Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve prodaja poslovni prostor na Zgornjem Jezerskem. Javna dražba bo 9. maja 2016 ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja javno dražbo.


1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

Poslovni prostor z ID znakom 2076-266-1 v skupni izmeri 32,40 m2 v 2. etaži stavbe na naslovu Zgornje Jezersko 66, Zgornje Jezersko, ki stoji na zemljišču parc. št. 367/143, k.o. 2076 Zgornje Jezersko. Za poslovni prostor je izdelana energetska izkaznica, energetski razred G.

Lastnik poslovnega prostora je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

Pripadajoče zemljišče k stavbi ID znak 2076-266 na naslovu Zgornje Jezersko 66, Zgornje Jezersko ni določeno, dostop do stavbe poteka po nepremičnini parc. št. 367/2, k.o. 2076 Zgornje Jezersko, ki je v lasti Občine Jezersko.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja poslovnega prostora po metodi javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

Izklicna cena znaša 13.900 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200 evrov.

5. Način in rok plačila:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo 9. maja 2016 ob 9. uri na naslovu:*

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Predstavniki dražiteljev - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Dražitelji - fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

7. Posebni pogoji:

Na podlagi Odloka o predkupni pravici Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 12/2015) ima Občina Jezersko predkupno pravico na zemljišču parc. št. 367/143, k.o. 2076 Zgornje Jezersko. Občina Jezersko je izdala potrdilo št. 350-1/2016-2 z dne 22. 3. 2016, da uveljavlja predkupno pravico na zemljišču.

Občina Jezersko predkupno pravico uveljavlja na javni dražbi z izenačevanjem ponudb.

8. Višina varščine:

Dražitelji morajo najkasneje do 6. maja 2016 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene poslovnega prostora, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. SI56 0110 0637 0171 132 ter sklic 28 17116-2990008-39904516.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa   brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne dražbe.

9. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe:

Ogled poslovnega prostora se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Renato Muschet iz Policijske uprave Kranj, telefonska številka (04) 23 36 330.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, telefonska številka (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  ali pri Jasmini Strgaršek, telefonska številka (01) 428 44 52, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Energetska izkaznica za poslovni prostor je na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.

10. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne varščino brez obresti.

11. Drugi pogoji:

  • Poslovni prostor je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.
  • Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani javni dražbi skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
  • Če uspeli dražitelj ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
  • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina vrne.
  • Kupec mora poslovni prostor prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
  • Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.