1.jul.2010

Sektor za notranje preiskave in integriteto

  Sektor za notranje preiskave in integriteto opravlja naloge na področjih: zagotavljanja notranje varnosti v policiji in varnosti uslužbencev policije; odkrivanja, preprečevanja in preiskovanja kaznivih ravnanj uslužbencev policije; preverjanja in ocenjevanja etičnega ravnanja in integritete uslužbencev policije ter tveganj, ki ogrožajo notranjo varnost v policiji; preverjanja in ocenjevanja okoliščin, da policist opravlja dela, ki bi ga ovirale pri opravljanju policijskih nalog; varnostnega preverjanja posameznikov: pred sklenitvijo delovnega razmerja za opravljanje nalog v policiji, pred sklenitvijo pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji; uslužbencev policije: pred premestitvijo ali napotitvijo na določena delovna mesta v policiji in pred napotitvijo v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije; ponudnikov, ki so po predpisih o javnem naročanju oddali ponudbo za opravljanje del za policijo ali del v prostorih policije; oseb, ki bodo za ponudnika, ki je po predpisih o javnem naročanju oddal ponudbo, opravljale dela za policijo ali v prostorih policije; organizacije plačane pravne pomoči policistu, pomožnemu policistu in nekdanjemu policistu, zoper katerega se vodi predkazenski postopek oziroma zoper katerega je uveden kazenski ali pravdni postopek zaradi opravljanja nalog policije, ki jih je po oceni policije opravil v skladu s predpisi.   Sodeluje: s pristojnim organom pregona, ki preiskuje kazniva dejanja, ki so jih osumljeni policisti; s Komisijo za preprečevanje korupcije na področju izvajanja načrta integritete, nejavnih stikov (lobiranje) in daril, ki jih lahko sprejmejo uslužbenci policije; z drugimi organi, ki preiskujejo pojave in ravnanja, ki predstavljajo kršitev predpisov, internih aktov ali etičnih kodeksov, ki veljajo za uslužbence policije, in negativno vplivajo na notranjo varnost v policiji ali ugled policije.   Zagotavljanje notranje varnosti v policiji je naloga policije. Policija skrbi za notranjo varnost z notranjevarnostnimi postopki tako, da preprečuje, odkriva, ocenjuje in analizira možna tveganja, ki ogrožajo notranjo varnost policije, preverja, ocenjuje ter izvaja ukrepe za zmanjšanje tveganj za krnitev integritete uslužbencev policije in policijskih enot. Policija skrbi za organizacijsko integriteto in osebnostno integriteto zaposlenih. Policija ima svoj kodeks etike. Notranja varnost v policiji je stanje, ki omogoča zakonito, strokovno in nemoteno izvajanje policijskih nalog, varnost uslužbencev policije, varno uporabo tehničnih sredstev in opreme ter objektov, prostorov in okolišev. (31. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji) Vrste in način izvajanja postopkov in ukrepov so določeni v Pravilniku o notranji varnosti v policiji.    

Več

1.jul.2010

Sektor za policijska pooblastila in preventivo

  Sektor za policijska pooblastila in preventivo opravlja naloge na področjih: uporabe policijskih pooblastil; preprečitev uradnih dejanj in napadov na policiste; zagotavljanja pravne pomoči delavcem policije; varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v policijskih postopkih; delovanja Kolegija mojstrov; preverjanja strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov; tehničnega razvoja, sistemizacije in nabave prisilnih sredstev in zaščitnih sredstev; reševanja pritožb zoper delavce policije; reševanja pobud, peticij in pripomb ljudi in organizacij ter vladnih in nevladnih organizacij na delo policije; preventivne dejavnosti in v skupnost usmerjenega policijskega dela. Sodeluje z ministrstvom za notranje zadeve na področjih: standardizacije, sistemizacije, tipizacije materialno-tehničnih sredstev in opreme policije; zagotavljanja psihološke in socialne pomoči policistom; na področju reševanja pritožb zoper delavce policije.   Policijska pooblastila Policijsko delo v skupnosti Svetujemo, ozaveščamo  

Več

20.nov.2008

Sektor za odnose z javnostmi

  Sektor za odnose z javnostmi opravlja naloge na področjih: komuniciranja z notranjimi in zunanjimi javnostmi; spremljanja medijskega poročanja in odzivanja nanj; protokolarne dejavnosti; zagotavljanja dostopa do informacij javnega značaja. Prednostne naloge Sektorja za odnose z javnostmi na ravni Generalne policijske uprave so redno obveščanje javnosti o pomembnejših varnostnih in drugih dogodkih s področja dela policije, spremljanje javnega mnenja ter načrtovanje in izvajanje komunikacijskih aktivnosti. Poleg tega odgovarja tudi na vprašanja in prošnje državljanov, komunicira z interno javnostjo in sodeluje pri različnih projektih, tako s strokovnimi službami policije kot tudi z zunanjimi vladnimi in nevladnimi institucijami. Policija obvešča javnost o zadevah s svojega delovnega področja, če s tem ne škodi izvajanju nalog policije ali upravičenim koristim drugih (34. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji). Policija sme pozvati javnost k posredovanju koristnih podatkov za izvajanje nalog policije, pri čemer lahko razpiše denarno nagrado. Podatke in obvestila o opravljanju nalog iz prvega odstavka tega člena dajejo minister, generalni direktor policije, direktor policijske uprave, komandir območne policijske postaje in drugi uslužbenci ministrstva oziroma policije, ki jih navedeni pooblastijo. Direktor policijske uprave in komandir območne policijske postaje lahko obveščata javnost le o varnostni problematiki na območju policijske enote, ki jo vodita.   Medijsko središče Sporočila za javnost Revija Varnost Facebook  Twitter  Youtube     

Več

20.nov.2008

Sektor za mednarodne policijske operacije

  Sektor za mednarodne policijske operacije opravlja naloge na področjih: delovanja policije v mednarodnih civilnih misijah in mednarodnih organizacijah; delovanja domačih in tujih policijskih atašejev, uradnikov za zvezo in drugih detaširanih oseb; razvijanja mednarodnega policijskega sodelovanja; usposabljanja, napotitev, usmerjanja in podpore policistom v mednarodnih civilnih misijah; reintegracijskih treningov policistov po vrnitvi z dela v misijah.   Sodeluje z ministrstvom za notranje zadeve na področjih: priprave in izvajanja strategije ter programov mednarodnega policijskega sodelovanja; sklepanja mednarodnih pogodb in drugih mednarodnih aktov z delovnega področja policije; organizacije obiskov tujih delegacij in predstavnikov policije v tujini; načrtovanja, izvajanja in poročanja o mednarodnem policijskem sodelovanju; izbora kandidatov za delo v mednarodnih civilnih misijah in mednarodnih organizacijah; standardizacije, sistemizacije, tipizacije in nabave materialno-tehničnih sredstev in opreme policije za delo v mednarodnih civilnih misijah.   Mednarodne civilne misije

Več

20.nov.2008

Sektor za razvoj in sistemske naloge

  Sektor za razvoj in sistemske naloge opravlja naloge na področjih: izvajanja pomembnejših sistemskih projektov s področja policijskega dela, organiziranosti policije in učinkovitega vodenja policijskih enot; delovanja delovnih skupin in projektne pisarne; strokovnopravnih nalog; razvijanja organizacije in metod policijskega dela; uporabe modelov poslovne odličnosti, meril za ugotavljanje učinkovitosti in uspešnosti policijskih enot ter uvajanja »dobrih praks« v policiji; zmanjševanja administrativnega dela ter zbiranja, obdelave in hrambe podatkov; podeljevanj priznanj Policije.   Sodeluje z ministrstvom za notranje zadeve na področjih: organizacije, kadrovskega načrta in sistemizacije delovnih mest v policiji; upravljanja s človeškimi viri; zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu; kadrovanja v policiji; načrtovanja in porabe finančnih sredstev.   Oddelek za načrtovanje in analitiko opravlja naloge na področjih: analiziranja varnostnih dogodkov in izdelave varnostnih ocen; preučevanja družbenih pojavov, ki vplivajo na varnost in policijsko delo; srednjeročnega in letnega načrtovanja dela policije; periodičnega poročanja o delu policije; priprave metodologij, izdelave analiz, načrtovanja in poročanja.   Oddelek za razvoj opravlja naloge na področjih: razvoja in uvajanja novih metod in oblik dela; optimiziranja policijskih in administrativnih opravil.    

Več

17.nov.2008

Služba generalnega direktorja policije

Služba generalnega direktorja policije opravlja strokovne, svetovalne, organizacijske in koordinativne naloge, povezane s položajem generalnega direktorja policije, na področju organizacije, kadrov, analitike in načrtovanja, policijskih pooblastil, poklicne etike in integritete, preventive, nadzora, notranje varnosti, mednarodnih policijskih operacij, protokolarnih zadev, obveščanja javnosti in dostopa do informacij javnega značaja. Vodi in koordinira sodelovanje policije z ministrstvom za notranje zadeve, drugimi državnimi organi in zunanjo javnostjo.

Več