – PONUDBA!"

  Na zadnji strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek /naziv in naslov ponudnika.


Ponudba mora biti lastnoročno podpisana in mora vsebovati tudi naslednje dokumente:

 • ponujena cena za psa oz. konja,
 • mnenje policije, da je ponudnik primeren za nakup psa oz. konja policije (Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa Policije iz 12. alineje 11. točke tega razpisa oz. Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega konja Policije iz 13. alineje 11. točke tega razpisa, ki sta prilogi tega razpisa),
 • podpisano izjavo ponudnika, da bo s psom oz. konjem ravnal v skladu z Zakonom o zaščiti živali (Ur. l. RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), ki sta prilogi tega razpisa,
 • potrdilo o plačani varščini za psa oz. konja,
 • podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
 • podjetje in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
 • matično številko ter davčno številko oz. ID številko za DDV,
 • številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina v primeru neuspele ponudbe.

Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa Policije  

Izjava ponudnika, da bo s psom ravnal v skladu z Zakonom o zaščiti živali  

Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega konja Policije  

Izjava ponudnika, da bo s konjem ravnal v skladu z Zakonom o zaščiti živali  

8. Merilo za izbor:

Merilo za izbor je višina ponujene cene za psa oz. konja. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup psa oz. konja, vendar najmanj v višini izhodiščne cene za psa oz. konja.

9. Rok za oddajo ponudbe:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 31. 7. 2017 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:

Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 1. 10. 2017.  

11. Drugi pogoji:

 • Pes in konj sta naprodaj po načelu "videno-kupljeno", zato morebitne reklamacije po končanem javnem odpiranju ponudb ne bodo upoštevane.
 • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene za psa oz. konja.
 • Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od javnega odpiranja ponudb.
 • Uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
 • Če uspeli ponudnik ne sklene prodajne pogodbe (odkloni sklenitev prodajne pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino.
 • Če uspeli ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, plačana varščina bo zadržana.
 • Kupec mora psa prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe psa v višini 12,93 evra z DDV za vsak dan zamude.
 • Kupec mora konja prevzeti v roku treh (3) dni po izvršenem plačilu kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški oskrbe konja v višini 10,80 evra z DDV za vsak dan zamude.
 • Vsi stroški v zvezi s prodajo psa oz. konja bremenijo kupca.
 • Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV.
 • Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka, opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
 • Ponudnik mora izpolnjen in podpisan Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa Policije prinesti na Oddelek za šolanje službenih psov, Gmajnice 34, Ljubljana. Na podlagi vprašalnika in osebnega stika ponudnika s psom bo ocenjena njegova primernost za nakup. Pridobitev pozitivnega mnenja o primernosti ponudnika za nakup psa je pogoj za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb.
 • Ponudnik mora izpolnjen in podpisan Vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega konja Policije prinesti na Postajo konjeniške policije Ljubljana, Stožice 28, Ljubljana. Na podlagi vprašalnika in osebnega stika ponudnika s konjem bo ocenjena njegova primernost za nakup. Pridobitev pozitivnega mnenja o primernosti ponudnika za nakup konja je pogoj za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb.
 • Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev (ponudba mora biti lastnoročno podpisana, vsebovati mora ponujeno ceno in vse zahtevane dokumente) iz tega razpisa, bodo izločene.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 2017 ob 10. uri, na naslovu:*

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Ponudniki - fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

* Rok po 36. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

13. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščina brez obresti.

14. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb:

 • Mojca Pleško Grah, telefonska številka (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali
 • Jasmina Strgaršek, telefonska številka (01) 428 44 52