Izbirni postopek in pogoji za zaposlitev kandidatov za policiste PDF Print E-mail
Zaposlitve

 

Se želite zaposliti v policiji? Postati policist/policistka?

 

Policijsko delo je zahtevno in odgovorno, a tudi lepo in pomembno. Je poslanstvo s plemenitim ciljem.

 

Pomagati ljudem v nesreči ter skrbeti za spoštovanje zakonov in zagotavljanje varnosti v družbi zahteva odprtega, komunikativnega in odločnega človeka z občutkom za pravičnost.

 

Če se čutite sposobne, redno spremljajte objave na spletni strani www.mju.gov.si in v naši spletni rubriki Zaposlitve.

policijsko delo je odgovorno

 

V Policiji predvidoma enkrat letno objavimo razpis, s katerim k sodelovanju vabimo večje število kandidatov za policiste, ki se bodo izobraževali po višješolskem študijskem programu Policist - za delo na policijskih postajah.

 

Občasno, glede na izkazane potrebe, pa z javno objavo iščemo večje število kandidatov za policiste, ki se bodo usposabljali za varovanje schengenske meje in varovanje objektov.

 

Po potrebi v rubriki Zaposlitve objavljamo natečaje tudi za druga, bolj specializirana delovna mesta (npr. na področju informatike, gospodarske kriminalitete, forenzičnih preiskav ...).

 

Šele po objavi lahko zainteresirani pošljete prijavo, ki naj vsebuje vse (v konkretni objavi) zahtevane informacije in priloge.

Iz objavljenega razpisa so vsakič razvidni zahtevani pogoji, ki jih je treba izpolnjevati, kakor tudi naslov, kam, kako in v kakšnem roku je treba poslati prijavo.

 

 • Javna objava za kandidate za policiste, ki se bodo vpisali na izobraževanje v višješolski študijski program Policist
  • Z izbranimi kandidati za policiste sta najprej predvideni sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas ter sklenitev pogodbe o izobraževanju, in sicer za obdobje enega leta (za čas opravljanja študijskih obveznosti prvega letnika). Pogoj za podaljšanje pogodbe je izpolnitev pogojev za redni vpis v 2. letnik.
  • Študij poteka v Višji policijski šoli na Policijski akademiji, Rocenska cesta 56, Ljubljana Šmartno, ter na območju in v prostorih policijskih enot, kjer bodo študenti opravljali praktično izobraževanje. Več: Študijski program Policist pdf
  • Šele po uspešno zaključenem izobraževanju se s kandidati za policiste predvidoma sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, in sicer za opravljanje nalog praviloma na policijskih postajah policijskih uprav.

 

 • Javna objava za kandidate za policiste, ki se bodo usposabljali po programu delavcev Policije za varovanje schengenske meje
  • Z izbranimi kandidati za policiste je najprej predvidena sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, in sicer za obdobje 6 mesecev (za čas usposabljanja po Programu usposabljanja delavcev Policije za varovanje schengenske meje in za čas priprav na izpit za izvajanje policijskih pooblastil).
  • Usposabljanje se izvaja v prostorih Policijske akademije in na območju predvidenih policijskih uprav. Več o programu usposabljanja: Policijska akademija
  • Šele po uspešno zaključenem usposabljanju se z izbranimi kandidati za policiste skladno z veljavnim ZODPol predvidoma sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, in sicer za opravljanje nalog varovanja schengenske meje in varovanja objektov, ki jih v skladu s predpisi varuje policija. Delo se opravlja na območju predvidenih policijskih uprav.

 

Kandidati za policiste imajo v času izobraževanja oziroma usposabljanja (torej v času sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas) zagotovljeno brezplačno prehrano in bivanje ter prejemajo pripravniško plačo.

 

 

Zaposlovanje in solanje v policiji naslovnica

Zgibanka pdf

Formalni pogoji za kandidate za policiste

 

Kandidati za policiste morajo za sklenitev delovnega razmerja poleg pogojev, določenih v zakonu, ki ureja sistem javnih uslužbencev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba ali srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba (V. stopnja),
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali da ni bil pravnomočno obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece,
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti,
 • da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Evropski uniji,
 • da je bil varnostno preverjen v obsegu in na način, kot je določen v ZODPol, in da zanj ne obstaja varnostni zadržek (na podlagi 4. odstavka 51. člena Zakonom o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) se varnostno preverjanje izvaja s pisno privolitvijo kandidata; za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev delovnega razmerja za opravljanje nalog v policiji ali izobraževanje oziroma usposabljanje po programih policije),
 • da nima dvojnega državljanstva,
 • da ni član politične stranke in da o tem poda pisno izjavo,
 • veljavno vozniško dovoljenje B–kategorije,
 • da ima ustrezne psihofizične sposobnosti (te ugotavljamo v okviru nadaljnega izbirnega postopka).

 

Kandidati za policiste, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje, bodo v okviru izbirnega postopka opravljali preizkus telesnih zmogljivosti, psihološki pregled, zdravniški pregled in razgovor z izbirno komisijo.

 

 

Izbirni postopek

 

I. Preizkus telesnih zmogljivosti

Preizkus obsega: skok v daljino z mesta, Cooperjev test (2400 m), tek na 60 m, premagovanje ovir nazaj, zgibe.

Kriteriji za uspešno opravljen preizkus telesnih zmogljivosti so objavljeni na spletni strani Policije, v rubriki Preizkus telesnih zmogljivosti in kriteriji.

 

 

II. Psihološki pregled

Na podlagi rezultatov opravljenih testov v okviru psihološkega pregleda se preverja:

  • ali ima kandidat za policista ustrezne duševne lastnosti (primerne intelektualne sposobnosti, emocionalno stabilnost, ustrezno motivacijo, primerne verbalne sposobnosti, ustrezne osebnostne lastnosti),
  • ali ima kandidat za policista dobre psihomotorne sposobnosti,
  • odsotnost psihopatološke simptomatike.

Po zaključku testiranj psiholog rezultate ustrezno ovrednoti in poda oceno o primernosti kandidata za policista. Kandidate za policiste, ki so uspešno opravili tako preizkus telesnih zmogljivosti kot tudi pisni del psihološkega pregleda, povabimo na selekcijski intervju.

 

 

III. Selekcijski intervju

V okviru razgovora izbirna komisija ugotavlja kandidatovo:

  • motivacijo,
  • ambicije in interese,
  • njegova znanja, sposobnosti in veščine ter
  • njegove osebnostne lastnosti.

Na podlagi razgovora izbirna komisija poda oceno o primernosti kandidata za policista za zaposlitev v Policiji.

 

 

IV. Zdravstveni pregled

Z zdravstvenim pregledom ugotavljamo, če kandidat za policista izpolnjuje zdravstvene zahteve za zasedbo delovnega mesta. V okviru zdravstvenega pregleda opravijo kandidati za policiste še psihološki intervju, na podlagi katerega psiholog poda dokončno oceno o primernosti kandidata.

 

 

V. Varnostno preverjanje

V okviru izbirnega postopka v skladu z ZODPol ugotavljamo tudi morebitne varnostne zadržke za zaposlitev v Policiji. Varnostno preverjanje se izvaja s pisno privolitvijo kandidata. Za kandidata za policista, ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje pogojev za sklenitev delovnega razmerja za opravljanje nalog v Policiji.

 

 

Objave za zasedbo zgoraj navedenih in ostalih delovnih mest v Policiji lahko spremljate na spletni strani Ministrstva za javno upravo, v rubriki Objave prostih delovnih mest, in na spletni strani Policije, v rubriki Zaposlitve. 

 

 
Pogosta vprašanja o zaposlovanju in šolanju v policiji

 

* Izrazi, ki so v zgornjem besedilu zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Želim izvedeti več.