Sorodne objave

 

Objavljamo ponovno javno dražbo dveh nepremičnin v Pincah. Ponovna javna dražba bo 2. marca 2016 ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulica 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja ponovno javno dražbo.

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

1. Nepremičnina z ID znakom 170-1180/2-0 (parc. št. 1180/2, k.o. 170 Pince) – zemljišče v izmeri 1754 m2.

2. Nepremičnina z ID znakom 170-1183/0-0 (parc. št. 1183, k.o. 170 Pince) – kmetijsko zemljišče v izmeri 193 m2 in pozidano zemljišče v izmeri 1415 m2, na kateri stojijo stavbe ID znak 170-700, ID znak 170-701 in ID znak 170-702. Nepremičnina v naravi predstavlja bivši Mednarodni mejni prehod Pince na naslovu Lendavska cesta 97 in 99, Lendava.

Za stavbi ID znak 170-701 in ID znak 170-702 je izdelana energetska izkaznica, energetski razred E.

Za stavbo ID znak 170-700 skladno s peto alinejo šestega odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14) energetska izkaznica ni potrebna.

Lastnik nepremičnin je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

Nepremičnini se prodajata kot celota.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin po metodi ponovne javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

Izklicna cena znaša 108.800,00 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200,00 evrov.

5. Način in rok plačila:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas ponovne javne dražbe:

Ponovna javna dražba bo 2. marca 2016 ob 9. uri na naslovu:*
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Predstavniki dražiteljev - pravnih oseb, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na ponovni javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.

Dražitelji - fizične osebe, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.  

7. Višina varščine:

Dražitelji morajo najkasneje do 1. marca 2016 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene nepremičnin, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic 28 17116-2990008-39901216.

Varščina bo uspešnemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku ponovne javne dražbe.

8. Podrobnejši pogoji ponovne javne dražbe in ogled predmeta ponovne javne dražbe:

Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru z Borisom Kerčmarjem, telefonska številka (02) 522 43 17 ali mobitel številka 041 331 047.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo ponovne javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, telefonska številka (01) 428 47 23, elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  ali pri Jasmini Strgaršek, telefonska številka (01) 428 44 52.

Energetska izkaznica za stavbi ID znak 170-701 in ID znak 170-702 na naslovu Lendavska cesta 97 in 99, Lendava, je na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.

9. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ponovne javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne varščina brez obresti.

10. Drugi pogoji:

 • Nepremičnine so naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
 • Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-0020/2016-RR s 15. januarjem 2016 je razvidno, da na nepremičnini pod zap. št. 2 obstaja skladno z Odlokom o predkupni pravici Občine Lendava na nepremičninah (Ur. l. RS, št. 65/03) predkupna pravica Občine Lendava.
 • Občina Lendava je izdala Potrdilo št. 3502-0007/2016-RR s 15. januarjem 2016, da ne uveljavlja predkupne pravice na nepremičnini pod zap. št. 2.
 • Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-0019/2016-RR s 15. januarjem 2016  je  razvidno, da se nepremičnina pod zap. št. 1 skladno z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava (Ur. l. RS, št. 45/01, 66/02, 54/04) nahaja v območju kmetijskih zemljišč.
 • Na nepremičnini pod zap. št. 1 obstaja predkupna pravica posameznih upravičencev v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, v nadaljevanju: Zakon o kmetijskih zemljiščih).
 • V skladu z 20. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih bo po opravljeni ponovni javni dražbi ponudba za odkup nepremičnine pod zap. št. 1 objavljena 30 dni na oglasni deski Upravne enote Lendava. Najugodnejši dražitelj je po opravljeni ponovni javni dražbi v navedenem postopku zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe Republike Slovenije, ki jo pošlje priporočeno s povratnico Republiki Sloveniji, Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana ter Upravni enoti Lendava, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži.
 • V primeru, da bo na Upravno enoto Lendava pisno izjavo o sprejemu ponudbe vložil kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ima močnejšo predkupno pravico, je Republika Slovenija z njim dolžna skleniti pogodbo. V tem primeru se najugodnejšemu dražitelju po ponovni javni dražbi vrne varščina. Z vračilom varščine Republika Slovenija do najugodnejšega  dražitelja  nima nobene obveznosti več iz naslova prodaje nepremičnine.
 • V primeru, da predkupni upravičenec z močnejšo pravico ne uveljavlja predkupne pravice, bo z najugodnejšim dražiteljem, ki bo zadostil pogojem iz prejšnje alineje, v roku 15 dni, ko Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve prejme obvestilo Upravne enote Lendava po 21. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih, sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa ima pravico zadržati varščino.
 • Po sklenitvi pogodbe bo le-ta predložena v odobritev Upravni enoti Lendava. V primeru, da Upravna enota Lendava pravnega posla ne odobri, se vrne varščina. Z vračilom varščine Republika Slovenija do najugodnejšega dražitelja nima nobene obveznosti več iz naslova prodaje nepremičnine.
 • Če kupec ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
 • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k ponovni javni dražbi, se varščina vrne.
 • Kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
 • Vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.