Sorodne objave

 

Vabljeni na javno dražbo za prodajo zasedenega stanovanja v Novi Gorici. Javna dražba bo 8. decembra 2016 ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 in Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana, Cigaletova ulica 15 (v nadaljevanju: prodajalca) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavljata javno dražbo.

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

Zasedeno stanovanje ID znak 2304-231-12 v Novi Gorici, Ledine 4 v skupni izmeri 56,30 m2. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica, energetski razred D.

Lastnika stanovanja sta Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve in Telekom Slovenije, d. d., vsak do ½.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja stanovanja po metodi javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

Izklicna cena znaša 70.000,00 evra. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200,00 evra.

5. Način in rok plačila:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenih računov prodajalcev, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računov. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo 8. 12. 2016 ob 9. uri na naslovu:*

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Predstavniki dražiteljev - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Dražitelji - fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

7. Posebni pogoji:

Na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF, v nadaljevanju: SZ-1) imajo najemnik stanovanja, Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica in Stanovanjski sklad Republike Slovenije na stanovanju predkupno pravico (predkupni upravičenci). Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo predkupno pravico z izenačevanjem najboljše ponudbe, pri čemer je uspeli kupec tisti predkupni upravičenec, ki izenači najboljšo ponudbo in ima najmočnejšo pravico.  

8. Višina varščine:

Dražitelji morajo najkasneje do 7. 12. 2016 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene stanovanja, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic 28 17116-2990008-39913116.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne dražbe.

9. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe:

Ogled stanovanja se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Igorjem Cerajem, PU Nova Gorica, telefonska številka (05) 30 34 301 ali gsm številka 041 713 752.

Informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri:

  • Mojci Pleško Grah, telefonska številka (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pri
  • Jasmini Strgaršek, telefonska številka (01) 428 44 52.

Energetska izkaznica za stanovanje je na vpogled pri zgoraj navedenih osebah in na portalu Prostor pri GURS.

10. Ustavitev postopka:

Prodajalca lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavita, pri čemer se dražiteljem vrne varščino brez obresti.

11. Drugi pogoji:

  • Stanovanje je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.
  • Stanovanje je zasedeno z najemnikom, prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice, ki stanovanje uporablja na podlagi sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas.
  • Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani javni dražbi skleniti s prodajalcema prodajno pogodbo.
  • Če uspeli dražitelj ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalca zadržita varščino.
  • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina vrne.
  • Kupec mora stanovanje prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
  • Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.