Sorodne objave

 

Vabimo k sodelovanju na javni dražbi za prodajo Vile Tamara Bled. Javna dražba bo 2. februarja 2017 ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja javno dražbo.


1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

Objekt "Vila Tamara Bled" s pripadajočim zemljiščem na naslovu Savska cesta 2, Bled, ki ga sestavljajo nepremičnine:

 • ID znak 2191-880/1-0 (parc. št. 880/1 – pozidano zemljišče v izmeri 184 m2, k.o. 2191 Želeče), na kateri stoji stavba ID znak 2191-1362 na naslovu Savska cesta 2, Bled,
 • ID znak 2191-881/1-0 (parc. št. 881/1 – pozidano zemljišče v izmeri 379 m2, k.o. 2191 Želeče),
 • ID znak 2191-880/2-0 (parc. št. 880/2 – pozidano zemljišče v izmeri 320 m2, k.o. 2191 Želeče),
 • ID znak 2191-878/1-0 (parc. št. 878/1 – pozidano zemljišče v izmeri 232 m2, k.o. 2191 Želeče)

(v nadaljevanju: nepremičnine).

Za stavbo ID znak 2191-1362 izdelana energetska izkaznica št. 2016-348-361-66 z dne 14. 7. 2016.

Lastnik nepremičnin je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

Izklicna cena za nepremičnine znaša 295.000 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200 evrov.

5. Način in rok plačila:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo 2. februarja 2017 ob 9. uri na naslovu:*

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Predstavniki dražiteljev - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Dražitelji - fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.  

7. Višina varščine:

Dražitelji morajo najkasneje do 1. 2. 2017 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene nepremičnin, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.  

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. SI56 0110 0637 0171 132  ter sklic 28 17116-2990008-39915916.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa   brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne dražbe. 

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe:

Ogled nepremičnin se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Denisom Cirikovićem, MNZ, tel. št. (01) 514 71 67.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri:

Energetska izkaznica za stavbo ID znak 2191-1362  je na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.

9. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne varščino brez obresti.

10. Drugi pogoji:

 • Nepremičnine so naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
 • Iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-385/2016-2 z dne 11. 8. 2016 izhaja, da predkupna pravica Občine Bled obstaja v skladu z 2. členom Odloka o predkupni pravici Občine Bled (Ur. l. RS št. 58/07, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 31/2015) na celotnem območju poselitve v občini, ter na območju obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali delu teh območij – zemljišča parc. št. 880/1, 880/2, 881/1, 878/1.
 • Občina Bled je izdala potrdilo št. 3501-385/2016-3 z dne 11. 8. 2016, da na nepremičninah parc. št. 880/1, 880/2, 881/1, 878/1 ne uveljavlja predkupne pravice.
 • Iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-385/2016-2 z dne 11. 8. 2016 je razvidno, da nepremičnine na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) in Pravilnika o registru kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 66/09) spadajo v varovano območje kulturne dediščine (RKD), in sicer: Bled - Vila Savska 2 (EŠD:13295) – zemljišča parc. št. 880/1, 880/2, 881/1 (del), 878/1 (del) in Bled - Ambient Bleda (EŠD: 13232) – zemljišča parc. št. 880/1, 880/2, 881/1, 878/1.
 • Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani javni dražbi skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
 • Če uspeli dražitelj ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
 • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina vrne.
 • Kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
 • Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.