50bannerGray

Prva varovanja so bila fizična varovanja, kjer so varovanje zagotovili zgolj s prisotnostjo fizično močnejših ljudi. Do konca 80-ih let prejšnjega stoletja je tehnično varovanje objektov v glavnem obsegalo implementacijo manjših in preprostih sistemov protivlomnega in protipožarnega varovanja. Danes pa se v Sloveniji zagotovo ne zgodi noben pomemben varnostni dogodek brez postavitve in uporabe lastnih sistemov video nadzora s prenosom slike v operativni štab Policije.

Sodobno varovanje predstavlja celovito dejavnost, ki se opravlja z namenom zaščite človeških življenj, materialnih dobrin in nenazadnje, z namenom zmanjšanja rasti kriminala. V osnovi ločimo fizična in tehnična varovanja. Prva varovanja so bila fizična varovanja, kjer so varovanje zagotovili zgolj s prisotnostjo fizično močnejših ljudi. Z razvojem novih tehnologij pa se je človek pričel ukvarjati tudi z mislijo, kako zagotoviti varovanje brez prisotnosti ljudi. Tako prvi začetki tehničnega varovanja segajo v pradavnino, kjer so okoli naselij nameščali varovalne ograje, na katere so namestili predmete, ki so povzročali hrup v primeru vdora. Na ta način ni bila več nujna stalna prisotnost ljudi, zamisel pa se je širila in izpopolnjevala do današnjih dni.

Današnja izvedba varovanja mora biti kvalitetna, kar pomeni, da mora biti skrbno in strokovno načrtovana, uporabljena pa morajo biti ustrezna tehnična sredstva. Strokovno načrtovanje vključuje izbiro oblike varovanja in kvalitetno projektiranje. Potrebno je določiti stopnjo ogroženosti človeških življenj in materialnih dobrin, verjetna mesta za morebitne poskuse nepooblaščenih vstopov v objekt, kot tudi same mikrolokacije predvidenih elementov opreme za tehnično varovanje. Učinkovitost varovanja pa je odvisna tudi od hitrega odziva intervencijske službe. V zadnjih letih je pomemben delež k področju varovanja prispeval tehnološki razvoj, predvsem razvoj na področju elektrotehnike in računalništva. Nastali so pogoji za prenos podatkov po električnih vodnikih, z razvojem telefonije se je postopoma razvila tehnologija prenosov alarmnih sporočil in njihova uporaba v protipožarnem in protivlomnem varovanju. Uporaba mikroprocesorske tehnologije je imela za posledico miniaturizacijo sistemov varovanja, njihovo nastavljivost, predvsem pa hitrejšo odzivnost ob nastopu dogodkov na varovanih področjih, kar omogoča še hitrejše in pravočasno ukrepanje. Prav tako se, zahvaljujoč hitremu razvoju telekomunikacij, množijo oblike prenašanja alarmnih sporočil preko različnih medijev, kar povečuje uporabnost in prilagodljivost sistemov varovanja.

Vzporedno s svetovnimi smernicami, je potekal tudi razvoj varovanja v policiji. Na začetku je bila uporabljena le stalna fizična prisotnost ljudi, zaklepanje predalov in omar, varovanje dokumentov v blagajnah in podobno. Prvo resno spogledovanje z novimi tehnologijami se je pričelo v 70 letih z najbolj preprostimi stikali nameščenimi na vratih in oknih, magnetnimi kontakti, prvimi preprostimi senzorji zaznavanja nepooblaščene prisotnosti v prostorih, enostavne izvedbe protivlomnih central in uporabo stikal za ročno javljanje nevarnosti (panik tipke). Prav tako so se pričeli opremljati prvi objekti s preprostimi sistemi za zaznavanje požara. Ko se je leta 1975 v takratni R Sloveniji v omrežju PTT (danes Telekom) zgradil sistem za prenos alarmnih sporočil, so se v okviru tega sistema prenašala tudi alarmna sporočila iz policijskih objektov in varovanih objektov do določenih sprejemnih centrov lociranih na posameznih enotah - stalne službe. V teh začetnih časih so se s tehničnim varovanjem ukvarjali predvsem strokovnjaki, ki so delovali na področju telefonije oziroma žičnih zvez. Kasneje pa se je izkazalo, da zaradi zahtevnosti in specifičnosti tega, vsekakor pa včasih tudi precej občutljivega področja dejavnosti, to ni dovolj. Zato se je skladno s številom vgrajenih sistemov, tehnično raznolikostjo in tehnološko zahtevnostjo širila tudi kadrovska zasedba strokovne službe te dejavnosti.

Do konca 80-ih let prejšnjega stoletja je tehnično varovanje objektov v glavnem obsegalo implementacijo manjših in preprostih sistemov protivlomnega in protipožarnega varovanja. V tem času se je s tehničnim varovanjem ukvarjal Referat za tehnično varovanje v okviru Uprave skupnih služb. Leta 1991 pa je celoten takratni Oddelek za zveze prešel v Upravo za informatiko in telekomunikacije. Tehnično varovanje je bilo umeščeno v Sektor za prenosne sisteme in TK terminale. Velik prelom na področju tehničnega varovanja se je zgodil v začetku 90 let, ko so se predvsem zaradi silovitega tehnološkega razvoja pričeli pojavljati novi sistemi varovanja. Lahko rečemo, da so se nove tehnologije pričele implementirati tudi pri varovanju policijskih objektov. Tradicionalno zelo pomembno vlogo znotraj opisane dejavnosti je vseskozi imelo tudi področje varovanja tako imenovanih z Uredbo >določenih oseb, objektov in okolišev objektov< državnih organov. To področje je zaradi svoje že omenjene občutljivosti zahtevalo še posebno pozornost. Vsekakor je tudi to dejstvo botrovalo temu, da je leta 1995 prišlo do ustanovitve Oddelka za prenosne in varovalne sisteme, ki se izključno ukvarja le s sistemi tehničnega varovanja.

Vzporedno s tem je pričela naraščati uporaba videonadzornih sistemov pri varovanju in nadzorovanju policijskih objektov. Velika uporabnost videonadzornih sistemov se je pokazala pri spremljanju različnih varnostnih dogodkov v R Sloveniji. Prvi takšen prelomni dogodek je bil leta 1996 ob prvem obisku papeža v R Sloveniji. Ob tej priložnosti je bil izveden prvi prenos video signala iz samega prizorišča do operativnega štaba na oddaljeni lokaciji. Po tej uspešni izvedbi ni v R Sloveniji minil noben pomemben varnostni dogodek brez postavitve in uporabe sistemov video nadzora s prenosom slike v operativni štab. Hkrati z omenjenim dogodkom je pričela naraščati uporaba sistemov video nadzora tudi pri vseh odmevnih športnih prireditvah (smučarski poleti v Planici, svetovni pokal alpskega smučanja Zlata lisica in Vitranc, nogometne, košarkarske, hokejske in rokometne tekme) in različnih operativnih akcijah policije.

IMG 4

Kamera VN sistema

CD_13_VARN_ct_ostv_slika02

Nadzorni center VN sistema

CD_13_VARN_ct_ostv_slika03

Kamere "vidijo" na vse strani

CD_13_VARN_ct_ostv_slika04

Tudi na tribuno!
Takole izgleda videonadzor na enem od slovenskih nogometnih štadionov
(opomba: VN se izvaja v skladu z internim aktom Policije)


S pričetki uveljavljanja Schengenska pravnega reda in zagotavljanjem ustreznega varovanja objektov na meji z R Hrvaško, smo v letih od 2000 pa do danes s sredstvi Phare in Schengen Facility, opremili vse objekte s sistemi video nadzora in protivlomnimi sistemi. To je bil glede na veliko število objektov in količino opreme največji izziv v zgodovini obstoja oddelka, katerega smo tudi uspešno zaključili. V letu 2005 smo tudi uspešno pričeli z vpeljavo sistema za prenos alarmnih sporočil - Infranet na območju GPU in PU Ljubljana, ter sistem nadgradili v letu 2007 na območjih PU Maribor in PU Koper.

Skladno z razvojem in uveljavljanjem vseh zvrsti varovanja je vzporedno potekala tudi zakonska ureditev uporabe teh sistemov. Tako je policija imela že pred uveljavitvijo ZVOP zgledno urejeno področje video nadzora (uporaba, obveščanje, arhiviranje,...). V Oddelku za Sisteme Tehničnega Varovanja sledimo smernicam razvoja in vseskozi spremljamo najnovejše tehnologije na področju varovanja v svetu. Velik poudarek dajemo tudi izobraževanju tako strokovnega osebja kot tudi samih uporabnikov. Zavedamo se, da lahko le na ta način zagotovimo sodobno in kvalitetno varovanje policijskih objektov.

 

Robert Mesesnel, OSTV CT UIT