Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo 181 kosov rabljenih prevoznih sredstev ter 75 kosov avto in moto plaščev.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja javno zbiranje ponudb.


1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.


2. Opis predmeta prodaje:

Premičnine, in sicer 181 kosov rabljenih prevoznih sredstev ter 75 kosov avto in moto plaščev lastnika. Seznam premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije javne ponudbe.

Lastnik premičnin je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

Ponudnik mora ponuditi odkup vseh enot, ki so predmet prodaje, v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave.


3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.


4. Način in rok plačila kupnine:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa naročnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.


5. Izhodiščna cena in varščina:

Izhodiščna cena za premičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša skupaj 94.330,50 evra.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % izhodiščne cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic št. 28 17116-2990008-39904915.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.


6. Dokumentacija:

Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji prodaje 181 kosov rabljenih prevoznih sredstev ter 75 kosov avto in moto plaščev seznanjeni iz dokumentacije predmetnega javnega zbiranja ponudb, ki bo objavljena na spletni strani naročnika od dneva objave javnega zbiranja ponudb na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve in Policije.

Kontaktni osebi sta:

 • Saša Rajkovič (telefonska številka (01) 428 44 92 in
 • Franci Kramaršič (telefonska številk (01) 428 56 63).  


7. Ogled premičnin:

Ogled premičnin je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb, do roka za oddajo ponudb, in sicer po predhodnem dogovoru s kontaktnima osebama iz predhodne točke te objave.


8. Oblika ponudbe:

Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo, ter elementi, ki naj jih ponudba vsebuje, so razvidni iz dokumentacije javnega zbiranja ponudb. {fa-file-pdf-o

Ponudbe bodo veljavne le, če bodo predložene v pisni obliki na obrazcih iz dokumentacije.


9. Rok za oddajo ponudbe:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah in na predpisanih obrazcih najkasneje do 9. 6. 2015 do 12. ure na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve

Štefanova ulica 2

1501 Ljubljana


10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:

Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 10. 8. 2015.


11. Drugi pogoji:

 • premičnine so naprodaj po načelu "videno-kupljeno";
 • možen je samo odkup vseh enot skupaj;
 • upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
 • ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od javnega odpiranja ponudb;
 • uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
 • če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe (odkloni sklenitev kupoprodajne pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino
 • če uspeli ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana;
 • kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča naročnika v roku 14 dni od plačila celotne kupnine;
 • stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve plača kupec;
 • naročnik v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV;
 • merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
 • če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.


12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 10. 6. 2015 ob 9. uri, na naslovu:*  Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Ponudniki - fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

* Rok po 36. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.


13. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščina brez obresti.


14. Kontaktni osebi za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: