Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve organizira ponovno javno dražbo poslovne stavbe  s pripadajočim garažnim objektom in zemljiščem na naslovu V mlinu 2, Šempeter pri Gorici. Ponovna dražba bo v četrtek, 1. junija 2017, ob 10. uri na Štefanovi 2 v Ljubljani. Vabljeni!

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja


PONOVNO JAVNO DRAŽBO


1. Naziv in sedež organizatorja ponovne javne dražbe

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje

Poslovna stavba s pripadajočim garažnim objektom in zemljiščem na naslovu V mlinu 2, Šempeter pri Gorici, ki obsega nepremičnini:

  • z ID znakom 2315-2739/0-0 (parc. št. 2739, k. o. 2315 Šempeter) – pozidano zemljišče v izmeri 666 m2, na kateri stoji poslovna stavba (z ID znakom 2315-380) z garažnim objektom (prizidkom) na naslovu V mlinu 2, Šempeter pri Gorici,
  • z ID znakom 2315-2740/0-0 (parc. št. 2740, k. o. 2315 Šempeter) – pozidano zemljišče v izmeri 679 m2.

Za stavbo ID znak 2315-380 je izdelana energetska izkaznica št. 2015-300-63-26806 z dne 17. 8. 2015, energetski razred E.

Lastnik nepremičnin je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla

Prodaja nepremičnin po metodi ponovne javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja

Izklicna cena znaša 172.000,00 evra. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200,00 evra.

5. Način in rok plačila

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas ponovne javne dražbe

Ponovna javna dražba bo dne 1. 6. 2017 ob 10. uri na naslovu:* Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Predstavniki dražiteljev - pravnih oseb, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na ponovni javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Dražitelji - fizične osebe, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko. 

7. Višina varščine

Dražitelji morajo najkasneje do 31. 5. 2017 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve. 

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. SI56 0110 0637 0171 132, sklic 28 17116-2990008-39906616.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku ponovne javne dražbe. 

8. Podrobnejši pogoji ponovne javne dražbe in ogled predmeta ponovne javne dražbe

Ogled nepremičnin se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Igorjem Cerajem, PU Nova Gorica, tel. št. 05 30 34 301 ali gsm 041 713 752.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo ponovne javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pri Jasmini Strgaršek, tel.  št. (01) 428 44 52, el. naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Energetska izkaznica za stavbo ID znak 2315-380 je na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.

9. Ustavitev postopka

Prodajalec lahko kadar koli do sklenitve pravnega posla postopek ponovne javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne varščino brez obresti.

10. Drugi pogoji

  • Nepremičnini sta naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
  • Iz potrdila o namenski rabi izhaja, da ima Občina Šempeter-Vrtojba predkupno pravico na nepremičninah z ID znakom 2315-2739/0-0 (parc. št. 2739, k. o. 2315 Šempeter) in z ID znakom 2315-2740/0-0 (parc. št. 2740, k. o. 2315 Šempeter) na podlagi Odloka o predkupni pravici Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 21/2014).
  • Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani ponovni javni dražbi skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
  • Če uspeli dražitelj ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
  • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k ponovni javni dražbi, se varščina vrne.
  • Kupec mora nepremičnini prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
  • Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, notarsko overitev, stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.