Sorodne objave

 

Obveščamo o ponovni javni dražbi za prodajo nepremičnine v Kozini (Vadbeni center Beka). Prodaja bo potekala 14. junija 2016 ob 10. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja ponovno javno dražbo.

1. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne dražbe:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

Nepremičnina z ID znakom 2557-5592/0-0 (parc. št. 5592, k.o. 2557 Ocizla) – kmetijsko zemljišče v izmeri 603 m2 in pozidano zemljišče v izmeri 1.476 m2, na kateri stojijo stavbe z ID znaki 2557-119, 2557-151, 2557-152 in 2557-153 na naslovu Beka 9, Kozina.

Za stavbi ID znak 2557-119 in ID znak 2557-151 je izdelana merjena energetska izkaznica št. 2016-12-28-36341 z dne 6. 3. 2016.

Za stavbi ID znak 2557-152 in ID znak 2557-153 (pomožna objekta) skladno s šesto alinejo šestega odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) energetska izkaznica ni potrebna.

Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnine po metodi ponovne javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

Izklicna cena znaša 85.000,00 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 evrov.

5. Način in rok plačila:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas ponovne javne dražbe:

Ponovna javna dražba bo 14. 6. 2016 ob 10. uri na naslovu:*

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki dražiteljev - pravnih oseb, ki bodo prisotni na ponovi javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na ponovni javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Dražitelji - fizične osebe, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

7. Višina varščine:

Dražitelji morajo najkasneje do 13. 6. 2016 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. SI56 0110 0637 0171 132  ter sklic 28 17116-2990008-39905816.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku ponovne javne dražbe.

8. Podrobnejši pogoji ponovne javne dražbe in ogled predmeta ponovne javne dražbe:

Ogled nepremičnine se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Darijom Babičem, tel. št. (05) 613 13 31, mobilna št. 041 472 273, ali Markom Kastelicem, tel. št. (05) 613 13 01

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo ponovne javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  ali pri Jasmini Strgaršek, tel. št. (01) 428 44 52, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Merjena energetska izkaznica za stavbi ID znak 2557-119 in ID znak 2557-151 je na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.

9. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ponovne javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne varščino brez obresti.

10. Drugi pogoji:

  • Nepremičnina je naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
  • Iz potrdila o namenski rabi št. 35011-52/2016-2 z dne 2. 3. 2016 izhaja, da na nepremičnini skladno z Odlokom o predkupni pravici Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 17/2010) obstaja predkupna pravica Občine Hrpelje-Kozina. Občina Hrpelje-Kozina je izdala Potrdilo št. 35011-52/2016-6 z dne 27. 5. 2016, da predkupne pravice na nepremičnini ne uveljavlja.
  • Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani ponovni javni dražbi skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
  • Če uspeli dražitelj ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
  • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k ponovni javni dražbi, se varščina vrne.
  • Kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
  • Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.