Sorodne objave

 

Vabljeni na javno dražbo treh stanovanj v Žalcu, Brežicah in na Blokah, ki bo v sredo, 25. maja 2016, ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)

objavlja javno dražbo treh stanovanj.

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

Javna dražba

 1. Zasedeno stanovanje, ID znak 997-1019-14 v Žalcu, Tomšičeva ulica 1a, v skupni izmeri 57,30 m2. Za stanovanjsko stavbo ID znak 997-1019 je izdelana energetska izkaznica, energetski razred D.

Ponovna javna dražba:

 1. Nezasedeno stanovanje, ID znak 1300-558-4 in 1300-558-3 (klet) v Brežicah, Stiplovškova ulica 14, v skupni izmeri 51,00 m2. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica, energetski razred F.
 2. Nezasedeno stanovanje, ID znak 1673-31-3 v Novi vasi, Velike Bloke 3B, v skupni izmeri 86,00 m2. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica, energetski razred G.

Lastnik stanovanj je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. Draži se vsako stanovanje posebej.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja stanovanj po metodi javne dražbe in ponovne javne dražbe.

4. Izklicne cene in najnižji znesek višanja:

Javna dražba

 1. Zasedeno stanovanje, ID znak 997-1019-14 v Žalcu, Tomšičeva ulica 1a: 55.196,00 evra.

Ponovna javna dražba:

 1. Nezasedeno stanovanje, ID znak 1300-558-4 in 1300-558-3 (klet) v Brežicah, Stiplovškova ulica 14: 19.900,00 evra.
 2. Nezasedeno stanovanje, ID znak 1673-31-3 v Novi vasi, Velike Bloke 3B: 23.900,00 evra.

Najnižji znesek višanja za posamezno stanovanje je 200,00 evrov. V te zneske ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 

5. Način in rok plačila:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo 25. maja 2016 ob 9. uri na naslovu:*

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

7. Višina varščine:

Dražitelji morajo najkasneje do 24. maja 2016 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za posamezno stanovanje, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklice, in sicer:

Javna dražba:

 1. za stanovanje pod zap. št. 1: 28 17116-2990008-39906316

Ponovna javna dražba:

 1. za stanovanje pod zap. št. 1: 28 17116-2990008-39900416
 2. za stanovanje pod zap. št. 2: 28 17116-2990008-39900616

Varščina bo uspelim dražiteljem vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne dražbe.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe:

Ogled stanovanj je mogoč po predhodnem dogovoru:

Javna dražba:

 1. za stanovanje pod zap. št. 1: kontaktna oseba je Mira Potecin, Policijska uprava Celje, številka mobilnega telefona 041 534 725

Ponovna javna dražba:

 1. za stanovanje pod zap. št. 1: kontaktna oseba je Lidija Mravljak, Policijska uprava Novo mesto, telefonska številka (07) 332 73 11
 2. za stanovanje pod zap. št. 2: kontaktna oseba je Alenka Slovenec, Policijska uprava Ljubljana, telefonska številka (01) 361 03 36

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, telefonska številka (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pri Jasmini Strgaršek, telefonska številka (01) 428 44 52, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Energetske izkaznice so na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.

9. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne varščino brez obresti.

10. Drugi pogoji:

 • Stanovanja so naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
 • Stanovanje ID znak 997-1019-14 v Žalcu, Tomšičeva ulica 1a, je zasedeno z najemnikom, ki stanovanje uporablja na podlagi sklenjene najemne pogodbe za določen čas, to je za čas zaposlitve najemnika v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji.
 • Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani ponovni javni dražbi skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
 • Če uspeli dražitelj ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
 • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k ponovni javni dražbi, se varščina vrne.
 • Kupec mora stanovanje prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
 • Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.