Sporočila za javnost

  • Oddelek vrhunskih športnikov v Policijski akademiji usklajuje zaposlovanje vrhunskih športnikov ter njihovo vključevanje v promocijo policije, športno izobraževanje in dvigovanje športne kulture v policiji ter sodelovanje v  športnih državnih in mednarodnih prvenstvih,
  • skrbi za organizacijo in izvedbo državnih prvenstev v policiji ter za sodelovanje na mednarodnih športnih prvenstvih policije.

 

Oddelek usklajuje športna področja v policiji z drugimi ministrstvi in športnimi organizacijami, pa tudi v okviru mednarodnega sodelovanja.

Glavnina dejavnosti oddelka je povezana s programi športnih tekmovanj delavcev policije, ki se sestavijo za vsako leto posebej (pri čemer se upoštevajo potrebe, predhodne izkušnje in možnosti za njihovo uresničitev):

  • tekmovanja, ki jih organizira policija
  • tekmovanja, ki jih organizirajo drugi državni organi
  • tekmovanja, ki jih organizirajo druge športne organizacije
  • tekmovanja, ki jih organizirajo evropske in svetovne policijske športne zveze


Oddelek je odprt tudi za aktivnejše vključevanje zaposlenih v športne aktivnosti, in sicer želijo zaposleni v oddelku približati šport zaposlenim tako v policiji kot ministrstvu za notranje zadeve, veteranom vojne za Slovenijo in upokojenim policistom.
Cilj je zaposlenim prikazati in približati šport v njegovi primarni obliki ter obenem omogočiti udeležbo pri športnih aktivnostih vsem zainteresiranim: tako tistim, ki stremijo k dosežkom, kot tudi tistim, ki se športno udejstvujejo zaradi zdravstvenih, socioloških ali drugih razlogov. V ospredju so osnovne športne panoge, ki so blizu policijskemu delu in dobro vplivajo na gibalne in druge sposobnosti udeležencev.

Najbolj množična prireditev so vsakoletne policijske igre, ki jih v policiji imenujemo tudi policijske "olimpijske" igre. Po raznovrstnosti športnih panog, številu udeležencev, zastopanosti enot, ki se na njih merijo, in tudi priljubljenosti so gotovo vsakoletni športni dogodek "številka ena" v policiji.


Druga takšna tudi navzven prepoznavna in priljubljena prireditev je Pohod razuma, volje in moči - Brajnikov memorial, ki jo organizirata Policijski oddelek Bled in Policijska uprava Kranj, Oddelek vrhunskih športnikov pa s svojim predstavnikom sodeluje kot zastopnik športa na Generalni policijski upravi.


Vrhunski športniki, zaposleni v policiji


V Oddelku vrhunskih športnikov je 30 delovnih mest za vrhunske športnike, na katera se po Sporazumu o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v državnih organih začasno zaposlijo vrhunski športniki in trenerji.

Zaposleni imajo svetovni ali mednarodni športni status, kar metodološko ureja Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez. Osnovni seznam kategoriziranih športnikov je štirikrat letno posodobljen, in sicer na osnovi:

  1. športnih rezultatov, doseženih v posameznem obdobju
  2. kriterijev za kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji
  3. predlogov nacionalnih panožnih športnih zvez.Športniki podpišejo pogodbo o začasni zaposlitvi v Policiji za dobo enega leta in lahko, če izpolnjujejo pogodbene obveznosti, zaposlitev po polletnem obdobju tudi podaljšajo.


Športniki, zaposleni v policiji, se aktivno vključujejo v vzgojno-izobraževalne, kulturne, preventivne, promocijske, športne in druge dejavnosti, ki jih organizirajo policija, zavodi ali druge izobraževalne ustanove. Ob tem se policija kot organizacija in posamezniki v njej lahko identificirajo s športniki, ob medsebojnem sodelovanju lahko v posameznih enotah vplivajo na večjo delovno usposobljenost in dvig športne ravni v policiji. Policija športnikom z zaposlitvijo nudi sistemsko pomoč, omogoča izvajanje programskih zasnov športa na državni ravni ter posredno dviguje tudi ugled države v svetu.


Sodelovanje z drugimi državnimi organi

Oddelek sodeluje predvsem z Ministrstvom za obrambo, in sicer pri načrtovanju skupnih tekmovanj in merjenju sposobnosti v različnih specifičnih tekmovanjih. Najprepoznavnejše in tradicionalno je tekmovanje Patruljni tek na smučeh na Pokljuki. Predstavniki policije in Slovenske vojske imajo v zvezi s športnimi udejstvovanjem podobne interese, zato se bodo postopno dodajala še druga prizorišča merjenja moči, spretnosti in znanja med obemi ministrstvi.


Mednarodno sodelovanje

Slovenska policija je članica Evropskega policijskega športnega združenja (USPE).


Program športnih tekmovanj je zasnovan tako, da pri posameznih panogah omogoča vključevanje vseh zaposlenih v policiji. Posamezniki, ki dosegajo najboljše rezultate, se kasneje lahko vključijo tudi v t. i. policijsko reprezentanco Republike Slovenije, ki zastopa slovensko policijo na mednarodnih športnih prizoriščih.

Omenjeni mednarodni organizaciji organizirata kongrese, kjer se sprejemajo smernice prihodnjega razvoja športnih policijskih združenj


Izobraževanje, usposabljanje športnikov

Šport in njegove pojavne oblike se pod vplivom številnih dejavnikov nenehno spreminjajo in izboljšujejo. Zato oddelek organizira številna predavanja in skupaj z nosilci športnega izobraževanja vodi praktično delo.


 

Zastoji na mejnih prehodih

    Ni podatkov o zastojih na mejnih prehodih.

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.