Sorodne objave

 

Objavljamo ponovno javno dražbo zasedenega stanovanja v Novi Gorici. Javna dražba bo potekala 9. marca 2017 ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 in Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana, Cigaletova ulica 15 (v nadaljevanju: prodajalca) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavljata ponovno javno dražbo.


1. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne dražbe:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

Zasedeno stanovanje ID znak 2304-231-12 v Novi Gorici, Ledine 4 v skupni izmeri 56,30 m2. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica, energetski razred D.

Lastnika stanovanja sta Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve in Telekom Slovenije, d. d., vsak do ½.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja stanovanja po metodi ponovne javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

Izklicna cena znaša 61.000 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200 evrov.

5. Način in rok plačila:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenih računov prodajalcev, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računov. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe:

Ponovna javna dražba bo 9. marca 2017 ob 9. uri na naslovu:*

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Predstavniki dražiteljev - pravnih oseb, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na ponovni javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Dražitelji - fizične osebe, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

7. Posebni pogoji:

Na podlagi 176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF, v nadaljevanju: SZ-1) imajo najemnik stanovanja, Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica in Stanovanjski sklad Republike Slovenije na stanovanju predkupno pravico (predkupni upravičenci).

Nepremičnina bo prodana najboljšemu ponudniku, v kolikor nobeden od predkupnih upravičencev v zakonskem roku (najdalj 60 dni) ne bo izenačil najboljše ponudbe.

Nepremičnina bo prodana predkupnemu upravičencu, ki bo predkupno pravico uveljavljal z izenačitvijo najboljše ponudbe in ima najmočnejšo pravico.

8. Višina varščine:

Dražitelji morajo najkasneje do 8. marca 2017 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene stanovanja, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic 28 17116-2990008-39913116.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku ponovne javne dražbe.

9. Podrobnejši pogoji ponovne javne dražbe in ogled predmeta ponovne javne dražbe:

Ogled stanovanja se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Igorjem Cerajem iz Policijske uprave Nova Gorica, telefonska številka (05) 30 34 301 ali številka mobitela 041 713 752, pri katerem dobite tudi vse informacije v zvezi s stanovanjem, ki je predmet prodaje.

Informacije v zvezi z izvedbo ponovne javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, na telefonski številki (01) 428 47 23 ali e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali pri Jasmini Strgaršek, na telefonski številki (01) 428 44 52.

Energetska izkaznica za stanovanje je na vpogled pri zgoraj navedenih osebah in na portalu Prostor pri Geodetski upravi Republike Slovenije oz. na tej povezavi.

10. Ustavitev postopka:

Prodajalca lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ponovne javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavita, pri čemer se dražiteljem vrne varščino brez obresti.

11. Drugi pogoji:

  • Stanovanje je naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
  • Stanovanje je zasedeno z najemnikom, prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice, ki stanovanje uporablja na podlagi sklenjene najemne pogodbe za nedoločen čas.
  • Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani ponovni javni dražbi skleniti s prodajalcema prodajno pogodbo.
  • Če uspeli dražitelj ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalca zadržita varščino.
  • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k ponovni javni dražbi, se varščina vrne.
  • Kupec mora stanovanje prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
  • Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.