Policija objavlja več prostih delovnih mest za policiste kandidate za določen čas, ki se bodo udeležili 6-mesečnega usposabljanja za varovanje zunanje meje Evropske unije. Po uspešno zaključenem usposabljanju bodo policisti predvidoma sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas do pet let in opravljali naloge na območju policijskih uprav Ljubljana, Koper in Novo mesto. Rok za prijavo je 26. januar 2015.

Na podlagi 55. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13 in 11/14, v nadaljevanju ZODPol) Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, objavlja več uradniških delovnih mest za policista kandidata, in sicer za določen čas na območju PU Ljubljana, PU Koper in PU Novo mesto.


POLICIST - KANDIDAT (šifra DM 39003)


Kandidat mora za sklenitev delovnega razmerja poleg pogojev, določenih v zakonu, ki ureja sistem javnih uslužbencev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba (V. stopnja),
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
 • da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
 • da je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v ZODPol, in da zanj ne obstaja varnostni zadržek (Na podlagi 4. odstavka 51. člena ZODPol se varnostno preverjanje izvaja s pisno privolitvijo kandidata. Za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev delovnega razmerja za opravljanje nalog v policiji ali izobraževanje oziroma usposabljanje po programih policije.),
 • da nima dvojnega državljanstva,
 • da ni član politične stranke in da o tem poda pisno izjavo,
 • veljavno vozniško dovoljenje B – kategorije,
 • da ima ustrezne psihofizične sposobnosti.


Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
 • ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje iz prejšnje alineje;
 • ni član politične stranke;
 • nima dvojnega državljanstva;
 • ima veljavno vozniško dovoljenje B – kategorije;

3. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za notranje zadeve pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne evidence (v primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam predložiti vsa dokazila).

Kandidatov, ki bodo poslali nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da izpolnjujejo pogoje, navedene v javni objavi, ne bomo uvrstili v izbirni postopek.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje, bodo v okviru izbirnega postopka opravljali preizkus telesnih zmogljivosti, psihološki pregled, zdravniški pregled in razgovor z izbirno komisijo.

Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, predvidoma s 15. 5. 2015, in sicer za obdobje 6 mesecev za čas usposabljanja po Programu usposabljanja delavcev Policije za varovanje zunanje meje Evropske unije in priprave na izpit za izvajanje policijskih pooblastil. Po uspešno zaključenem usposabljanju bo z izbranimi kandidati skladno z veljavnim ZODPol predvidoma sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas do pet let, za opravljanje nalog varovanja zunanje meje Evropske unije in varovanja objektov, ki jih v skladu s predpisi varuje policija.

Usposabljanje bo potekalo v prostorih Policijske akademije in na območju ter v prostorih Policijske uprave Ljubljana, Policijske uprave Koper ali Policijske uprave Novo mesto, delo po uspešno zaključenem usposabljanju pa se bo opravljalo na območju in v prostorih Policijske uprave Ljubljana, Policijske uprave Koper ali PU Novo mesto.

Kandidat obvezno pošlje prijavo v fizični obliki. Prijava mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce:

Prijavo z vsemi zgoraj navedenimi obrazci je treba poslati po naslednjih navodilih:

1. izpolnjen in podpisan Vprašalnik za varnostno preverjanje vloži v kuverto, ki jo zapre in jo označi z navedbo "ime in priimek" in "vprašalnik za varnostno preverjanje",

2. to zaprto kuverto skupaj z izpolnjenima in podpisanima obrazcema Vloga za zaposlitev in Soglasje za varnostno preverjanje po ZODPol vloži v novo kuverto, ki jo zapre, in označi z navedbo "Za javno objavo: policist – kandidat, št. 1100-2/2015",

3. vse skupaj pošlje na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve
Sekretariat, Urad za organizacijo in kadre
Štefanova ulica 2
1501 Ljubljana,

in sicer najkasneje do 26. 1. 2015.

Dodatne informacije o izvedbi javne objave dobite vsak delovni dan med 10. in 12. uro, in sicer pri:

 • Nataši Stušek iz Urada za organizacijo in kadre, na telefonski številki (01) 428 40 68
 • Urši Kirn Pečnik iz Urada za organizacijo in kadre, na telefonski številki (01) 428 43 04

V besedilu javne objave so izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.