Sorodne objave

 

Objavljamo javno dražbo za prodajo treh nepremičnin v Limbušu in Podljubelju. Javna dražba bo 24. novembra 2015, ob 9. uri na sedežu Ministrstva za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja javno dražbo.
 
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

SKLOP 1:

Nepremičnina z ID znakom 2141-202/14-0 (parc. št. 202/14, k.o. 2141 Podljubelj) – pozidano zemljišče v izmeri 568 m2.

SKLOP 2:

Nepremičnin z ID znakom 2141-202/28-0 (parc. št. 202/28, k.o. 2141 Podljubelj) – pozidano zemljišče v izmeri 472 m2.

SKLOP 3:

Nepremičnina z ID znakom 662-37/8-0 (parc. št. 37/8, k.o. 662 Laznica) – gozdno zemljišče v izmeri 2.463 m2 in pozidano zemljišče v izmeri 2.595 m2, na kateri stojita stavbi ID znak 662-1 in ID znak 662-3 na naslovu Cesta k Dravi 30, Limbuš. Za stavbo ID znak 662-3 je izdelana energetska izkaznica: stavba je nevzdrževana, zapuščena, dotrajana, brez ogrevalnega sistema, izračun energetskih kazalnikov ni mogoč (6. točka 8. člena Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, Ur. l. RS, št. 92/14).

Za stavbo ID znak 662-1 skladno s četrto alinejo šestega odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14) energetska izkaznica ni potrebna.

Lastnik nepremičnin je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. Draži se vsaka nepremičnina posebej.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

SKLOP 1:

Nepremičnina z ID znakom 2141-202/14-0 (parc. št. 202/14, k.o. 2141 Podljubelj) – 33.000 evrov.

SKLOP 2:

Nepremičnina z ID znakom 2141-202/28-0 (parc. št. 202/28, k.o. 2141 Podljubelj) – 28.000 evrov.

SKLOP 3:

Nepremičnina z ID znakom 662-37/8-0 (parc. št. 37/8, k.o. 662 Laznica) – 149.000,00 evrov.

V te zneske ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200,00 evrov.

5. Način in rok plačila:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo 24. 11. 2015 ob 9. uri na naslovu:*

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki dražiteljev - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Dražitelji - fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

7. Višina varščine:

Dražitelji morajo najkasneje do 23. 11. 2015 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za posamezno nepremičnino, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve. 

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. SI56 0110 0637 0171 132 ter sklice, in sicer:

 • za nepremičnino pod zap. št. 1: 28 17116-2990008-39915015
 • za nepremičnino pod zap. št. 2: 28 17116-2990008-39915115
 • za nepremičnino pod zap. št. 3: 28 17116-2990008-39914915

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne dražbe.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe:

Ogled nepremičnin pod SKLOP 1 in SKLOP 2 je mogoč po predhodnem dogovoru s Tatjano Dolar (telefonska številka (01) 233 63 31), pri kateri dobite vse informacije v zvezi z nepremičninama, ki sta predmet prodaje.

Ogled nepremičnine pod SKLOP 3 je mogoč po predhodnem dogovoru z Bojanom Urglom (telefonska številka (02) 222 13 05), pri katerem dobite vse informacije v zvezi z nepremičnino, ki je predmet prodaje.

Podrobnejše informacije v zvezi s statusom posamezne nepremičnine so navedene v Dovoljenju MOP št. 49906-330/2015-6 z dne 5. 5. 2015, ki je priloga te objave.

Informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah (telefonska številka (01) 428 47 23 ali e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali pri Jasmini Strgaršek (telefonska številka (01) 428 44 52).

Energetska izkaznica za stavbo 662-3 na naslovu Cesta k Dravi 30, Limbuš pod SKLOP 3 je na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.

9. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne varščino brez obresti.

10. Drugi pogoji:

 • Nepremičnine so naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
 • Iz potrdila o namenski rabi št. 35000-96/2015/1 (34) z dne 1. 4. 2015 izhaja, da se nepremičnini pod SKLOP 1 in SKLOP 2 nahajata v varovanem območju "naravne vrednote lokalnega pomena, Plaz – balvani z identifikacijsko številko 3015" in da ima Občina Tržič po Odloku o območju predkupne pravice na nepremičninah na območju občine Tržič (Ur. l. RS, št. 37/03 in 34/11) zakonito predkupno pravico.
 • Občina Tržič je izdala potrdilo št. 35000-96/2015-4 (394) z dne 3. 9. 2015, da na nepremičninah pod SKLOP 1 in SKLOP 2 ne uveljavlja predkupne pravice.
 • Uspeli dražitelj za nepremičnini pod SKLOP 1 in SKLOP 2 je dolžan v roku 15 dni po končani javni dražbi skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo.
 • Če uspeli dražitelj za nepremičnini pod SKLOP 1 in SKLOP 2 ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, prodajalec zadrži varščino.
 • Iz potrdila o namenski rabi št. 35010-703/2015-2 z dne 31. 3. 2015 izhaja, da se nepremičnina pod SKLOP 3 nahaja v varovanem območju "Kulturna dediščina-EŠD 6408-Limbuš-Gradišče", v varovanem območju "Naravne vrednote (poligon) - Mariborsko jezero", določeno s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15) in v varovanem območju "Naravne znamenitosti – krajinski park – pomembnejša naravna znamenitost - KP 4 (1518) – Krajinski park Mariborsko Jezero", določeno z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine Maribor (MUV, št. 17/92).
 • Da je Mestna občina Maribor podala izjavo št. 47800-220/2015-2 z dne 2. 9. 2015, da na podlagi 84. člena Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14, v nadaljevanju: Zakon o ohranjanju narave) na nepremičnini pod SKLOP 3 ne uveljavlja predkupne pravice.
 • Na delu nepremičnine z ID znakom 662-37/8-0 (parc. št. 37/8, k.o. 662 Laznica) pod SKLOP 3 obstaja predkupna pravica v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.
 • V skladu z 20. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih bo po opravljeni javni dražbi ponudba za odkup nepremičnine pod SKLOP 3 objavljena 30 dni na oglasni deski Upravne enote Maribor. Najugodnejši dražitelj je po opravljeni javni dražbi v navedenem postopku zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe Republike Slovenije, ki jo pošlje priporočeno s povratnico Republiki Sloveniji, Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana ter Upravni enoti Maribor, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži.
 • Ministrstvo za okolje in prostor je po 3. točki prvega odstavka 85.a člena Zakona o ohranjanju narave izdalo dovoljenje št. 49906-330/2015-6 z dne 5. 5. 2015 za prodajo nepremičnin pod SKLOP 1, SKLOP 2 in SKLOP 3, ki je postalo dokončno in pravnomočno dne 23. 5. 2015.
 • V primeru, da bo na Upravno enoto Maribor pisno izjavo o sprejemu ponudbe vložil kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ima močnejšo predkupno pravico, je Republika Slovenija z njim dolžna skleniti pogodbo. V tem primeru se najugodnejšemu dražitelju po javni dražbi vrne varščina. Z vračilom varščine Republika Slovenija do najugodnejšega  dražitelja  nima nobene obveznosti več iz naslova prodaje nepremičnine.
 • V primeru, da predkupni upravičenec z močnejšo pravico ne uveljavlja predkupne pravice, bo z najugodnejšim dražiteljem, ki bo zadostil pogojem iz prejšnje alineje, v roku 15 dni, ko Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve prejme obvestilo Upravne enote Maribor po 21. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih, sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe se šteje, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa ima pravico zadržati varščino.
 • Po sklenitvi pogodbe bo le-ta predložena v odobritev Upravni enoti Maribor. V primeru, da Upravna enota Maribor pravnega posla ne odobri, se vrne varščina. Z vračilom varščine Republika Slovenija do najugodnejšega dražitelja nima nobene obveznosti več iz naslova prodaje nepremičnine.
 • Če kupec ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
 • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina vrne.
 • Kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
 • Vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.