Sorodne objave

 

Vabljeni na ponovno javno dražbo poslovne stavbe s pripadajočim garažnim objektom in zemljiščem v Šempetru pri Gorici, ki bo 5. oktobra 2016 ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I in 14/15 - ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja


PONOVNO JAVNO DRAŽBO


1. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne dražbe:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

Poslovna stavba s pripadajočim garažnim objektom in zemljiščem na naslovu V mlinu 2, Šempeter pri Gorici, ki obsega nepremičnini:

  • z ID znakom 2315-2739/0-0 (parc. št. 2739, k.o. 2315 Šempeter) - pozidano zemljišče v izmeri 666 m2, na kateri stoji poslovna stavba ID znak 2315-380 z garažnim objektom-prizidek na naslovu V mlinu 2, Šempeter pri Gorici,
  • z ID znakom 2315-2740/0-0 (parc. št. 2740, k.o. 2315 Šempeter) - pozidano zemljišče v izmeri 679 m2.

Za stavbo ID znak 2315-380 je izdelana energetska izkaznica št. 2015-300-63-26806 z dne 17. 8.  2015, energetski razred E.

Lastnik nepremičnin je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla:
Prodaja nepremičnin po metodi ponovne javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:
Izklicna cena znaša 238.000,00 evra. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200,00 evrov.

5.  Način in rok plačila:
Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas ponovne javne dražbe:
Ponovna javna dražba bo 5. oktobra 2016 ob 9. uri na naslovu:*
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki dražiteljev - pravnih oseb, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na ponovni javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Dražitelji - fizične osebe, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.  

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve

7. Posebni pogoji:
Na podlagi Odloka o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 21/2014) ima Občina Šempeter-Vrtojba predkupno pravico na nepremičninah z ID znakom
2315-2739/0-0 (parc. št. 2739, k.o. 2315 Šempeter) in z ID znakom 2315-2740/0-0 (parc. št. 2740, k.o. 2315 Šempeter). Občina Šempeter-Vrtojba je izdala Potrdilo št. 47807-29/2016-2 z dne 11. 8. 2016, da uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah.

Občina Šempeter-Vrtojba predkupno pravico uveljavlja na javni dražbi z izenačevanjem ponudb.

8. Višina varščine:
Dražitelji morajo najkasneje do 4. oktobra 2016 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.  

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. SI56 0110 0637 0171 132  ter sklic 28 17116-2990008-39906616.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa   brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku ponovne javne dražbe.

9. Podrobnejši pogoji in ogled predmeta ponovne javne dražbe:
Ogled nepremičnin se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Igorjem Cerajem, PU Nova Gorica, telefonska številka  (05) 30 34 301 ali GSM 041 713 752.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo ponovne javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, telefonska številka (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali pri Jasmini Strgaršek, telefonska številka (01) 428 44 52, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Energetska izkaznica za stavbo ID znak 2315-380 je na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.

10. Ustavitev postopka:
Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ponovne javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne varščino brez obresti.

11. Drugi pogoji:

  • Nepremičnini sta naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
  • Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani ponovni javni dražbi skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
  • Če uspeli dražitelj ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
  • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k ponovni javni dražbi, se varščina vrne.
  • Kupec mora nepremičnini prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
  • Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.