Sorodne objave

 

Policija kupuje pet psov za operativno delo. Svoje ponudbe lahko oddate v več rokih vse do 15. junija 2020, prvi rok za oddajo ponudb pa je že 23. decembra 2019. Psi morajo biti zdravi in morajo ustrezati delovnim pasmam psov nemški ovčar, belgijski ovčar, nizozemski ovčar ali rotvajler. Ne smejo biti mlajši od 10 mesecev in ne starejši od 36 mesecev.

 MG 0674 psi

V skladu s Pravilnikom o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s službenimi živalmi v Policiji, št. 024-162/2015/6 (21-04) z dne 7. 4. 2016 (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), Policija objavlja poziv k oddaji ponudbe za nakup psov za operativno delo.

Predmet naročila

Pet psov (5) za operativno delo v policiji, in sicer za potrebe Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, Policije (v nadaljnjem besedilu: nakup psa), v skladu s pozivom k oddaji ponudbe.

Naročnik ni zavezan kupiti vseh ponujenih psov. Naročnik lahko kupi tudi več psov, če bodo na podlagi prejetih ponudb sredstva to dopuščala.

Ponudnik lahko ponudi 1 ali več psov.

Zahtevane karakteristike psov

Pes mora ustrezati delovnim pasmam psov, nemški ovčar, belgijski ovčar, nizozemski ovčar ali rottweiler.

Pes ne sme biti mlajši od 10 mesecev in ne starejši od 36 mesecev.

Skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva živali, mora biti pes cepljen proti steklini in mikročipiran tako, da omogoča preverjanje čipa. Od dneva cepljenja proti steklini, do dneva prvega preizkusa, mora preteči več kot mesec dni.

Pes, ki je ugriznil ali kako drugače poškodoval človeka, ne bo predmet obravnave in ne bo opravljal prvega praktičnega preizkusa, če od ugriza oziroma poškodbe še ni minilo obdobje, določeno s predpisi o varstvu živali.

Naročnik bo izvedel preizkus psa v skladu s Pravilnikom.

Preizkus psa, pogajanja in sklenitev pogodbe o nakupu na poskušnjo

Preizkus psa bo opravljen v Oddelku za šolanje službenih psov, Gmajnice 34, 1000 Ljubljana. O datumu in uri preizkusa bodo ponudniki, ki so oddali ponudbe, obveščeni naknadno.

Ponudnik psa mora ob prvem preizkusu predložiti na vpogled originalni potni list za hišne živali in originalni rodovnik, če ga pes ima, in pisno izjavo, ki je datirana na dan preizkusa in iz katere je razvidno, da pes v zadnjih desetih dneh ni ugriznil ali kako drugače poškodoval človeka ali žival.

Pri prvem preizkusu vodi psa ponudnik ali od njega pooblaščena oseba.

Skladno s pravili stroke in Pravilnikom veterinar opravi veterinarski pregled. Stroške veterinarskega pregleda krije policija.

S ponudniki, ki so oddali ponudbe in katerih psi so uspešno opravili prvi preizkus, bo komisija izvedla ustna pogajanja o ceni, ki bodo potekala z vsakim ponudnikom posebej, po vrstnem redu prispetja ponudb, na lokaciji preizkusa, kar se ustrezno zabeleži.

Po zaključenih pogajanjih se bo na podlagi sprejetega sklepa komisije o izbiri s ponudnikom sklenila pogodba o nakupu psa/psov na poskušnjo ter prevzelo psa/pse na do največ 28-dnevni preizkus. Ob sklenitvi pogodbe se bo ponudnika seznanilo s postopkom preizkušanja in pogoji za opravljanje drugega preizkusa.

Psa se ocenjuje po merilih, določenih v Pravilniku. Po uspešno opravljenem prvem preizkusu psa prevzame in zanj skrbi eden izmed inštruktorjev šole Policije.

Če naročnik do datuma, dogovorjenega s pogodbo za nakup psa na poskušnjo, psa ne vrne, preide lastninska pravica na naročnika.

Lokacija prevzema ter preizkus psa

Policijska akademija, Oddelek za šolanje službenih psov, Gmajnice 34, 1000 Ljubljana.

Navodila za izdelavo ponudbe

1. Ponudnik mora v ponudbi predložiti vsaj sledeče dokumente: izpolnjen obrazec Lastnosti psa in ponudbena cena (Priloga št. 1)

2. izpolnjen obrazec Ponudbeni pogoji (Priloga št. 2),

3. izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (Priloga št. 3),

4. izpolnjeno Izjavo (Priloga št. 4) - predmetno izjavo izpolni ponudnik (vzreditelj) brez registrirane dejavnosti, ki je rezident Republike Slovenije. V primeru, da je ponudnik brez registrirane dejavnosti nerezident (tujec), potem namesto te izjave, predloži obrazec A1: Potrdilo o predpisih o socialni varnosti ali drugo ustrezno potrdilo, ki ga izda pristojen organ oziroma nosilec zavarovanja druge države članice EU,

5. fotokopijo potnega lista za hišne živali, kjer so razvidna vsa cepljenja psa in lastništvo psa

6. pooblastilo za prodajo psa, v kolikor ponudnik ni lastnik psa

7. fotokopijo številke mikročipa,

8. fotokopijo rodovnika, če ga pes ima,

9. ponudniki z registrirano dejavnostjo podajo ceno brez DDV, s posebej navedenim DDV,

10. ponudniki (vzreditelji) brez registrirane dejavnosti podajo bruto ali neto ceno.

V skladu s pojasnilom Finančne uprave RS se dohodek dosežen s prodajo psov vzreditelja, ki ne opravlja registrirane dejavnosti (ni samostojni podjetnik), v skladu z 38. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) obravnava kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, od katerega je potrebno obračunati vse predpisane dajatve.

Ponudba, ki po opravljenem pregledu in morebitni dopustni dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ne bo izpolnjevala zahtev in pogojev po predmetnem pozivu k oddaji ponudbe, bo izločena iz nadaljnjega postopka.

Pogoji za udeležbo

Veljavnost ponudbe je 90 dni od roka za predložitev ponudbe.

Rok plačila je:

  • v primeru ponudnika z registrirano dejavnostjo: 30. dan od dneva uradnega prejema računa ali
  • v primeru ponudnika brez registrirane dejavnosti: od 20 do največ 45 dni po datumu, dogovorjenem s pogodbo o nakupu na poskušnjo.

V skladu z 22. členom Pravilnika v postopku nakupa živali, kot ponudniki in lastniki živali, ne morejo sodelovati uslužbenci Policije.

Merilo za izbiro ponudnika

Merilo za izbor ponudbe je sprejemljiva cena psa, ki bo ob upoštevanju vseh strokovno tehničnih zahtev in pogojev iz poziva k oddaji ponudbe ter uspešno opravljenem prvem preizkusu ocenjen kot primeren za nakup za policijske potrebe.

Kontaktna oseba Policijske akademije v zvezi s prevzemom psa in izvedbo preizkusa živali

Marko Medvešek, vodja Oddelka za šolanje službenih psov: telefonska številka (01) 200 2251, za klice iz tujine pa +386 1 200 2251.

Zbiranje ponudb in predvideni rok izbora

Zbiranje ponudb traja od dneva objave poziva do 15. junija 2020, in sicer so roki za oddajo ponudb:

1. do 23. 12. 2019, najkasneje do 24. ure,

2. do 7. 1. 2020, najkasneje do 24. ure,

3. do 21. 1. 2020, najkasneje do 24. ure,

4. do 4. 2. 2020, najkasneje do 24. ure,

5. do 18. 2. 2020, najkasneje do 24. ure,

6. do 3. 3. 2020, najkasneje do 24. ure,

7. do 17. 3. 2020, najkasneje do 24. ure,

8. do 1. 4. 2020, najkasneje do 24. ure,

9. do dne 15. 4. 2020, najkasneje do 24. ure,

10. do 4. 5. 2020, najkasneje do 24. ure,

11. do 18. 5. 2020, najkasneje do 24. ure,

12. do 1. 6. 2020, najkasneje do 24. ure,

13. do 15. 6. 2020, najkasneje do 24. ure.

Naročnik si pridržuje pravico kadar koli ustaviti postopek zbiranja ponudb ali zavrniti ponudbe ali odstopiti od izvedbe nakupa psov.

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika:

RS Ministrstvo za notranje zadeve, Policija

Uprava uniformirane policije

Štefanova ulica 2

1501 Ljubljana

v zaprti kuverti z označbo NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP PSA, ŠT. 430-1/2020/3 (2112-04).