Projekt: Zbiranje, analiza, organiziranje, evalvacija, izmenjava - odziv na izzive v forenzični analizi drog - RESPONSE - JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG/4000006413

Razpis: ISEC 2013 - Ciljni razpis DRUGS - Čezmejno sodelovanje organov pregona na področju trgovine s prepovedanimi drogami

Namen projekta: Sistematične informacije o trgih prepovedanih drog in trgovini z drogo so še vedno omejene. Forenzični laboratoriji za droge lahko zagotavljajo takšne informacije s spremljanjem in profiliranjem, prepoznavanjem novih psihoaktivnih snovi (NPS) in z ocenjevanjem drugih relevantnih podatkov. Forenzične informacije so ključni dejavnik za strateške, operativne, dokazne in sodne namene in vplivajo na aktivnosti za zmanjševanje ponudbe drog, na načrtovanje, ocene tveganja in usklajevanje ukrepov na vseh ravneh EU. Predpogoj za to je ustrezna infrastruktura za forenzično znanost, ki ustreza najnovejšim znanstvenim in tehnološkim kriterijem ter okrepljeno sodelovanje med forenzičnimi laboratoriji, mreženje z drugimi deležniki pri zbiranju, analizi, vrednotenju, organizaciji in izmenjavi informacij in znanj s pomočjo izmenjave strokovnjakov, z ustvarjanjem in posodabljanjem skupnih baz podatkov, z razvojem kompetenc forenzičnih laboratorijev EU ter prenosom znanj.

Projekt RESPONSE naslavlja dve posebni temi forenzičnih preiskav s področja drog:

 • identifikacijo NPS, kjer glavno oviro za pravilno identifikacijo teh spojin predstavlja pomanjkanje razpoložljivih certificiranih referenčnih materialov (CRM) in podatkovnih baz z validiranimi masnimi (MS) in infrardečimi (FTIR) spektri
 • profiliranje drog, kjer glavni problem predstavlja razkorak med pričakovanji in potrebami odjemalcev (organi odkrivanja, pregona, sodni sistem, oblikovalci EU politik) ter zmogljivostmi, razpoložljivimi metodologijami in kompetencami zaposlenih v forenzičnih laboratorijih
 • Cilj modula "identifikacija NPS" je zagotoviti temeljne in preverjene spektre novih psihoaktivnih substanc in izdelati programska orodja za izdelavo baz podatkov. Na ta način bodo izboljšane identifikacijske zmogljivosti forenzičnih laboratorijev (predvsem v okviru ENFSI-DWG) kot tudi pravilnost identifikacije NPS. Preiskave NPS v evropskem prostoru bodo stroškovno in časovno učinkovitejše.
 • Cilj modula "profiliranje drog" je izboljšanje razumevanja konceptov profiliranja in kompetenc osebja v forenzičnih laboratorijih v EU in razvoj metodologije profiliranja v NFL SI. Na ta način se bo povečala dokazna vrednost in primerljivost rezultatov profiliranja v EU, kar bo okrepilo tudi čezmejno policijsko sodelovanje v Paktu za boj proti trgovini z drogami.

Nekatere izmed načrtovanih aktivnosti so:

 • nakup inštrumentalne opreme za karakterizacijo NPS in profiliranje v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju (NFL)
 • nakup CRM od uradnih proizvajalcev referenčnih materialov
 • nakup tako imenovanih net-NPS (nove, v preteklosti še neznane psihoaktivne spojine, ki jih prodajajo prek svetovnega spleta in jih v forenzičnih laboratorijih  večinoma še niso zaznali),
 • razvoj programskega orodja, ki bo podlaga za formiranje baze FTIR spektrov
 • kemijska karakterizacija CRM in net-NPS materialov in implementacija analitskih rezultatov (spektrov) v že obstoječo MS in novo kreirano FTIR bazo podatkov ENFSI skupine za preiskave drog
 • posredovanje analitskih količin net-NPS in spremljajoče dokumentacije o karakterizaciji vsem projektnim partnerjem
 • MS in FTIR (v e-obliki) bazi s spektri NPS bosta na razpolago evropskim forenzičnim laboratorijem
 • razvoj in implementacija metodologije profiliranja heroina, kokaina in substanc amfetaminskega tipa v NFL (prenos znanj na osnovi mentorstva in izmenjave ekspertov)
 • razvoj in splošni dvig kompetenc na področju profiliranja drog in izboljšanje razumevanja konceptov profiliranja v evropskih forenzičnih laboratorijih s pomočjo interaktivnega učenja v okviru manjših delovnih skupin (delavnice)
 • organizacija treh nacionalnih delavnic - usposabljanj za kriminaliste, tožilce in sodno vejo ter slovenski sistem zgodnjega obveščanja o pojavu novih psihoaktivnih substanc (SI-EWS) in druge povezane aktivnosti (gradiva za delavnice, publikacije, ipd.).

Skupna vrednost projekta: 772.264,94 evrov

Višina upravičenih stroškov: 748.212,91 evrov

Odobrena stopnja sofinanciranja: 90 % (= 673.391,62 evrov)

Prijavitelj projekta: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija - Nacionalni forenzični laboratorij

Partnerji v projektu:

 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Nacionalni institut za policijske znanosti, Francija
 • Madžarski institut za forenzične znanosti, Madžarska
 • Center za forenzične znanosti Ivan Vučetić, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške
 • Nacionalni institut za kriminalistiko in kriminologijo, Belgija
 • Oddelek za forenzično medicino, Univerza Aarhus, Danska
 • Univerza Kopenhagen, Danska

Pridruženi partnerji projekta:

 • Evropski center za spremljanje drog in zasvojenost z drogami, EMCDDA, Portugalska
 • Laboratorij za forenzične znanosti, Irska
 • Laboratorij za forenzične znanosti in toksikologijo, Ministrstvo za zdravje, Ciper
 • Nacionalni urad za kriminalistične preiskave, Norveška
 • Policijski znanstveni laboratorij, Pravosodna policija, Portugalska
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje, Slovenija
 • Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Združenje DrogArt, Slovenija

Trajanje projekta: od 5. januarja 2015 do 4. januarja 2017