Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve prodaja rabljena prevozna sredstva, avtomaterial ter avto in moto plašče. Javno odpiranje ponudb bo 19. aprila 2018, ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ZSPDSLS-1 (Ur. l. RS št. 11/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 - ZSPDSLS-1) objavlja javno zbiranje ponudb.


1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

Sklop 1: lokacija Ljubljana:

 • 165 kosov rabljenih prevoznih sredstev, 513 kosov novega (nerabljenega) avtomateriala in 111 kosov novih (nerabljenih) avto in moto plaščev MNZ

Sklop 2: lokacija Celje:

 • 115 kosov rabljenih prevoznih sredstev MNZ

(v nadaljevanju: premičnine). Seznam premičnin je razviden iz dokumentacije javne ponudbe.

Lastnik premičnin je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

Ponudnik mora ponuditi odkup vseh premičnin po posameznem sklopu v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh premičnin po posameznem sklopu, bo izločena iz nadaljnje obravnave.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.

Prodajo bo izvedla Komisija za izvedbo postopkov prodaje in oddaje stvarnega premoženja Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: komisija).

4. Način in rok plačila kupnine:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenih računov prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računov. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

5. Izhodiščna cena in varščina:

Izhodiščni ceni za premičnine znašata:

Sklop 1: skupaj: 95.978,00 evrov

Sklop 2: skupaj: 63.264,00 evrov

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 10 % od izhodiščne cene za posamezni sklop. Varščino plačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklica:

Sklop 1: št. 28 17140-2990008-39903018

Sklop 2: št. 28 17140-2990008-39903118

Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.

6. Dokumentacija:

Ponudniki se s podrobnejšimi pogoji prodaje premičnin lahko seznanijo iz priložene dokumentacije. Kontaktni osebi:

 • g. Franci Kramaršič, telefonska številka (01) 428 56 63 in
 • g. Rajkovič, telefonska številka (01) 428 44 92.    

7. Ogled premičnin:

Ogled premičnin za sklop 1 (lokacija Ljubljana) in za sklop 2 (lokacija Celje) je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s kontaktnima osebama iz predhodne točke te objave.

8. Oblika ponudbe:

Oblika in pogoji, pod katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo ter dokumenti, ki naj jih ponudba vsebuje, so razvidni iz dokumentacije javnega zbiranja ponudb. Ponudbe bodo veljavne le, če bodo predložene v pisni obliki na obrazcih iz dokumentacije.

10. Rok za oddajo ponudbe:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah in na predpisanih obrazcih najkasneje do 18. aprila 2018 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

11. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:

Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 19. junija  2018.

12. Drugi pogoji:

 • Premičnine so naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
 • Možen je samo odkup vseh premičnin skupaj po posameznem sklopu.
 • Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene za posamezni sklop.
 • Prodajalec lahko po prejemu ponudb opravi dodatna pogajanja.
 • Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb in sprejemu ponudbe pisno obveščeni v 8 dneh od javnega odpiranja ponudb.
 • Najugodnejši ponudnik je dolžan v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
 • Če najugodnejši ponudnik po plačilu varščine odstopi od ponudbe, izgubi varščino.
 • Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilca in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Cenilca premičnin sta navedena v dokumentaciji predmetnega javnega zbiranja ponudb (priloga št. 2 v vzorcih pogodb). Za povezano osebo se štejejo:
  • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
  • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
  • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
  • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.
 • Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ZSPDSLS-1 (Ur. l. RS št. 11/18).
 • Najugodnejši ponudnik (kupec) mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča naročnika v roku 20 dni od plačila celotne kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in se mu zaračunajo stroški hranjenja za vsako posamezno prevozno sredstvo v višini 2 evra na dan ter za ves avtomaterial, avto in moto plašče 10 evrov na dan.
 • Stroške v zvezi s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve plača najugodnejši ponudnik (kupec).
 • Prodajalec v skladu s petim odstavkom 5. člena Zakona o davku na dodano vrednost ni zavezanec za plačilo DDV.
 • Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena po posameznem sklopu. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno za posamezni sklop.

12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 19. aprila 2018 ob 9. uri, na naslovu:*

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po tretjem odstavku 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ZSPDSLS-1 (Ur. l. RS št. 11/18) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Predstavniki ponudnikov - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Ponudniki - fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

13. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne varščina brez obresti.

14. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: