Z jutrišnjim dnem (1.6.2006) se za dobo enega leta prične poskusna uporaba električnega paralizatorja znamke Taser X26 v Specialni enoti Generalne policijske uprave (SE GPU). Električni paralizator bodo nosili in uporabljali samo za to usposobljeni pripadniki SE, o vsaki uporabi pa bo potrebno napisati poročilo.

Pravna podlaga za uporabo električnih paralizatorjev je določena v 50. členu Zakona o policiji, in sicer sodijo med druga sredstva za "pasivizacijo oseb", pogoji za uporabo tega prisilnega sredstva pa so določeni v drugem odstavku 51.c člena.

V skladu z zakonom o policiji sme policist Specialne enote GPU električni paralizator uporabiti:

  • v primerih terorističnih dejanj in ugrabitev,
  • za prijetje osebe, ki se upira, napada ali drugače onemogoča izvršitev naloge,
  • za prijetje osebe, ki neposredno ogroža življenje policista ali koga drugega.


Upoštevajoč načelo sorazmernosti pri uporabi prisilnih sredstev in glede na oceno tveganja z zdravstvenega vidika, sme policist Specialne enote GPU električni paralizator pri upiranju ali drugačnem onemogočanju izvedbe naloge uporabiti samo, če drugače ne more prijeti osebe, ki z orožjem, orodjem, drugimi predmeti in sredstvi ali z uporabo posebnih spretnosti pri uporabi fizične sile preprečuje izvedbo policijske naloge. Osnovno merilo pri presoji je torej obstoj neposredne grožnje za življenje ali tveganje za povzročitev hude telesne poškodbe policista ali druge osebe.

Policisti morajo upoštevati tudi določila prvega odstavka 51. člena Zakona o policiji, po katerih smejo uporabiti le tisto prisilno sredstvo, s katerim opravijo nalogo z najmanjšimi škodljivimi posledicami za osebo, proti kateri ga uporabijo, in določila 2. odstavka istega člena, po katerih morajo prisilno sredstvo prenehati uporabljati takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo uporabljeno.

Študije o električnem paralizatorju, ki so jih opravili v tujini, so potrdile, da je poškodb tako napadalcev kot policistov bistveno manj, in da je tudi verjetnost nastanka poškodb bistveno manjša kot pri uporabi drugih vrst prisilnih sredstev. Najpomembnejše pa je, da se je z uvedbo taserja bistveno zmanjšalo število smrtnih primerov zaradi uporabe prisilnih sredstev. Do sedaj je bil uporabljen v že več kot 100.000 primerih. Poudariti je potrebno, da je pri obvladovanju nasilnih oseb, tako kot pri vseh drugih prisilnih sredstvih, tudi pri uporabi električnega paralizatorja določeno tveganje, da nastanejo posledice. Električni paralizator je ob določenih pogojih edina alternativa strelnemu orožju, pri uporabi katerega pa so nedvoumno bistveno hujše posledice kot pri uporabi električnega paralizatorja. S pravočasno uporabo električnega paralizatorja lahko preprečimo okoliščine, ki vodijo v uporabo strelnega orožja (npr. napadalec grozi z nožem), hkrati pa je potrebno izpostaviti, da je električni paralizator samo alternativa strelnemu orožju in ne njegov nadomestek.

Glavna prednost električnih paralizatorjev Taser X26 pred drugimi prisilnimi sredstvi je precejšnja odmična razdalja od napadalca. Palica in plinski razpršilec delujeta na zelo omejeni oddaljenosti od napadalca, s čimer je policist postavljen v potencialno usodno nevarno bližino osebe, ki je oborožena s smrtonosnim orožjem kot je npr. nož, sekira ali kij.

O pogojih in možnih posledicah za zdravje in življenje ljudi ob uporabi električnega paralizatorja smo pridobili mnenja Inštituta za varovanje zdravja RS, nemškega inštituta za sodno medicino v Tubingenu in Inštituta za sodno medicino v Ljubljani.

Vsaka oseba, proti kateri bo uporabljen električni paralizator bo zaradi izključitve morebitnih škodljivih posledic zdravniško pregledana v najbližjem območnem centru službe nujne medicinske pomoči.

Poudarjamo, da bo električni paralizator Taser X26 poskusno uporabljala le Specialna enota GPU, ki opravlja najbolj nevarne in tvegane naloge v zvezi s protiterorističnim delovanjem, ugrabitvami, sodeluje pri prijetju storilcev hujših kaznivih dejanj in pri prijetju nevarnih oboroženih oseb.

Minister za notranje zadeve je ustanovil tudi posebno nadzorno skupino za nadzor nad uporabo električnih paralizatorjev v Specialni enoti GPU, ki jo vodi Direktorat za policijo in druge varnostne naloge MNZ.

 

Sektor za odnose z javnostmi