Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve organizira javno dražbo za prodajo zasedenega stanovanja v Šentilju v Slovenskih goricah, Maistrova ulica 5. Javna dražba se bo izvedla v torek, 14. novembra 2017, ob 9. uri na Štefanovi 2  v Ljubljani. Vabljeni!

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja  


JAVNO DRAŽBO


1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

2. Opis predmeta prodaje:

Zasedeno stanovanje z ID znakom 564-362-2 v skupni izmeri 75,80 m2 v I. nadstropju stanovanjske stavbe v Šentilju v Slovenskih goricah, Maistrova ulica 5. Za stanovanjsko stavbo ID  znak 564-362 je  izdelana energetska izkaznica, energetski razred C.

Lastnik stanovanja je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve.

3. Vrsta pravnega posla:

Prodaja stanovanja po metodi javne dražbe.

4. Izklicni ceni in najnižji znesek višanja:

Izklicna cena za stanovanje znaša 42.000 evrov.  V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200 evrov.

5. Način in rok plačila:

Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 20 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo 14. 11. 2017 ob 9. uri na naslovu:* Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

* Rok po 31. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) začne teči od objave na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Predstavniki dražiteljev - pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Dražitelji - fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal državni organ (javno listino).

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o plačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oz. ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

7. Višina varščine:

Dražitelji morajo najkasneje do 13. 11. 2017 do 12. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za stanovanje, pri čemer velja, da mora biti varščina do tega dne na računu Ministrstva za notranje zadeve. 

Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve št. SI56 0110 0637 0171 132  ter sklic št. 28 17140-2990008-39912117.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne dražbe.

8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe:

Ogled stanovanja se lahko opravi po predhodnem dogovoru z Bojanom Urglom, PU Maribor, tel. št. (02) 22 21 305,  (031) 534 533, ali Bojanom Križancem, tel. št. (02) 22 213 06.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. št. (01) 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., ali pri Jasmini Strgaršek, tel. št. (01) 428 44 52, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Energetska izkaznica za stanovanjsko stavbo ID znak 564-362 na naslovu Maistrova ulica 5, v Šentilj v Slovenskih goricah je dostopna v e-registru nepremičnin GURS.

9. Ustavitev postopka:

Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne varščino brez obresti.

10. Drugi pogoji:

  • Stanovanje je naprodaj po načelu "videno-kupljeno".
  • Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki stanovanje uporablja na podlagi sklenjene najemne pogodbe za določen čas, to je za čas zaposlitve najemnika v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji.
  • Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani javni dražbi skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo.
  • Če uspeli dražitelj ne sklene prodajne pogodbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino.
  • Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina vrne.
  • Kupec mora stanovanje prevzeti v roku 8 dni od plačila celotne kupnine.
  • Vse stroške v zvezi s pogodbo: davek na promet nepremičnin, notarska overitev, stroški vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.