Sorodne objave

 

Obveščamo o javni dražbi nepremičnine v Gornji Radgoni, ki bo 22. marca 2016 ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 in Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona (v nadaljevanju: prodajalca) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I in 14/15 - ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavljata javno dražbo.

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

  • Nepremičnina z ID znakom 184-346/0-0 (parc. št. 346, k.o. 184 Gornja Radgona) - pozidano zemljišče v izmeri 1.612 m2, na kateri stojita stavba z ID znakom 184-493, v naravi garaža, in stavba z ID znakom 184-494, v naravi poslovna stavba, na naslovu Maistrov trg 5, Gornja Radgona.

Za stavbo ID znak 184-494 je izdelana energetska izkaznica, energetski razred G.

Za stavbo ID znak 184-493 skladno s peto alinejo šestega odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) energetska izkaznica ni potrebna.

Lastnika nepremičnine: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve v deležu do ¾, in Občina Gornja Radgona v deležu do ¼.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnine po metodi javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

Izklicna cena nepremičnine znaša 203.000,00 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200,00 evrov.

5. Način in rok plačila:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenih računov prodajalcev, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računov. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo 22. 3. 2016 ob 9. uri na naslovu:*

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Predstavniki dražiteljev - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Dražitelji - fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

7. Višina varščine:

Dražitelji morajo najkasneje do 21. 3. 2016 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. SI56 0110 0637 0171 132 ter sklic 28 17116-2990008-39901716.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne dražbe.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe:

Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru z Aleksandrom Kreslinom (gsm 031 323 066).

Informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, na telefonski številki (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali pri Jasmini Strgaršek, na telefonski številki (01) 428 44 52.

Energetska izkaznica za stavbo ID znak 184-494 na naslovu Maistrov trg 5, Gornja Radgona, je na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.

9. Ustavitev postopka:

Prodajalca lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavita, pri čemer se dražiteljem vrne varščino brez obresti.

10. Drugi pogoji:

  • Nepremičnina je naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
  • Iz potrdila o namenski rabi št. 35015-1/2015-U107-94 z dne 17. 11. 2015 izhaja, da je nepremičnina kulturna dediščina in je na območju občine zavarovana z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, Lokalni časopis Prepih št. 90/2015) – stavbe, ime enote Gornja Radgona - Vila Breznik, EŠD: 27534, Maistrov trg 5, lokacija: zahodni del parc. št. 364, k.o. Gornja Radgona.
  • Iz potrdila o namenski rabi št. 35015-1/2015-U107-94 z dne 17. 11. 2015 tudi izhaja, da na območju nepremičnine iz prve alineje tega člena veljajo določila Odloka o območju predkupne pravice Občine Gornja Radgona (Ur. l. RS, št. 39/03).
  • Na podlagi Pogodbe o služnostni pravici št. 1714-05-630034 z dne 28. 11. 2005 je na nepremičnini z ID znakom 184-345/0-0 (parc. št. 345, k.o. 184 Gornja Radgona), ki je v lasti Draga in Irene Sovec, odplačno ustanovljena trajna služnost poti, ki obsega neomejen dostop in dovoz do nepremičnine z ID znakom 184-346/0-0 (parc. št. 346, k.o. 184 Gornja Radgona) v korist vsakokratnega lastnika te nepremičnine.
  • Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani javni dražbi skleniti s prodajalcema prodajno pogodbo.
  • Če uspeli dražitelj ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalca zadržita varščino.
  • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina vrne.
  • Kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
  • Vse stroške v zvezi s pogodbo (davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.