Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve prodaja tri nepremičnine v Limbušu in Podljubelju po metodi neposredne pogodbe. Prodaja nepremičnin bo potekala 12. maja 2016, ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Obveščamo vas, da bomo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) izvedli prodajo treh nepremičnin po metodi neposredne pogodbe, in sicer:

 1. Nepremičnina z ID znakom 2141-202/14-0 (parc. št. 202/14, k.o. 2141 Podljubelj) - pozidano zemljišče v izmeri 568 m2.
 2. Nepremičnina z ID znakom 2141-202/28-0 (parc. št. 202/28, k.o. 2141 Podljubelj) - pozidano zemljišče v izmeri 472 m2.
 3. Nepremičnina z ID znakom 662-37/8-0 (parc. št. 37/8, k.o. 662 Laznica) - gozdno zemljišče v izmeri 2.463 m2 in pozidano zemljišče v izmeri 2.595 m2, na kateri stojita stavbi ID znak 662-1 in ID znak 662-3 na naslovu Cesta k Dravi 30, Limbuš.

Za stavbo ID znak 662-3 je izdelana energetska izkaznica: stavba je nevzdrževana, zapuščena, dotrajana, brez ogrevalnega sistema, izračun energetskih kazalnikov ni mogoč (6. točka 8. člena Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, Ur. l. RS, št. 92/14).

Za stavbo ID znak 662-1 skladno s četrto alinejo šestega odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14) energetska izkaznica ni potrebna.

Podrobnejše informacije v zvezi s statusom posamezne nepremičnine so navedene v Dovoljenju MOP št. 49906-330/2015-6 z dne 5. 5. 2015, ki je priloga te objave.

Prodajo bo izvedla Komisija za izvedbo javnih dražb in javnih odpiranj ponudb za prodajo stvarnega premoženja MNZ (v nadaljevanju: komisija) v četrtek, 12. maja 2016* ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Prodajne cene za nepremičnine znašajo:

 1.  Nepremičnina z ID znakom 2141-202/14-0 (parc. št. 202/14, k.o. 2141 Podljubelj) – 23.842,50 evra.
 2.  Nepremičnina z ID znakom 2141-202/28-0 (parc. št. 202/28, k.o. 2141 Podljubelj) – 20.230,00 evrov.
 3.  Nepremičnina z ID znakom 662-37/8-0 (parc. št. 37/8, k.o. 662 Laznica) – 107.653,00 evrov.

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Če bo za nepremičnine zainteresiranih več kupcev, bo komisija izvedla pogajanja o ceni.

Zainteresirani kupci morajo za sodelovanje pri prodaji najkasneje do 11. maja 2016 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od prodajne cene za posamezno nepremičnino, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklice:

 1. za nepremičnino pod zap. št. 1:  28 17116-2990008-39901516
 2. za nepremičnino pod zap. št. 2:  28 17116-2990008-39901616
 3. za nepremičnino pod zap. št. 3:  28 17116-2990008-39901416

Varščina bo uspelemu kupcu vračunana v kupnino, kupcem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku prodaje.

Kupci - fizične osebe, ki se bodo udeležili prodaje, morajo pred pričetkom prodaje komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ, predstavniki pravnih oseb pa tudi pisna pooblastila za udeležbo pri prodaji. V kolikor se zainteresirani kupec - fizična oseba udeleži prodaje v imenu druge osebe in za njegov račun, mora predložiti pisno pooblastilo te osebe.

Vsi kupci morajo pred pričetkom prodaje komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

Nepremičnine si lahko ogledate po predhodnem dogovoru:

 • nepremičnini pod zap. št. 1 in 2: kontaktna oseba je Tatjana Dolar, telefonska številka (01) 233 63 31, pri kateri dobite vse informacije v zvezi z nepremičninama, ki sta predmet prodaje.
 • nepremičnina pod zap. št. 3: kontaktna oseba je Bojan Urgl, telefonska številka (02) 222 13 05, pri katerem dobite vse informacije v zvezi z nepremičnino, ki je predmet prodaje.

Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo dobite pri Mojci Pleško Grah, telefonska številka (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Energetska izkaznica za stavbo 662-3 na naslovu Cesta k Dravi 30, Limbuš pod zap. št. 3 je na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek prodaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se zainteresiranim kupcem povrne varščino brez obresti.


Drugi pogoji:

 • Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po končani prodaji ne bodo upoštevane.
 • Iz potrdil o namenski rabi št. 35000-0014/2016-2 (203) z dne 19. 1. 2016 izhaja, da se nepremičnini pod zap. št. 1 in zap. št. 2 nahajata v varovanem območju »naravne vrednote lokalnega pomena, Plaz – balvani z identifikacijsko številko 3015« in da ima Občina Tržič po Odloku o območju predkupne pravice na nepremičninah na območju občine Tržič (Ur. l. RS, št. 37/03 in 34/11) zakonito predkupno pravico.
 • Občina Tržič je izdala potrdili št. 35000-0014/2016-10 (203) z dne 22. 3. 2016 in št. 35000-0014/2016-11 (203) z dne 22. 3. 2016, da na nepremičninah pod zap. št. 1 in zap. št. 2 ne uveljavlja predkupne pravice.
 • Uspeli kupec za nepremičnini pod zap. št. 1 in zap. št. 2 je dolžan v roku 15 dni po končani prodaji skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
 • Če uspeli kupec za nepremičnini pod zap. št. 1 in zap. št. 2 ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku, prodajalec zadrži varščino.
 • Iz potrdila o namenski rabi št. 35010-71/2016-2 z dne 14. 1. 2016 izhaja, da se nepremičnina pod zap. št. 3 nahaja v varovanem območju »Kulturna dediščina-EŠD 6408-Limbuš-Gradišče«, v varovanem območju »Naravne vrednote (poligon) – Mariborsko jezero«, določeno s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15) in v varovanem območju »Naravne znamenitosti – krajinski park – pomembnejša naravna znamenitost – KP 4 (1518) – Krajinski park Mariborsko jezero«, določeno z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju Občine Maribor (MUV, št. 17/92).
 • Mestna občina Maribor je podala izjavo št. 47800-82/2016-2 140007 z dne 23. 3. 2016, da na podlagi 84. člena Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14, v nadaljevanju: Zakon o ohranjanju narave) na nepremičnini pod zap. št. 3 ne uveljavlja predkupne pravice.
 • Na delu nepremičnine z ID znakom 662-37/8-0 (parc. št. 37/8, k.o. 662 Laznica) pod zap. št. 3 obstaja predkupna pravica posameznih upravičencev v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11-UPB2, 58/12, v nadaljevanju: Zakon o kmetijskih zemljiščih).
 • V skladu z 20. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih bo po opravljeni prodaji ponudba za odkup nepremičnine pod zap. št. 3 objavljena 30 dni na oglasni deski Upravne enote Maribor. Uspeli kupec je po opravljeni prodaji v navedenem postopku zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe Republike Slovenije, ki jo pošlje priporočeno s povratnico Republiki Sloveniji, Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana ter Upravni enoti Maribor, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži.
 • Ministrstvo za okolje in prostor je po 3. točki prvega odstavka 85.a člena Zakona o ohranjanju narave izdalo dovoljenje št. 49906-330/2015-6 z dne 5. 5. 2015 za prodajo nepremičnin pod zap. št. 1, zap. št. 2 in zap. št. 3, ki je postalo dokončno in pravnomočno dne 23. 5.2015.
 • V primeru, da bo na Upravno enoto Maribor pisno izjavo o sprejemu ponudbe vložil kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ima močnejšo predkupno pravico, je Republika Slovenija z njim dolžna skleniti pogodbo. V tem primeru se uspelemu kupcu po končani prodaji vrne varščina. Z vračilom varščine Republika Slovenija do uspelega kupca  nima nobene obveznosti več iz naslova prodaje nepremičnine.
 • V primeru, da predkupni upravičenec z močnejšo pravico ne uveljavlja predkupne pravice, bo z uspelim kupcem, ki bo zadostil pogojem iz prejšnje alineje, v roku 15 dni, ko Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve prejme obvestilo Upravne enote Maribor po 21. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih, sklenjena pogodba. Če uspeli kupec v tem roku ne bo podpisal pogodbe se šteje, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa ima pravico zadržati varščino.
 • Po sklenitvi pogodbe bo le-ta predložena v odobritev Upravni enoti Maribor. V primeru, da Upravna enota Maribor pravnega posla ne odobri, se vrne varščina. Z vračilom varščine Republika Slovenija do uspelega kupca nima nobene obveznosti več iz naslova prodaje nepremičnine.
 • Če kupec ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
 • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k prodaji, se varščina vrne.
 • Kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
 • Vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo, davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.