Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve prodaja poslovno stavbo s pripadajočim garažnim objektom in zemljiščem v Šempetru pri Gorici. Javna dražba bo v sredo, 5. aprila 2017, ob 10. uri na Štefanovi 2 v Ljubljani. Vabljeni!

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja


JAVNO DRAŽBO


1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje

Poslovna stavba s pripadajočim garažnim objektom in zemljiščem na naslovu V mlinu 2, Šempeter pri Gorici, ki obsega nepremičnini:

  • z ID znakom 2315-2739/0-0 (parc. št. 2739, k.o. 2315 Šempeter) – pozidano zemljišče v izmeri 666 m2, na kateri stoji poslovna stavba, ID znak 2315-380, z garažnim objektom - prizidkom na naslovu V mlinu 2, Šempeter pri Gorici,
  • z ID znakom 2315-2740/0-0 (parc. št. 2740, k.o. 2315 Šempeter) – pozidano zemljišče v izmeri 679 m2.

Za stavbo ID znak 2315-380 je izdelana energetska izkaznica št. 2015-300-63-26806 z dne 17. 8. 2015, energetski razred E.

Lastnik nepremičnin je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla

Prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja

Izklicna cena znaša 199.000 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200 evrov. 

5. Način in rok plačila

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla

6. Kraj in čas javne dražbe

Javna dražba bo 5. aprila 2017 ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.*

Predstavniki dražiteljev - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Dražitelji - fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Vsi dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.  

7. Višina varščine

Dražitelji morajo najkasneje do 4. aprila 2017 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.  

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. SI56 0110 0637 0171 132 ter sklic 28 17116-2990008-39906616.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne dražbe.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe

Ogled nepremičnin se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Igorjem Cerajem, PU Nova Gorica (tel. št. 05 30 34 301 ali gsm 041 713 752).

Podrobnejše informacije v zvezi z javno dražbo dobite pri Mojci Pleško Grah (tel. št. (01) 428 47 23, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali pri Jasmini Strgaršek (tel.  št. (01) 428 44 52, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Energetska izkaznica za stavbo ID znak 2315-380 je na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.

9. Ustavitev postopka

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne varščino brez obresti.

10. Drugi pogoji

  • Nepremičnini sta naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
  • Iz potrdila o namenski rabi izhaja, da ima Občina Šempeter-Vrtojba predkupno pravico na nepremičninah z ID znakom 2315-2739/0-0 (parc. št. 2739, k.o. 2315 Šempeter) in z ID znakom 2315-2740/0-0 (parc. št. 2740, k.o. 2315 Šempeter) na podlagi Odloka o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 21/2014).
  • Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani javni dražbi skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
  • Če uspeli dražitelj ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
  • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina vrne.
  • Kupec mora nepremičnini prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
  • Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.