Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve organizira ponovno javno dražbo nepremičnine v Kozini; gre za Vadbeni center Beka. Ponovna javna dražba bo v četrtek, 1. junija 2017, ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja


PONOVNO JAVNO DRAŽBO


1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje

Nepremičnina z ID znakom 2557-5592/0-0 (parc. št. 5592, k.o. 2557 Ocizla) - kmetijsko zemljišče v izmeri 603 m2 in pozidano zemljišče v izmeri 1.476 m2, na kateri stojijo stavbe z ID znaki 2557-119, 2557-151, 2557-152 in 2557-153 na naslovu Beka 9, Kozina.

Za stavbi ID znak 2557-119 in ID znak 2557-151 je izdelana merjena energetska izkaznica št. 2016-12-28-36341 z dne 6. 3. 2016.

Za stavbi ID znak 2557-152 in ID znak 2557-153 (pomožna objekta) skladno s šesto alinejo šestega odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) energetska izkaznica ni potrebna.

Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla

Prodaja nepremičnine po metodi ponovne javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja

Izklicna cena znaša 75.000 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Najnižji znesek višanja 200 evrov.

5. Način in rok plačila

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe

Ponovna javna dražba bo 1. junija 2017 ob 9. uri na naslovu:*

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Predstavniki dražiteljev - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na ponovni javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Dražitelji -  fizične osebe, ki bodo prisotni na ponovni javni dražbi, morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom ponovne javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

7. Višina varščine

Dražitelji morajo najkasneje do 31. maja 2017 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. SI56 0110 0637 0171 132 ter sklic 28 17116-2990008-39905816.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku ponovne javne dražbe.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe

Ogled nepremičnine se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Darijom Babičem (telefonska številka (05) 613 13 31, gsm številka 041 472 273) ali Markom Kastelicem (telefonska številka (05) 613 13 01).

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo ponovne javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah (telefonska številka (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali pri Jasmini Strgaršek (telefonska številka (01) 428 44 52, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Merjena energetska izkaznica za stavbi ID znak 2557-119 in ID znak 2557-151 je na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.

9. Ustavitev postopka

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek ponovne javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne varščino brez obresti.

10. Drugi pogoji

  • Nepremičnina je naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
  • Iz potrdila o namenski rabi št. 35011-19/2017-2 z dne 1. 2. 2017 izhaja, da na nepremičnini skladno z Odlokom o predkupni pravici Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 17/2010) obstaja predkupna pravica Občine Hrpelje-Kozina.
  • Občina Hrpelje-Kozina je izdala potrdilo št. 35011-19/2017-6 z dne 12. 4. 2017, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice.
  • Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani ponovni javni dražbi skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
  • Če uspeli dražitelj ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
  • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k ponovni javni dražbi, se varščina vrne.
  • Kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
  • Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.