Sorodne objave

 

Obveščamo o javnem zbiranju ponudb za prodajo 80 rabljenih prevoznih sredstev MNZ. Javno odpiranje ponudb bo 20. julija 2016 ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja javno zbiranje ponudb.


1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

Premičnine, in sicer 80 rabljenih prevoznih sredstev (v nadaljevanju: premičnin). Seznam premičnin je razviden iz dokumentacije javne ponudbe.

Lastnik premičnin je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

Ponudnik mora ponuditi odkup vseh premičnin v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh premičnin, bo izločena iz nadaljnje obravnave.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.

4. Način in rok plačila kupnine:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

5. Izhodiščna cena in varščina:

Izhodiščna cena za premičnine znaša skupaj 59.323,00 evra.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 10 % od izhodiščne cene. Varščino plačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic št. 28 17116-2990008-39907716.

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

6. Dokumentacija:

Ponudniki se lahko s podrobnejšimi pogoji prodaje premičnin seznanijo iz dokumentacije predmetnega javnega zbiranja ponudb pdf, ki je objavljena na spletni strani prodajalca od dneva objave javnega zbiranja ponudb, tj. na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve in Policije. Kontaktni osebi:

 • Franci Kramaršič, tel. št. (01) 428 56 63, in
 • Saša Rajkovič, tel. št. (01) 428 44 92.   

7. Ogled premičnin:

Ogled premičnin je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s kontaktnima osebama iz predhodne točke te objave.

8. Oblika ponudbe:

Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo ter dokumenti, ki naj jih ponudba vsebuje, so razvidni iz dokumentacije javnega zbiranja ponudb. Ponudbe bodo veljavne le, če bodo predložene v pisni obliki na obrazcih iz dokumentacije.

9. Rok za oddajo ponudbe:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah in na predpisanih obrazcih najkasneje do 19. 7. 2016 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:

Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 20. 9. 2016.

11. Drugi pogoji:

 • premičnine so naprodaj po načelu "videno-kupljeno";
 • možen je samo odkup vseh premičnin skupaj;
 • upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
 • ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od javnega odpiranja ponudb;
 • uspeli ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo;
 • če uspeli ponudnik ne sklene prodajne pogodbe (odkloni sklenitev prodajne pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino;
 • če uspeli ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, plačana varščina bo zadržana;
 • kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča naročnika v roku 20 dni od plačila celotne kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški hranjenja za vsako posamezno prevozno sredstvo v višini 2 evrov na dan;
 • stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve plača kupec;
 • naročnik v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV;
 • merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
 • če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka naknadno opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 20. 7. 2016 ob 9. uri na naslovu: *

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

* Rok po 36. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

13. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščina brez obresti.

14. Kontaktni osebi za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb:

 • Mojca Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, faks št. (01) 428 59 03, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali
 • Jasmina Strgaršek, tel. št. (01) 428 44 52, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..