Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve vabi na javno dražbo dveh nezasedenih stanovanj v Brežicah in Pivki. Javna dražba bo v sredo, 10. maja 2017, ob 9. uri na Ministrstvu za notranje zadeve na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani. 

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja javno dražbo dveh nezasedenih stanovanj.


1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

 1. Nezasedeno stanovanje z ID znakom 1300-557-3 v skupni izmeri 51,10 m2, v 2. etaži stanovanjske stavbe v Brežicah, Stiplovškova ulica 10. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica, energetski razred D.
 2. Nezasedeno stanovanje z ID znakom 2501-614-14 v skupni izmeri 58,20 m2, v 4. etaži stanovanjske stavbe v Pivki, Kolodvorska cesta 22b. Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica, energetski razred C.

Lastnik stanovanj je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja stanovanj po metodi javne dražbe.

4. Izklicni ceni in najnižji znesek višanja:

 1. Nezasedeno stanovanje z ID znakom 1300-557-3 v Brežicah, Stiplovškova ulica 10: 32.900,00 evrov.
 2. Nezasedeno stanovanje z ID znakom 2501-614-14 v Pivki, Kolodvorska cesta 22b: 52.900,00 evrov.

Najnižji znesek višanja za posamezno stanovanje je 200,00 evrov. V ta zneska ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Način in rok plačila:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo 10. 5. 2017 ob 9. uri na naslovu:*

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Predstavniki dražiteljev - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Dražitelji - fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko. 

7. Višina varščine:

Dražitelji morajo najkasneje do 9. 5. 2017 do 12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za posamezno stanovanje, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve.

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. SI56 0110 0637 0171 132 ter sklica št., in sicer:

 1. za stanovanje pod zap. št. 1: 28 17116-2990008-39905317
 2. za stanovanje pod zap. št. 2: 28 17116-2990008-39905417

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa   brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne dražbe.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe:

Ogled stanovanj se lahko opravi po predhodnem dogovoru z:

 1. za stanovanje pod zap. št. 1: Aleš Petelinc, PU Novo mesto, telefonska številka (07) 332 73 30 ali GSM 041 450 002,
 2. za stanovanje pod zap. št. 2: Starc Robert, PU Koper, telefonska številka (05) 613 13 39, ali Nataša Guček, PU Koper, telefonska številka (05) 613 13 33.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri:

Energetski izkaznici za stanovanji sta na vpogled pri zgoraj navedenih osebah.

9. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne varščino brez obresti.

10. Drugi pogoji:

 • Stanovanji sta naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
 • Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani javni dražbi skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
 • Če uspeli dražitelj ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
 • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina vrne.
 • Kupec mora stanovanje prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
 • Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.