V zadnjih dneh so se v različnih medijih pojavili očitki, da Specialna enota policije zaradi domnevno velike kadrovske podhranjenosti ni sposobna reagirati v kritičnih trenutkih. V policiji omenjene neresnične očitke odločno zanikamo in posredujemo naslednje pojasnilo:

Specialna enota policije zagotavlja nemoteno opravljanje nalog v zvezi s protiterorističnim delovanjem, sodelovanjem pri prijetju storilcev hujših kaznivih dejanj, sodelovanjem pri varovanju najvišjih domačih in tujih državnih predstavnikov v okviru predsedovanja Svetu EU in varovanju določenih objektov ter sodelovanjem pri delovanju policije ob hujših elementarnih in drugih nesrečah. Ob tem odločno zavračamo očitke nekaterih medijev, da Specialna enota policije zaradi kadrovske podhranjenosti ni sposobna zagotavljati z zakonom določene naloge.

V zadnjem letu so iz enote odšli štirje policisti, leto pred tem trije. Kadrovanje v Specialno enoto poteka iz vrst policije. Za popolnitev delovnih mest smo 20. 12. 2007 na intranetu policije objavili obvestilo o več prostih delovnih mestih v Specialni enoti. Vloge za zaposlitev oziroma premestitev je podalo 49 policistov iz policijskih enot. Trenutno potekajo izbirni postopki za izbor ustreznih kandidatov za delo v Specialni enoti. Zaradi visokih standardov in zahtevanih psihofizičnih sposobnosti je izbirni postopek zelo zahteven, saj vsebuje preizkus telesnih zmogljivosti, preizkus streljanja, obdobni zdravniški pregled, specialistični zdravniški pregled pod obremenitvijo in psihološki pregled. Kandidati, ki vsa preverjanja in preizkuse uspešno opravijo, so začasno premeščeni v Specialno enoto. Med začasno premestitvijo potekajo intenzivna usposabljanja po posebnem programu, s čimer se vsem kandidatom zagotavlja enotna stopnja pridobljenega znanja in sposobnosti, obenem pa se tudi stalno preverja njihova pripravljenost in primernost za zaposlitev v Specialni enoti.

Trenutna 72-odstotna kadrovska zasedenost Specialne enote bo po končanem izbirnem postopku torej bistveno večja, odvisno seveda od uspešnosti kandidatov pri izbirnem postopku. Ravno zaradi izredno zahtevnih preizkusov za sprejem v tej enoti kadrovska zasedenost ni bila nikoli 100-odstotno popolnjena, pa je bila enota kljub temu vedno sposobna dobro opravljati svoje, tudi najzahtevnejše naloge.

Soglasje za aktiviranje in uporabo Specialne enote v interventnih in vnaprej načrtovanih posegih v primerih, ko redne policijske enote zaradi svoje usposobljenosti, znanja, opreme in prihofizičnih zmogljivosti ne morejo opraviti posamezne naloge, daje generalni direktor policije ali oseba, ki jo pooblasti generalni direktor policije. To so postopki z visoko stopnjo tveganja, kjer se pričakujejo oborožen odpor ali druge oblike preprečevanja izvršitve uradnih nalog. Za druge aktivnosti pa soglasje generalnega direktorja policije ni potrebno.

Glede na dogodke, v katerih so te dni v medijih omenjeni pripadniki Specialne enote, pa je v ponedeljek, 3. 3. 2008, generalni direktor policije Jože Romšek za čimprejšnjo razjasnitev vseh okoliščin dogodka uvedel notranji nadzor, ki pa še poteka. Je pa direktor Specialne enote mag. Srečko Krope na generalnega direktorja policije naslovil prošnjo za razrešitev z delovnega mesta direktorja Specialne enote. O njej se bo generalni direktor odločil, ko bo končan nadzor.